Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002259 ΕΞ 2016/12.2.2016 Ορισμός ημερομηνίας έναρξης καταχώρισης στα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ, που τηρούνται τα

Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002259 ΕΞ 2016/12.2.2016 Ορισμός ημερομηνίας έναρξης καταχώρισης στα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ, που τηρούνται τα

Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002259 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 331/16-02-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'). «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Των άρθρων 14 παρ. 1, 9 και 64 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομικών και λοιπές διατάξεις».

δ) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 198 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

4. Την αριθ. 2/82886/0004/31.12.2015 (ΦΕΚ 2935/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Α. Τον ορισμό της 15-2-2016 ως ημερομηνίας έναρξης καταχώρισης στα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

Β. Τον ορισμό της 15-3-2016 ως ημερομηνίας έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., που τηρούνται τα ως άνω Μητρώα, παρατείνοντας την οριζόμενη στην παρ. 9 του άρθρου 14 Ν.4182/2013 προθεσμία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣΠηγή: Taxheaven