Αριθμ. πρωτ.: 4857/17.2.2016 Υποβολή μηνιαίας έκθεσης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Αριθμ. πρωτ.: 4857/17.2.2016 Υποβολή μηνιαίας έκθεσης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Χιώτη
Τηλ: 213.13.64.810
e-mail: m.xioti@ypes.gr

Αρ. Εγκυκλίου : 6

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίας έκθεσης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων.


ΣΧΕΤ: 1. Τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’αρίθ. 2/98253/0094/30.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την υποπαράγραφο Γ2 του Ν.4093/2012

Σύμφωνα με την αναφερόμενη στη σχετικό Εγκύκλιο οι προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συντάσσουν και αποστέλλουν στα εποπτεύοντα Υπουργεία μηνιαίες εκθέσεις εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να παράσχει οδηγίες για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη επεξεργασία της δημοσιονομικής πληροφορίας που παρέχεται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με την συμπλήρωση μίας ενιαίας και πρότυπης έκθεσης . Επισημαίνεται ότι μέσω της καθιέρωσης υποβολής της πρότυπης έκθεσης συντονίζεται αποτελεσματικότερα η εν λόγω διαδικασία, παρέχονται ενιαίες οδηγίες συμπλήρωσης για όλους τους φορείς και αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με ερωτήματα των φορέων για το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών και τη διαδικασία συμπλήρωσης καθώς και την υποβολή εκθέσεων διαφορετικής μορφής από κάθε φορέα πού είτε παρουσίαζε ουσιαστικές ελλείψεις είτε πληθώρα μη απαιτούμενων στοιχείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ


Για την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1, στις στήλες (1) και (2) της κατηγορίας «Υποχρεώσεις Μητρώου Δεσμεύσεων», ο Φορέας συμπληρώνει τις εκκρεμείς και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αντίστοιχα όπως αυτές προκύπτουν από το τηρούμενο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Στις στήλες (3) και (4) της κατηγορίας «Υποχρεώσεις καθ υπέρβαση πιστώσεων» ο φορέας συμπληρώνει τις εκκρεμείς και ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες αφορούν τις δαπάνες που έχουν επιβληθεί από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από διατάξεις νόμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο αναλυτικό Μητρώο Δεσμεύσεων και δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στον προϋπολογισμό του.

Στη στήλη (5) της κατηγορίας «Λοιπές Υποχρεώσεις» ο φορέας συμπληρώνει τις τυχόν μη νόμιμες και κανονικές και απορριφθείσες κατά την εκκαθάριση δαπάνες.

Στη στήλη των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ, ο Φορέας, επεξηγεί το είδος της δαπάνης των στηλών (3) και (5) διευκρινίζοντας αν πρόκειται για δικαστική απόφαση ή δαπάνη με υπέρβαση πιστώσεων ή μη νόμιμη δαπάνη ή ότι ο ίδιος κρίνει ως χρήσιμη πληροφόρηση για την συγκεκριμένη υποχρέωση.

Όσον αφορά στη συμπλήρωση των γραμμών του πίνακα σημειώνουμε τα εξής :

Τα στοιχεία υποχρεώσεων των ετών 2013 και 2014 (κλείσιμο έτους) συμπληρώνονται μόνο για τις στήλες (1) και (2). Τα στοιχεία υποχρεώσεων του έτους 2015 καθώς και των επόμενων κάθε φορά μηνών αναφοράς (έτους 2016) συμπληρώνονται για όλες τις στήλες του πίνακα. Επιπλέον συμπληρώνονται και τα ποσοστά μεταβολής των ποσών του μήνα αναφοράς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και το προηγούμενο έτος. Η αύξηση του ποσού των υποχρεώσεων αποτυπώνεται με θετικό πρόσημο και η μείωση με αρνητικό.

Σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του μήνα αναφοράς είναι μεγαλύτερες από αυτές του προηγούμενου μήνα ή της λήξης του προηγούμενου έτους τότε ο Φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τους λόγους και τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης, στο πεδίο του πίνακα με τίτλο «Αιτιολόγηση και τρόποι αντιμετώπισης (ελεύθερο κείμενο)».

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ -ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Στις περιπτώσεις που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του μήνα αναφοράς είναι μεγαλύτερες από αυτές του προηγούμενου μήνα ή της λήξης του προηγούμενου έτους, τότε ο φορέας συμπληρώνει και τον ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 1, εάν και μόνο εάν, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του μήνα αναφοράς περιλαμβάνονται παραστατικά τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31.12.2015 και το ποσό αυτών υπερβαίνει το 5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορέα. Για παράδειγμα, εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του μήνα αναφοράς είναι 100.000 € ,και υπάρχει τιμολόγιο 5.000 € ή μεγαλύτερης αξίας με ημερομηνία υποχρέωσης πληρωμής την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ή νωρίτερα ο Φορέας συμπληρώνει τα στοιχεία του συγκεκριμένου παραστατικού στον αναλυτικό πίνακα των παραστατικών. (ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Επισημαίνεται ότι ο ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1 συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους Φορείς στους οποίους συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 2 θα ακολουθηθούν οι ίδιες οδηγίες με την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1.

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ


Για την συμπλήρωση του ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 2 θα ακολουθηθούν οι ίδιες οδηγίες με την συμπλήρωση του ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 1.

Η έκθεση για το μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2016 καθώς και όλες οι επόμενες εκθέσεις θα αποστέλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Εγκυκλίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.xioti@ypes.gr και s.giourouki@ypes.gr.

Η προθεσμία υποβολής των εκθέσεων όπως αυτή προκύπτει από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι η 18η του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Ειδικά για το μήνα Ιανουάριο 2016 οι εκθέσεις δύνανται να αποσταλούν έως και την 24/2/2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven