Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002258 ΕΞ 2016/12.2.2016 Καθορισμός των στοιχείων και των πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και των στοιχείων και των πράξεων που περιέχον

Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002258 ΕΞ 2016/12.2.2016 Καθορισμός των στοιχείων και των πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και των στοιχείων και των πράξεων που περιέχον

Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0002258 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 331/16-02-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 137 Α').
β) Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 50 Α').
γ) Των άρθρων 13 παρ. 6, 7 και 64 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομικών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185 Α').
δ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
ε) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 198 Α').

2. Την αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Την αριθ. 2/82886/0004/31.12.2015 (ΦΕΚ 2935/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:


Α. Τον καθορισμό των στοιχείων και των πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και αυτών που περιέχονται στο Γενικό Ευρετήριο του εν λόγω Μητρώου, που αφορούν τις περιουσίες που διατίθενται με πράξη εν ζωή ή τελευταίας βουλήσεως υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού ή υπέρ νομικών προσώπων κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς ειδικό κοινωφελή σκοπό αλλά με όρο, τις περιουσίες διαλυομένων σωματείων στην ημεδαπή ή άλλων διαλυομένων νομικών προσώπων στην αλλοδαπή για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών στην ημεδαπή ή χάριν ελληνικών κοινοτήτων ή σκοπών ελληνικού ενδιαφέροντος και τις περιουσίες που περιέρχονται στο Δημόσιο από σχολάζουσες κληρονομιές, ως ακολούθως:

Κατηγορία Α' (Περιουσίες υπό εκκαθάριση)

Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών των περιουσιών που περιγράφονται παραπάνω και βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάρισης είναι τα εξής:
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (κληρονομία/κληροδοσία/ δωρεά, διαλυμένο σωματείο/νομικό πρόσωπο ή από σχολάζουσα κληρονομιά),
β) ΕΤΟΣ
Το έτος δημοσίευσης διαθήκης ή σύνταξης συμβ/κης ή άλλης πράξης ή το έτος διάλυσης σωματείου της ημεδαπής ή το έτος διάλυσης νομικού προσώπου της αλλοδαπής κοινωφελούς χαρακτήρα και ελληνικού ενδιαφέροντος ή το έτος που δημιουργήθηκε ο φάκελος μετά τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου,
γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ),
δ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (υπό εκκαθάριση, ολοκληρωμένος),
στ) ΔΙΑΘΕΤΕΣ/ΔΩΡΗΤΕΣ/ΙΔΡΥΤΕΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΙ/ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του διαθέτη, δωρητή, ιδρυτή ή κληρονομούμενου και η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του.
ζ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ι. Στοιχεία: Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
II. Πρακτικά δικαστηρίων: Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι διαθήκες, το δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων,
η) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ι. Δικαστικές αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων των δικαστηρίων, το Δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων, όταν αφορούν ερμηνεία διαθήκης, επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση περιουσίας, σφράγιση και αποσφράγιση περιουσίας, έκδοση κληρονομητηρίου, αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου και διάλυση σωματείου.
II. Υπουργικές αποφάσεις: Ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων, όταν αφορούν ερμηνεία διαθήκης, επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση περιουσίας και υπαγωγή περιουσιών στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
III. Αποφάσεις σωματείων/νομικών προσώπων: Ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων, όταν αφορούν διάλυση σωματείου/ νομικού προσώπου.
θ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ημερομηνία αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης και αντικατάστασης, καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του. Ημερομηνία αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης και αντικατάστασης, καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης.
III. Λογοδοσίες: Το είδος, το έτος, η ημερομηνία υποβολής και τα ψηφιακά έγγραφα των λογοδοσιών, των εκθέσεων ελέγχου και των εγκριτικών διοικητικών πράξεων.
ι) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΚΟΠΟΙ
Οι γενικές κατηγορίες, η περιγραφή του σκοπού ή όρου, η κατάσταση, τα στοιχεία των τετιμημένων και οι περιοχές εκτέλεσης των σκοπών,
ια) Τα ψηφιακά έγγραφα της ανακοίνωσης διαθήκης και της περαίωσης του φακέλου ή του αντικειμένου κατά περίπτωση,
ιβ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Ακίνητα: Η προέλευση, το είδος, η τρέχουσα χρήση, το είδος δικαιώματος, η κατάσταση, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η πλήρης διεύθυνση, η επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου, η επιφάνεια και η περιγραφή κυρίων και βοηθητικών χώρων κτισμάτων, ο όροφος, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), τυχόν όροι των συστατικών πράξεων και επιπλέον για τα ακίνητα που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο ο Αριθμός Βιβλίου Καταγραφής (Α.Β.Κ.), η ημερομηνία καταγραφής τους και η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και τα ψηφιακά έγγραφα των συμβάσεων αγοραπωλησίας και των πιστοποιητικών μεταγραφών στο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικών καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στο κτηματολογικό γραφείο.
II. Μετρητά/Καταθέσεις: Το ποσό και το νόμισμα των μετρητών, το ποσό, το νόμισμα και το είδος των καταθέσεων, το πιστωτικό ίδρυμα που έγινε η κατάθεση, η ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων, τυχόν όροι της συστατικής πράξης, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
III. Χρεόγραφα: Το είδος, η περιγραφή, ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
IV. Τιμαλφή/Νομίσματα/Πολύτιμα Μέταλλα: Ανά είδος ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή κάθε άλλο προσδιοριστικό της ποσότητας μέγεθος, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
V. Λοιπά Κινητά: Ανά είδος (έργα τέχνης, βιβλία, οχήματα, οικοσκευή, άλλα ιδιαίτερης αξίας) ο συνολικός αριθμός τεμαχίων, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
ιγ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η επιφάνεια (τ.μ.) και οι όροφοι των εκμισθούμενων χώρων, το είδος, ο τρόπος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αρχικής και της ανανέωσης/παράτασης καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης, το συμβατικό και το τρέχον μίσθωμα, η ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος μισθώματος και το κόστος επισκευής/ανοικοδόμησης.
ιδ) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Η έναρξη, η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης χρήσης ακινήτου.
ιε) ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το είδος και το ποσό των χρεών και βαρών της περιουσίας και το ποσό του εξοφληθέντος χρέους ανά πρόσωπο.

2. Από τα παραπάνω τα στοιχεία που αφορούν τις περιουσίες της Κατηγορίας Α' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών τα εξής:
α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του διαθέτη, δωρητή, ιδρυτή ή κληρονομούμενου όταν αφορά φυσικό πρόσωπο.
β) Η επωνυμία του δωρητή ή ιδρυτή όταν αφορά νομικό πρόσωπο και η επωνυμία διαλυμένου σωματείου.
γ) Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, η διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκτελεστή ή εκκαθαριστή.
δ) Η κατηγορία του φακέλου. ε) Η γενική κατηγορία σκοπού, η περιγραφή του σκοπού, οι περιοχές εκτέλεσης του σκοπού, η κατάσταση του αντικειμένου του φακέλου.
στ) Η επωνυμία του τετιμημένου νομικού προσώπου για τον οποίο διατίθεται ή καταλείπεται η περιουσία που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του φακέλου.
ζ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο.
η) Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων των δικαστηρίων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες και το δικαστήριο που εξέδωσε την πράξη.
θ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωφελούς Περιουσίας,
ι) Ο τίτλος της Αρμόδιας Αρχής.

Κατηγορία Β' (Περιουσίες που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών)

I. Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών των περιουσιών που υπάγονται μετά την εκκαθάριση τους στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών προς εκτέλεση γενικού (κρατικού) ή ειδικού σκοπού ή έργου είναι τα εξής:
α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η επωνυμία της περιουσίας, η έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας,
β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ)
γ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ενεργός, διάλυση, συγχώνευση)
ε) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ι. Στοιχεία: Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
II. Πρακτικά δικαστηρίων: Ο αριθμός και η ημερομηνία των πρακτικών με τα οποία δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες, το δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων,
στ) ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ο αριθμός και η ημερομηνία των διαταγμάτων, με τα οποία υπήχθησαν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των τροποποιητικών αυτών, ο αριθμός, το έτος και το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ. Ε.Κ.) στο οποίο δημοσιεύτηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των διαταγμάτων,
ζ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/Κ.Υ.Α.
Ι. Δικαστικές αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων, το Δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων που αφορούν την κοινωφελή περιουσία.
II. Κοινές Υπουργικές αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων που αφορούν την κοινωφελή περιουσία.
η) ΣΚΟΠΟΙ
Η γενική κατηγορία των σκοπών, η περιγραφή τους, οι περιοχές εκτέλεσης και τα μέσα εκπλήρωσης αυτών.
θ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Ακίνητα: Η προέλευση, το είδος, η τρέχουσα χρήση, το είδος δικαιώματος, η κατάσταση, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η πλήρης διεύθυνση, η επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου, η επιφάνεια και η περιγραφή κυρίων και βοηθητικών χώρων κτισμάτων, ο όροφος, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), τυχόν όροι των συστατικών πράξεων και τα ψηφιακά έγγραφα των συμβάσεων αγοραπωλησίας και των πιστοποιητικών μεταγραφών στο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικών καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στο κτηματολογικό γραφείο.
II. Μετρητά/Καταθέσεις: Το ποσό και το νόμισμα των μετρητών, το ποσό, το νόμισμα και το είδος των καταθέσεων, το πιστωτικό ίδρυμα που έγινε η κατάθεση, η ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων, τυχόν όροι της συστατικής πράξης, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
III. Χρεόγραφα: Το είδος, η περιγραφή, ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
IV. Τιμαλφή/Νομίσματα/Πολύτιμα Μέταλλα: Ανά είδος ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή κάθε άλλο προσδιοριστικό της ποσότητας μέγεθος, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
V. Λοιπά Κινητά: Ανά είδος (έργα τέχνης, βιβλία, οχήματα, οικοσκευή, άλλα ιδιαίτερης αξίας) ο συνολικός αριθμός τεμαχίων, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
ι) ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η επιφάνεια (τ.μ.) και οι όροφοι των εκμισθούμενων χώρων, το είδος, ο τρόπος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αρχικής και της ανανέωσης/παράτασης καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης, το συμβατικό και το τρέχον μίσθωμα, η ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος μισθώματος και το κόστος επισκευής/ανοικοδόμησης.
ια) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Η έναρξη, η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης χρήσης ακινήτου.
ιβ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Το έτος, τα ποσά του υπολοίπου προηγούμενης χρήσης, των ετησίων συνολικών εσόδων και εξόδων και του υπολοίπου σε νέα χρήση των προϋπολογισμών, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των προϋπολογισμών.
ιγ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Το έτος, τα ποσά του υπολοίπου προηγούμενης χρήσης, των ετησίων συνολικών εσόδων και εξόδων και του υπολοίπου σε νέα χρήση των απολογισμών, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των απολογισμών και των εκθέσεων ελέγχου.
ιδ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Το έτος, το κεφάλαιο, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των ισολογισμών.
ιε) ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ακαδημαϊκό έτος έναρξης χορήγησης της υποτροφίας, η διάρκεια και το μηνιαίο ποσό που αφορά η υποτροφία,
ιστ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έτος χορήγησης και το ποσό της ενίσχυσης.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Επωνυμία και αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έτος χορήγησης και το ποσό της επιχορήγησης.
ιζ) ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων,
ιη) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η οικεία Δ.Ο.Υ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Από τα παραπάνω τα στοιχεία και πράξεις που αφορούν τις περιουσίες της Κατηγορίας Β' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών τα εξής:
α) Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο.
β) Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων των δικαστηρίων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες, το δικαστήριο που εξέδωσε την πράξη.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία των διαταγμάτων, με τα οποία υπήχθησαν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των τροποποιητικών αυτών, ο αριθμός, το έτος και το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στο οποίο δημοσιεύτηκαν τα ως άνω διατάγματα.
δ) Η γενική κατηγορία των σκοπών, η περιγραφή των σκοπών, οι περιοχές εκτέλεσης και τα μέσα εκπλήρωσης των σκοπών.
ε) Τα ψηφιακά έγγραφα των προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών του τελευταίου έτους.
στ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωφελούς Περιουσίας.
ζ) Ο τίτλος της Αρμόδιας Αρχής. Επιπλέον των ανωτέρω περιλαμβάνεται στο Γενικό Ευρετήριο το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαθέτη ή δωρητή όταν αφορά φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία του δωρητή όταν αφορά νομικό πρόσωπο.

Κατηγορία Γ' (Ιδρύματα και Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης)

Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών των περιουσιών - αυτοτελών ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης - που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του Ν. 4182/2013 είναι τα εξής:
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Αυτοτελές ίδρυμα ή Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης).
β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι. Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση/έδρα, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
II. H επωνυμία του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης, η επωνυμία του διαχειριστή του κεφαλαίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση επικοινωνίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα του διαχειριστή.
γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ)
δ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ενεργός, διάλυση, συγχώνευση)
στ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ι. Στοιχεία: Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
II. Πρακτικά δικαστηρίων: Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες, το δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
ζ) ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ι. Για Αυτοτελή Ιδρύματα: Η κατηγορία, ο αριθμός και η ημερομηνία των νομοθετημάτων (νόμων ή διαταγμάτων), με τα οποία εγκρίθηκε η σύσταση/διάλυση ή συγχώνευση τους, κυρώθηκε/τροποποιήθηκε ο οργανισμός τους, ο αριθμός, το έτος και το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) που δημοσιεύτηκαν οι ως άνω πράξεις και τα ψηφιακά έγγραφα των νομοθετημάτων.
II. Για Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης: Η κατηγορία, ο αριθμός και η ημερομηνία των διαταγμάτων, με τα οποία ορίστηκαν οι λεπτομέρειες εκτέλεσης των σκοπών τους, ο αριθμός, το έτος και το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) που δημοσιεύτηκαν οι ως άνω πράξεις και τα ψηφιακά έγγραφα αυτών,
η) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/Κ.Υ.Α.
Ι. Δικαστικές αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία των αποφάσεων, το δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων όταν αυτές αφορούν ερμηνεία διαθήκης, επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση περιουσίας.
II. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Ο αριθμός, η ημερομηνία και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων.
θ) ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ Στοιχεία προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η θέση, η ιδιότητα, η διάρκεια και η ημερομηνία λήξης της θητείας. Ημερομηνία αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης και αντικατάστασης, καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης.
ι) ΣΚΟΠΟΙ
Η γενική κατηγορία των σκοπών, η περιγραφή τους, οι περιοχές εκτέλεσης και τα μέσα εκπλήρωσης αυτών.
ια) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Ακίνητα: Η προέλευση, το είδος, η τρέχουσα χρήση, το είδος δικαιώματος, η κατάσταση, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η πλήρης διεύθυνση, η επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου, η επιφάνεια και η περιγραφή κυρίων και βοηθητικών χώρων κτισμάτων, ο όροφος, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), τυχόν όροι των συστατικών πράξεων και τα ψηφιακά έγγραφα των συμβάσεων αγοραπωλησίας και των πιστοποιητικών μεταγραφών στο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικών καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στο κτηματολογικό γραφείο.
II. Μετρητά/Καταθέσεις: Το ποσό και το νόμισμα των μετρητών, το ποσό, το νόμισμα και το είδος των καταθέσεων, το πιστωτικό ίδρυμα που έγινε η κατάθεση, η ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων, τυχόν όροι της συστατικής πράξης, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
III. Χρεόγραφα: Το είδος, η περιγραφή, ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
IV. Τιμαλφή/Νομίσματα/Πολύτιμα Μέταλλα: Ανά είδος ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή κάθε άλλο προσδιοριστικό της ποσότητας μέγεθος, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
V. Λοιπά Κινητά: Ανά είδος (έργα τέχνης, βιβλία, οχήματα, οικοσκευή, άλλα ιδιαίτερης αξίας) ο συνολικός αριθμός τεμαχίων, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
ιβ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η επιφάνεια (τ.μ.) και οι όροφοι των εκμισθούμενων χώρων, το είδος, ο τρόπος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αρχικής και της ανανέωσης/παράτασης καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης, το συμβατικό και το τρέχον μίσθωμα, η ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος μισθώματος και το κόστος επισκευής/ανοικοδόμησης.
ιγ) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Η έναρξη, η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης χρήσης ακινήτου.
ιδ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Το έτος, τα ποσά του υπολοίπου προηγούμενης χρήσης, των ετησίων συνολικών εσόδων και εξόδων και του υπολοίπου σε νέα χρήση των προϋπολογισμών, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των προϋπολογισμών και των εγκριτικών διοικητών πράξεων.
ιε) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Το έτος, τα ποσά του υπολοίπου προηγούμενης χρήσης, των ετησίων συνολικών εσόδων και εξόδων και του υπολοίπου σε νέα χρήση των απολογισμών, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των απολογισμών, των εκθέσεων ελέγχου και των εγκριτικών διοικητικών πράξεων.
ιστ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Το έτος, το κεφάλαιο, η ημερομηνία υποβολής, η ένδειξη ότι υποβλήθηκαν και τα ψηφιακά έγγραφα των ισολογισμών.
ιζ) ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ακαδημαϊκό έτος έναρξης χορήγησης της υποτροφίας, η διάρκεια και το μηνιαίο ποσό που αφορά η υποτροφία.
ιη) ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έτος χορήγησης και το ποσό της ενίσχυσης.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έτος χορήγησης και το ποσό της επιχορήγησης.

2. Από τα παραπάνω στοιχεία και πράξεις των περιουσιών του Κατηγορίας Γ' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών τα εξής:
α) Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος/διαχειριστή.
β) Η κατηγορία της περιουσίας.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο.
δ) Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων των δικαστηρίων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες και το Δικαστήριο που εξέδωσε την πράξη.
ε) Η κατηγορία, ο αριθμός και η ημερομηνία των νομοθετημάτων (νόμων ή διαταγμάτων), με τα οποία εγκρίθηκε η σύσταση/διάλυση ή συγχώνευση των αυτοτελών ιδρυμάτων, κυρώθηκε/τροποποιήθηκε ο οργανισμός τους, ορίστηκαν οι λεπτομέρειες εκτέλεσης των σκοπών των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης και ο αριθμός, το έτος και το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) που δημοσιεύτηκαν τα ως άνω νομοθετήματα.
στ) Η γενική κατηγορία των σκοπών, η περιγραφή των σκοπών, οι περιοχές εκτέλεσης και τα μέσα εκπλήρωσης των σκοπών.
ζ) Τα ψηφιακά έγγραφα των προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών του τελευταίου έτους.
η) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωφελούς Περιουσίας.
θ) Ο τίτλος της Αρμόδιας Αρχής. Επιπλέον των ανωτέρω θα περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαθέτη, δωρητή ή ιδρυτή όταν αφορά φυσικό πρόσωπο.
β) Επωνυμία του δωρητή ή ιδρυτή όταν αφορά νομικό πρόσωπο.

Κατηγορία Δ' (Περιουσίες υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς ειδικό κοινωφελή σκοπό αλλά με όρο)

1. Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών των περιουσιών υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς ειδικό κοινωφελή σκοπό αλλά με όρο είναι τα εξής:
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (περιουσία χωρίς ειδικό σκοπό αλλά με όρο).
β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η επωνυμία της κοινωφελούς περιουσίας και του διαχειριστή, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση επικοινωνίας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα του διαχειριστή της περιουσίας.
γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ)
δ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
στ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ι. Στοιχεία: Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
II. Πρακτικά δικαστηρίων: Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες, το Δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
ζ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / Κ.Υ.Α.
Ι. Δικαστικές αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία των αποφάσεων, το δικαστήριο και τα ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων όταν αυτές αφορούν ερμηνεία διαθήκης, επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση περιουσίας.
II. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Ο αριθμός και η ημερομηνία των αποφάσεων επωφελέστερης αξιοποίησης και διάθεσης περιουσίας και τα ψηφιακά έγγραφα των παραπάνω πράξεων.
η) Οι όροι και οι περιοχές εκτέλεσης των όρων.
θ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Ακίνητα: Το είδος, η πλήρης διεύθυνση και οι όροι των συστατικών πράξεων.
II. Καταθέσεις: Το ποσό, το νόμισμα και το είδος των καταθέσεων, καθώς και οι όροι της συστατικής πράξης.
III. Χρεόγραφα: Το είδος, η περιγραφή, ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και οι όροι της συστατικής πράξης.
IV. Τιμαλφή/Νομίσματα/Πολύτιμα Μέταλλα: Ανά είδος ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και οι όροι της συστατικής πράξης.
V. Λοιπά Κινητά: Ανά είδος (έργα τέχνης, βιβλία, οχήματα, άλλα ιδιαίτερης αξίας) ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και οι όροι της συστατικής πράξης.

2. Από τα παραπάνω στοιχεία και πράξεις των περιουσιών της Κατηγορίας Δ' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών τα εξής:
α) Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιστοσελίδα του διαχειριστή της περιουσίας.
β) Η κατηγορία της περιουσίας.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της συστατικής πράξης και των πράξεων που τροποποιούν/κωδικοποιούν αυτή, το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου όταν οι παραπάνω πράξεις συντάσσονται από συμβ/φο.
δ) Ο αριθμός και η ημερομηνία των πράξεων των δικαστηρίων με τις οποίες δημοσιεύτηκαν/κηρύχθηκαν κυρίες οι συστατικές πράξεις όταν αυτές αφορούν διαθήκες και το Δικαστήριο που εξέδωσε την πράξη.
ε) Οι όροι και οι περιοχές εκτέλεσης των όρων.
Επιπλέον των ανωτέρω θα περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο τα ακόλουθα: α) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωφελούς Περιουσίας. β) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαθέτη ή δωρητή όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. γ) Η επωνυμία του δωρητή όταν αφορά νομικό πρόσωπο. δ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωφελούς Περιουσίας. ε) Ο τίτλος της Αρμόδιας Αρχής.

Β. Τον καθορισμό των στοιχείων και των πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών και αυτών που περιέχονται στο Γενικό Ευρετήριο του εν λόγω Μητρώου, που αφορούν τις κληρονομιές (υπό έρευνα) που ερευνώνται για την ύπαρξη κληρονόμου και για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και τις σχολάζουσες κληρονομιές, ως ακολούθως:

Κατηγορία Α' (Κληρονομίες υπό έρευνα)

Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών των κληρονομιών που ερευνώνται για την ύπαρξη κληρονόμου και για την εξακρίβωση των στοιχείων τους είναι τα εξής:
α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ)
β) ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (το έτος που έγινε γνωστή στην αρμόδια αρχή η ύπαρξη της κληρονομιάς)
γ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
δ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ, η ημερομηνία και ο τόπος θανάτου και η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας του κληρονομούμενου.
ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ενεργός, έγινε σχολάζουσα, βρέθηκε κληρονόμος, για εκκαθάριση)

2. Από τα παραπάνω τα στοιχεία που αφορούν τις κληρονομιές της Κατηγορίας Α' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Σχολ/σών Κληρ/μιών τα εξής:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου και η Δ.Ο.Υ που ανήκε.
β) Το έτος πληροφόρησης.
γ) Ο Αριθμός Φακέλου.
δ) Η Αρμόδια Αρχή.
ε) Ο αρμόδιος υπάλληλος.
στ) Η κατάσταση του φακέλου.

Κατηγορία Β' (Σχολάζουσες Κληρονομίες)

Τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών είναι τα εξής:
α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΥ)
β) ΕΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (το έτος που έγινε γνωστή στην αρμόδια αρχή η ύπαρξη της κληρονομιάς)
γ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
δ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ, η ημερομηνία και ο τόπος θανάτου και η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας του κληρονομούμενου,
ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ενεργός, για εκκαθάριση, περιήλθε στο Δημόσιο, παράδοση στους κληρονόμους, άλλη περίπτωση)
στ) Αριθμός και ημερομηνία περαίωσης
ζ) ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ημερομηνία αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης και αντικατάστασης, καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του. Ημερομηνία αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης και αντικατάστασης, καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης.
III. Λογοδοσίες: Το είδος, το έτος που αφορά, η ημερομηνία υποβολής και τα ψηφιακά έγγραφα των λογοδοσιών, των εκθέσεων ελέγχου και των εγκριτικών διοικητικών πράξεων.
η) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης, το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και το ψηφιακά έγγραφα των αποφάσεων, όταν αφορούν σφράγιση και αποσφράγιση περιουσίας, έκδοση κληρονομητηριου και βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου,
θ) Τα ψηφιακά έγγραφα της περαίωσης του φακέλου,
ι) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Ακίνητα: Η προέλευση, το είδος, η τρέχουσα χρήση, το είδος δικαιώματος, η κατάσταση, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η πλήρης διεύθυνση, η επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου, η επιφάνεια και η περιγραφή κυρίων και βοηθητικών χώρων κτισμάτων, ο όροφος, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), τυχόν όροι των συστατικών πράξεων και επιπλέον για τα ακίνητα που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο ο Αριθμός Βιβλίου Καταγραφής (Α.Β.Κ.), η ημερομηνία καταγραφής τους και η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και τα ψηφιακά έγγραφα των συμβάσεων αγοραπωλησίας και των πιστοποιητικών μεταγραφών στο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικών καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στο κτηματολογικό γραφείο.
II. Μετρητά/Καταθέσεις: Το ποσό και το νόμισμα των μετρητών, το ποσό, το νόμισμα και το είδος των καταθέσεων, το πιστωτικό ίδρυμα που έγινε η κατάθεση, η ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων, τυχόν όροι της συστατικής πράξης, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
III. Χρεόγραφα: Το είδος, η περιγραφή, ο συνολικός αριθμός τεμαχίων και η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι.
IV. Τιμαλφή/Νομίσματα/Πολύτιμα Μέταλλα: Ανά είδος ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή κάθε άλλο προσδιοριστικό της ποσότητας μέγεθος, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
V. Λοιπά Κινητά: Ανά είδος (έργα τέχνης, βιβλία, οχήματα, οικοσκευή, άλλα ιδιαίτερης αξίας) ο συνολικός αριθμός τεμαχίων, η ένδειξη αν το περιουσιακό στοιχείο διατέθηκε με τη συστατική πράξη ή όχι και τυχόν όροι της συστατικής πράξης.
ια) ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η επιφάνεια (τ.μ.) και οι όροφοι των εκμισθούμενων χώρων, το είδος, ο τρόπος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αρχικής και της ανανέωσης/παράτασης καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης, το συμβατικό και το τρέχον μίσθωμα, η ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος μισθώματος και το κόστος επισκευής/ανοικοδόμησης.
ιβ) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Η έναρξη, η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης χρήσης ακινήτου.
ιγ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το είδος και το ποσό των χρεών και βαρών της περιουσίας και το ποσό του εξοφληθέντος χρέους ανά πρόσωπο.

2. Από τα παραπάνω τα στοιχεία που αφορούν τις κληρονομιές της Κατηγορίας Β' περιλαμβάνονται στο Γενικό Ευρετήριο του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρ/μιών τα εξής:
α) Ο αριθμός φακέλου.
β) Το έτος δημιουργίας.
γ) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία θανάτου και το Α.Φ.Μ. του κληρονομούμενου.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία περαίωσης του φακέλου.
δ) Η αρμόδια Αρχή και ο αρμόδιος υπάλληλος του φακέλου.
στ) Η κατάσταση του φακέλου.

Γ. Την υποχρεωτική καταχώριση των παραπάνω στοιχείων (Μερίδα του Μητρώου) στο φάκελο, εφόσον αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα που τηρούνται στην Υπηρεσία Μητρώου και απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4182/2013, πλην των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Α.Φ.Μ. των εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων, ιδρυμάτων και διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών που καταχωρίζονται σε κάθε περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣΠηγή: Taxheaven