Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033/15.2.2016 Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033/15.2.2016 Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033

(ΦΕΚ Β' 335/16-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β΄ 116/23−09−2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. οικ. 43063/16.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1276), υπουργική απόφαση.

5. Την αριθμ. Γ5/οικ.41797/3.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1043), υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της αριθμ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/ 2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων».

6. Τις αριθμ. Γ5(α) οικ./102390, 102389, 102388/31−12−2015 αποφάσεις με θέμα «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

7. Την αριθμ. Γ5 (Α)ΟΙΚ./8584/3−2−2016 απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών τιμών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

8. Την από 15−02−2016, εντολή του Υπουργού Υγείας.

9. Το αριθμ. ΔΒ4Α/Γ24/12/15−2−2016, έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

10. Το αριθμ. Β2/οικ. 12060/15−2−2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ύψους περίπου 8.600.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0672.00. Παράλληλα η δαπάνη αυτή επηρεάζει τα μεγέθη των εσόδων που αφορούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ από φαρμακευτικές εταιρείες λόγω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back). Η παραπάνω επιβάρυνση δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β΄) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο, που προστέθηκε με την με αρ. πρωτ. 43063/16.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1276/ 20−05−2014) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven