Αριθμ. 30/003/000/498/11.2.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 3002475/383/0029/2010 ΑΥΟ «Λειτουργία αποσταγματοποιείων

Αριθμ. 30/003/000/498/11.2.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 3002475/383/0029/2010 ΑΥΟ «Λειτουργία αποσταγματοποιείων

Αριθμ. 30/003/000/498

(ΦΕΚ Β' 329/15-02-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α') και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 και 3, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5, ως και των άρθρων 6, 7 παρ. Γ και 15 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α') και ιδίως εκείνες των άρθρων 53, 54, 55, 56, 63, 64, 81, 109, 110 και 118 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 1576/89 του Συμβουλίου» (J.O. L 39/13-2-2008), ως και τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 716/2013 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2013 «για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του καν(ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών» (J.O. L 201/26-7-2013).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2290/1995 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης» (ΦΕΚ 28/Α').

5. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» (J.O. L 139/30.4.2004).

6. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων» (J.O. L 31/01-02-2002).

7. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (J.O. L 191/28-5-2004).

8. Τις διατάξεις της απόφασης 30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β'), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της απόφασης 3002475/383/0029/2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιειων» (ΦΕΚ 162/Β'), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις της απόφασης 30/003/000/3623/ 16.10.2015 σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων αριθμ. 3002475/383/0029/02-02-2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31-8-2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 2231/Β').

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» [ΦΕΚ 178/Α'/2014 και ΦΕΚ 25/ Α'/2015 (για τη διόρθωση σφάλματος)].

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α').

14. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144/Β').

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

16. Την από 02-02-2016 κοινή εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων και της Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ της ΓΔΤ και ΕΦΚ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στο άρθρο 3 της ΑΥΟ αριθμ. 3002475/383/0029/ 02-02-2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (ΦΕΚ 162/Β'), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της αριθμ. 30/003/000/3623/16-10-2015 απόφασής μας «Τροποποίηση των αποφάσεων αριθμ. 3002475/383/0029/02-02-2010 σχετικά με τη λειτουργία αποσταγματοποιείων και 30/077/2131/31-8-2011 σχετικά με την παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών», αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα αποσταγματοποιεία πρέπει να διαθέτουν, προκειμένου για την κατεργασία στεμφύλων σταφυλιών, δεξαμενές για την υποδοχή τους συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 15000 λίτρων, προκειμένου δε για την κατεργασία άλλων πρώτων υλών εκ των επιτρεπομένων δεξαμενές για την υποδοχή τους συνολικής χωρητικότητας αντιστοιχούσας στην παραγωγή 1000 λίτρων ανύδρου εκ του οικείου προϊόντος».

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου και αποκλειστικά και μόνον προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που ήδη υφίστανται και λειτουργούν νομίμως κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και στα οποία λόγω της διάταξης του όλου αποστακτικού κυκλώματος δεν είναι δυνατή η φυσική ροή του αποστάγματος, μπορεί να επιτρέπεται η παρεμβολή αντλίας στη γραμμή από τον υάλινο κώδωνα (γυάλα) προς τα δοχεία συλλογής υπό την αποκλειστική προϋπόθεση του εγκιβωτισμού της αντλίας και της κατάλληλης εν συνεχεία σφράγισης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση εκ μέρους του αποσταγματοποιού».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven