Αριθ. πρωτ.: οικ. ΓΔ 266/22.01 1604535/17.2.2016 Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά τη τροποποίηση με τον ν. 4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δ

Αριθ. πρωτ.: οικ. ΓΔ 266/22.01 1604535/17.2.2016 Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά τη τροποποίηση με τον ν. 4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δ

Αθήνα, 17/02/2016
Α.Π. Οικ.: ΓΔ 266/22.01 1604535

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά τη τροποποίηση με τον ν. 4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των Δήμων α) Βούλας - Βάρης και Βουλιαγμένης, β) Κρωπίας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών:

α) Βούλας - Βάρης και Βουλιαγμένης, β) Κρωπίας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών και τη διεξαγωγή δικών, από την έναρξη της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές και την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα τηρούμενα βιβλία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 667/2/26-01-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε, ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 1η Μαρτίου 2016. Σημειώνεται δε , ότι δυνάμει της ιδίας αποφάσεως καθορίστηκε η 3η Μαρτίου 2017 ως ημερομηνία υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

Α. Κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 5 παρ. 1 του Νόμου 2308/1995 όπως ισχύει, από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης,

1. Σε ό,τι αφορά στη σύνταξη συμβολαίων, το άρθ. 5 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, προβλέπει ρητή ακυρότητα και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου απαγορεύει στον Υποθηκοφύλακα να καταχωρίσει ένα τέτοιο άκυρο συμβόλαιο. Κρίσιμος χρόνος προσκόμισης του πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου είναι, όχι ο χρόνος ελέγχου από τον υποθηκοφύλακα, αλλά ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου. Αν συνεπώς ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου είναι προγενέστερος της έναρξης περιόδου των απαγορεύσεων του άρθ. 5 του Ν. 2308/1995, δεν τίθεται θέμα ελέγχου της ύπαρξης ή όχι πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου.

2. Επί του πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που αφορά η συμβολαιογραφική πράξη, όπως αυτό (το ακίνητο) έχει κτηματογραφηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ανάρτησης.

3. Το πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου αφορά μόνον στο γεωτεμάχιο και όχι στις διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως αν η υπό σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη αφορά σε γεωτεμάχιο ή σε διηρημένη ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο για το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία της ανάρτησης, τότε ο/οι αιτούμενος/οι οφείλει/ουν να εντοπίσει/ουν ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και να λάβει/ουν το/τα πιστοποιητικό/ά κτηματογραφουμένου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισμένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη.

Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής.

Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο.

4. Το πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στους συμβολαιογράφους ή νόμιμους αναπληρωτές τους ή σε οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων. Για την έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ ΕΚΧΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 2 παρ. 10 γ του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

Β. Ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στο τελ. εδάφιο του άρθ. 2 παρ. 9 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης εμπράγματου δικαιώματος με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο καταχωρίσθηκε στα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περίπτωση δε αυτή, απαιτείται η υποβολή ένστασης (άρθ. 7 του Ν.2308/1995), για την απόδειξη της κατάθεσης της οποίας, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει, αντί του πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου, πιστοποιητικό υποβολής ένστασης. Η ένσταση επιδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο επί ποινή απαραδέκτου και το αποδεικτικό της επιδόσεως αυτής από κοινού μετά του πιστοποιητικού υποβολής ένστασης, χρησιμοποιείται για τα σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία.

Η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιτήδειοι να σπεύσουν μετά την ανάρτηση να δηλώσουν ακίνητα με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί στα στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Γ. Σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές επιτρέπεται χωρίς προσκόμιση τον πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου η συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.

Για τη έκδοση και τη χορήγηση του πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο Α.4 κατά αναλογία.

Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή δικών, που έχουν ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά στοιχεία δικαίωμα η ρύθμιση δεν διακρίνει το είδος του δικαστηρίου, ούτε τη δικαιοδοσία, ούτε το βαθμό, ούτε τη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με τα συμβόλαια για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη ακυρότητα στην παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν.2308/1995, στη διεξαγωγή δικών η μη προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου είναι δικονομικό ελάττωμα, το οποίο μόνο δικαστικά μπορεί να ελεγχθεί (με ένδικα μέσα) ή στο μέτρο που αφορά ασφαλιστικά μέτρα με ανάκληση της απόφασης.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές «... δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης ... και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο του συνοδεύει τη δήλωση αυτή». Επιπλέον σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη».

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο της δήλωσης που θα επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται στον Υποθηκοφύλακα από τον υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης κατά την προσκόμιση προς καταχώριση στα τηρούμενα στο Υποθηκοφυλακείο βιβλία οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν, 2308/1995 ως ισχύει.

Κατά συνέπεια, μετά τη σύνταξη οποιασδήποτε πράξης που αφορά στη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών , θα πρέπει στην αίτηση που υποβάλλεται στον Υποθηκοφύλακα να επισυνάπτεται δήλωση/δηλώσεις συμπληρωμένη/ες από τον/τους -υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, με απλό αντίγραφο της πράξης, καθώς και αντίγραφο του τοπογραφικού (αν έχει επισυναφθεί στην μεταγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία) καθώς και το «Έντυπο προσωρινής καταχώρησης δήλωσης και υπολογισμού τέλους» και το αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Στη συνέχεια ο Υποθηκοφύλακας βεβαιώνει την είσπραξη του πάγιου τέλους κτηματογράφησης και διαβιβάζει τη δήλωση με τα συνημμένα κατά νόμον έγγραφα, ήτοι απλό αντίγραφο της πράξης καθώς και αντίγραφο του τοπογραφικού (αν έχει επισυναφθεί στην μεταγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία μεταγραφής/εγγραφής/ σημείωσης στα οικεία πεδία της δήλωσης Δ.2 χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να ενημερωθούν οι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου: «Η ανωτέρω συμπλήρωση των στοιχείων της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης της πράξης μπορεί να γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης. Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση των οικείων πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης, ο υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα».

Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντων δικαιωμάτων π.χ. παραίτηση από την επικαρπία, άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, πράξη εξόφλησης, διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκούσιας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, εγγραπτέα δικαιώματα του Δήμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν κτλ. υποβάλλεται η δήλωση Δ2'. Για την εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Ο Υποθηκοφύλακας επί της ως άνω δήλωσης σημειώνει στον προβλεπόμενο χώρο τον τόμο, αριθμό, και την ημερομηνία μεταγραφής/εγγραφής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρισης της πράξης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή σας στο δύσκολο έργο της κτηματογράφησης, της οποίας στόχος είναι οι ορθές και ακριβείς εγγραφές.

Για την επίτευξη άλλωστε του σκοπού αυτού εργαζόμαστε όλοι στην κτηματογράφηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.


Με εκτίμηση,
Ο Γενικός Διευθυντής
Α. Μαρκάτος1. Πίνακας (1) γραφείων κτηματογράφησης

Πίνακας (1) Γραφείων Κτηματογράφησης

• Για τους ΟΤΑ Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης Αττικής:
Διεύθυνση; οδός Χρυσάνθου Τραπεζούντος και Αθανασίου Διάκου αρ. 29 ΤΚ 16777, Ελληνικό Αττικής, πλησίον στάσης Μετρό «Ελληνικό». Τηλέφωνο:
α) για τους Δήμους Βούλας και Βουλιαγμένης 210-9635141, fax:210-9635144 και
β) για τον Δήμο Βάρης, 210-9615044.
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ. ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00- 16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 09:00-19:00.

• Για τον ΟΤΑ Κρωπίας Αττικής:
Διεύθυνση: Σπ. Δάβαρη 77, ΤΚ 19400 Κορωπί Αττικής, τηλ: 210-6022250, fax: 210- 6022250)
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00- 16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 09:00-19:00

• Για τον ΟΤΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής:
Διεύθυνση: οδός Γεωργίου Παπαβασιλείου αρ. 44 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, ΤΚ 19003, τηλ. 22990-40266 δύο γραμμές fax: 22990-23084,
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00- 16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 09:00-19:00

Μετά το τέλος της Ανάρτησης το Γραφείο Κτηματογράφησης του δήμου Μαρκοπούλου θα μεταφερθεί και θα συστεγάζεται με το Γραφείο Κτηματογράφησης του Δήμου Κρωπίας στο Κορωπί Αττικής (Σπύρου Δάβαρη αριθ. 77. ΤΚ 19400 Κορωπί, τηλ. 210-60022250).

Πηγή: Taxheaven