Αριθμ. Γ5 /οικ.12007/15.2.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθμ. Γ5 /οικ.12007/15.2.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθμ. Γ5 /οικ.12007

(ΦΕΚ Β' 333/16-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26−1−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2−3−2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1−3−2012), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄/9−12−2013). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4−4−2011) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄/24−3−2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19−3−2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

8. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

10. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015).

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2912/Β΄/30−10−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/ Β΄/17−12−2012) και την υπ’ αριθμ. 82961/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2219/Β΄/9−9−2013).

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−1−2014) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 28822/2014 (ΦΕΚ 878/Β΄/8−4−2014) υπουργική απόφαση, Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26−1−2010) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/B΄/16−1−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β΄/6−5−2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/B΄/16−1−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ.41797/3.6.2015 (ΦΕΚ 1043/Β΄/4−6−2015) υπουργική απόφαση, «Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 38733/29.4.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144/Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων», όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ.41797/3.6.2015 (ΦΕΚ 1078/Β΄/9−6−2015) υπουργική απόφαση.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43063/2014 (ΦΕΚ 1276/Β΄/20−5−2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. οικ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β΄) υπουργικής απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−1−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43065/16.5.2014 (ΦΕΚ 1276/Β΄/20−5−2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αριθμ. οικ. 28822/1.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β΄) υπουργικής απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6)».

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 45001/22.5.2014 (ΦΕΚ 1435/Β΄/4−6−2014) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 49516/2014 (ΦΕΚ 1511/Β΄/6−6−2014) υπουργική απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».

19. Την υπ’ αριθμ.  οικ. 66790/28.7.2014 (ΦΕΚ 2084/Β΄/ 30−7−2014) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β΄/30−10−2012) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014 (ΦΕΚ 3676/ Β΄/31−12−2014) υπουργική απόφαση, που προσετέθη στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519/14.8.2014 (ΦΕΚ 2243/ Β΄/18−8−2014) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε αρχικά με την υπ’ αριθμ. οικ. 38733/29.4.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β΄/6−5−2014) και μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.14425/26.2.2015 (ΦΕΚ 329/ Β΄/10−3−2015) υπουργική απόφαση. Την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 38937/25.5.2015 (ΦΕΚ 946/Β΄/26−5−2015) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014 (ΦΕΚ 3676/ Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

21. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (ΦΕΚ 197/ ΥΟΔΔ/31−3−2015), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

22. Τις με αριθμ. πρωτ. Γ5(α) οικ./102390,102389,102388/31−12−15 αποφάσεις με θέμα «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

23. Την με αριθμ. πρωτ. Γ5 (α)οικ./8584/3−2−2016 απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

24. Το με αριθμ. Πρωτ. 4512/22−1−2016 (αριθμ. Γ. πρωτ. Υ.Υ. 6277/27−1−2016) έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης Θετικού καταλόγου με το συνημμένο αρχείο Θετικής Λίστας καθώς και τα από 27−1−2016 και 11−2−2016 Ηλεκτρονικά μηνύματα της ίδιας με συνημμένα, το αρχείο Θετικής Λίστας και το αναμορφωμένο αυτής μετά από διαβούλευση, αντίστοιχα.

25. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/11/15−2−2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

26. Την με αριθμ. 682/15−2−2016 εντολή του Υπουργού Υγείας.

27. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/ΓΠοικ.12058/15−2−2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα (ΕΟΠΥΥ) τρέχοντος έτους που θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0672.00,το σύνολο των οποίων για το έτος 2016 δεν μπορούν να υπερβούν τα 1.945 δις. Η παραπάνω επιβάρυνση δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α΄, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου (σελ. 286), ο οποίος έχει ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 44129 (ΦΕΚ 1267/B΄/2015), υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven