Αριθμ. πρωτ.: οικ. 4897/16.2.2016 Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 4897/16.2.2016 Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 4897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213 1364842
E-mail : k.trvposkoufis@vpes.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ. Εγκυκλίου : 7

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.


Ενόψει της υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2016, σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των στοιχείων Ισολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, με σκοπό την εξάλειψη των αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία που τηρούνται στη βάση της ΕΕΤΑΑ και σε εκείνα που διατίθενται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η επίτευξη ταύτισης μεταξύ των υποβαλλόμενων στοιχείων στις δύο βάσεις δεδομένων θα επιτρέψει τη μεταγενέστερη μετάβαση στο καθεστώς αποστολής στοιχείων μόνο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν επιπρόσθετες οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις ορθής υποβολής των στοιχείων που καλείστε να υποβάλλετε στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ:

Α. Στοιχεία ισολογισμού της εγκυκλίου 2/61968/0094/17.9.2010 (διαθέσιμα, χρεόγραφα, υποχρεώσεις)

Τα στοιχεία ισολογισμού (διαθέσιμα, χρεόγραφα, υποχρεώσεις) που προβλέπονται στην εγκύκλιο 2/61968/0094/17.9.2010 προκύπτουν από τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής στο τέλος της εκάστοτε περιόδου αναφοράς.

Βασικές προϋποθέσεις για την ορθή υποβολή των συγκεκριμένων πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ είναι:

• Η άμεση μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών ισολογισμού (ομάδες 1, 2, 3, 4 και 5) της προηγούμενης χρήσης στη νέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εγγραφές έναρξης της νέας χρήσης είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται πριν την προθεσμία υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου (10/02). Στην περίπτωση που, στη συνέχεια ή κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές, προκύψει η ανάγκη για διόρθωση των εγγραφών έναρξης, μπορούν να πραγματοποιούνται διορθωτικές εγγραφές.

• Η έγκαιρη ενημέρωση των βιβλίων της Γενικής Λογιστικής κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου οι μεταβολές στα στοιχεία του ισολογισμού να αποτυπώνονται στον μήνα που πραγματοποιήθηκαν.

• Ο αποκλεισμός κάθε περίπτωσης μέτρησης και δήλωσης των ζητούμενων στοιχείων με εξωλογιστικό προσδιορισμό. Το σύνολο της ζητούμενης πληροφορίας πρέπει να προκύπτει από το λογιστικό κύκλωμα του κάθε υπόχρεου για διάθεση στοιχείων φορέα.

• Η ταυτόχρονη εξαγωγή των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων από το πληροφοριακό λογιστικό σύστημα του κάθε φορέα, προκειμένου να μην δημιουργούνται διαφορές ετεροχρονισμού.

Επισημαίνεται ότι η μη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγεί αναπόφευκτα σε δημιουργία αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία που υποβάλλονται στη βάση της ΕΕΤΑΑ και σε εκείνα που διατίθενται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, κατ επέκταση, σε εύλογη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους.

Ως προς το περιεχόμενο των δηλωθέντων στοιχείων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Διαθέσιμα. Καταχωρείται το σύνολο των διαθεσίμων του φορέα ως εξής:

α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές): Δηλώνεται το υπόλοιπο του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 38.

β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος: Δηλώνονται τα υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (38.03, 38.04, 38.05 και 38.06) που αφορούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν μετά από τη μηνιαία συμφωνία με τα αντίγραφα κινήσεων των λογαριασμών (extrait) της Τράπεζας. Επομένως, οι λογαριασμοί καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι απαραίτητο να τηρούνται σε διακριτούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς, πάντα στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων λογαριασμών (38.03, 38.04, 38.05 και 38.06 κλπ) που προβλέπονται στο Π.Δ. 315/99.

γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες: Δηλώνονται τα υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (38.03, 38.04, 38.05 και 38.06) που αφορούν σε εμπορικές τράπεζες. Είναι απαραίτητο να ακολουθείται ο ίδιος χειρισμός με την προηγούμενη περίπτωση.

2. Χρεόγραφα: Καταχωρείται το σύνολο των χρεογράφων του φορέα ως εξής:

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα): Δηλώνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 34 που αφορούν στην απόκτηση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων Δημοσίου.

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ): Δηλώνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 34, οι οποίοι αφορούν στην απόκτηση ομολογιών δανείων, τραπεζικών ομολόγων και λοιπών χρεογράφων.

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων: Δηλώνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 34, οι οποίοι αφορούν στην απόκτηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, και τα χρεωστικά υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 18, οι οποίοι αφορούν σε τίτλους πάγιας επένδυσης (18.00) και σε συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις (18.01).

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι τα χρεόγραφα πρέπει να δηλώνονται στο κόστος κτήσης και όχι στην τρέχουσα αξία τους. Επομένως, από τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να εξαιρούνται τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών 34.98 «Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων» και 18.00.98 «Προβλέψεις για υποτίμηση (τίτλων πάγιας επένδυσης)». Ομοίως, θα πρέπει να εξαιρούνται από τα δηλωθέντα στοιχεία οι αναλυτικοί λογαριασμοί του 18.01 ή οι λογιστικές εγγραφές που αφορούν σε προβλέψεις υποτίμησης της αξίας συμμετοχής σε δημοτικές επιχειρήσεις.

3. Δάνεια προς τρίτους: Δηλώνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των τριτοβάθμιων λογαριασμών του 18 (στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 18.13 και 18.14) και του 33 (στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 33.02, 33.24 και 33.95) που αφορούν στην παροχή δανείων προς νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και προσωπικό.

4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς: Καταχωρούνται οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του φορέα από δάνεια. Συγκεκριμένα, δηλώνονται τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 52 και 45 - εξαιρουμένων των λογαριασμών κατώτερης βαθμίδας που δεν αφορούν σε δάνεια (πχ 45.22 «Ελληνικό Δημόσιο» και 45.23 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» κ.α.) - όπως αυτά προκύπτουν μετά από τη μηνιαία συμφωνία με τα αντίγραφα κινήσεων των δανειακών λογαριασμών (extrait) που υποχρεούται να αποστέλλει έγκαιρα στον υπόχρεο ΟΤΑ το τραπεζικό ίδρυμα που του έχει χορηγήσει το δάνειο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δηλώνονται επίσης τα υπόλοιπα των τριτοβάθμιων λογαριασμών που τηρούνται στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 53.17 και 53.18 που αφορούν σε πληρωτέες στην επόμενη χρήση μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Η κατανομή των ανωτέρω ποσών σε δάνεια εσωτερικού και δάνεια εξωτερικού είναι επίσης απαραίτητο να προκύπτει από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και όχι από εξωλογιστικό προσδιορισμό. Συνεπώς, συνιστάται η αξιοποίηση των περιθωρίων που αφήνει το Π.Δ. 315/99 για την ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων ή και των τριτοβάθμιων λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

5. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων: Καταχωρούνται οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του φορέα πλην δανείων. Συγκεκριμένα, δηλώνονται τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 50, 51, 53, 54, και 55 εξαιρουμένων των λογαριασμών κατώτερης βαθμίδας του 45 και των 53.17-53.18 που δεν αφορούν σε δάνεια, όπως αυτά προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής.

Όσον αφορά στην κατανομή των ποσών των υποχρεώσεων σε υποχρεώσεις προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης και σε υποχρεώσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αυτή εξυπηρετείται επαρκώς από τη διάρθρωση του λογιστικού σχεδίου του Π.Δ. 315/99.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη βάση του ΥΠΕΣΔΑ που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ ζητείται η υποβολή επιπλέον στοιχείων σε σχέση με τα στοιχεία που διατίθενται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Για τα συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρονται τα εξής:

α) Όσον αφορά στη συμπλήρωση των πεδίων 5ypa1/5ypb1 «Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών», 5ypa2/5ypb2 «Υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις», 5ypa3/5ypb3 «Υποχρεώσεις από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες», 5ypa4/5ypb4 «Υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης» και 5ypa5/5ypb5 «Υποχρεώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις», έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες με τα υπ' αριθμ. 6327 και 6328/16.02.2015 έγγραφά μας (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr6327-16022015.pdf και http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr6328-16022015.pdf). Είναι προφανές ότι πρόκειται για επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν προκύπτουν άμεσα από το ισοζύγιο της γενικής λογιστικής, καθότι δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Ωστόσο, δεδομένης της χρησιμότητας των συγκεκριμένων πληροφοριών τόσο στο σκέλος της κατάρτισης και της παρακολούθησης των προϋπολογισμών όσο και στο σκέλος της χάραξης πολιτικών, θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι σκόπιμο να εξάγονται από τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα των ΟΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνονται τα εξής:

• Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών ή από δικαστικές αποφάσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης δηλώνονται στα πεδία 5ypa4/5ypb4 «Υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης».

• Βεβαιωθείσες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες έχουν συμψηφιστεί έναντι παρακράτησης επί των ετήσιων αποδόσεων ΚΑΠ, δυνάμει του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 (A' 270), ή επί των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α'53) εσόδων, δυνάμει του άρθρου 2 του δεύτερου άρθρου του Ν. 4047/2012 (Α'31), αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου ως υποχρεώσεις στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων φορέων (κατ' εφαρμογή του ΠΔ 315/99) και μέσω αυτών (των λογιστικών βιβλίων) δηλώνονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.

β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις (5ek): Πρόκειται για στοιχείο το οποίο προκύπτει από το Μητρώο Δεσμεύσεων και αποτυπώνει εκείνο το τμήμα των υποχρεώσεων του φορέα για το οποίο έχει παρέλθει ο χρόνος εξόφλησής τους. Επομένως, δηλώνεται το σύνολο των στηλών 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30 και 31 του Μητρώου Δεσμεύσεων, για το άθροισμα των κατηγοριών «Μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές», «Νόμιμες Δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης Π/Υ». Οι εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης (5eka) αποτυπώνουν το σύνολο των στηλών 25, 27, 29 και 31 και οι εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης (5ekb) αποτυπώνουν το σύνολο των στηλών 24, 26, 28 και 30. Στα πεδία 5eka1 και 5ekb1 («Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης») δηλώνονται οι στήλες 31 και 30 του Μητρώου Δεσμεύσεων αντίστοιχα.

Β. Στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων

Αναφορικά με τα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων που δηλώνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ, καταρχάς κρίνεται σκόπιμη η παροχή των κάτωθι διευκρινίσεων:

1. Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ

Βάση ΕΕΤΑΑ: Στην περίπτωση που, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, ο φορέας δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό, μέχρι την επικύρωση αυτού από την αρμόδια αρχή εποπτείας δηλώνει τις υποχρεώσεις του (στήλες 22 και 24 - 31) στην κατηγορία «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ». Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του, ο φορέας συμπληρώνει κανονικά τις λοιπές κατηγορίες της σύνοψης του μητρώου δεσμεύσεων και δηλώνει μηδενικά ποσά στην κατηγορία «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ».

Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της βάσης της ΕΕΤΑΑ. Δεδομένου όμως ότι τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων αποστέλλονται στον Κόμβο ανά ΚΑΕ και παραστατικό, είναι απαραίτητο το πεδίο του ΚΑΕ να συμπληρώνεται με το λεκτικό «NOAPPROVED». Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού, ο φορέας απαλείφει το συγκεκριμένο λεκτικό από τα στοιχεία που διαθέτει στον Κόμβο, συμπληρώνει τον κανονικό κωδικό εξόδου στο πεδίο του ΚΑΕ και αποστέλλει το σύνολο της απαιτούμενης δημοσιονομικής πληροφορίας στον Κόμβο. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην επικύρωση του προϋπολογισμού και την επόμενη υποβολή οικονομικών στοιχείων δεν επαρκεί για την έκδοση του συνόλου των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων επί των πιστώσεων του ετήσιου προϋπολογισμού, τότε κρίνεται σκόπιμο να δίνεται προτεραιότητα στην ανάληψη των πολυετών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων ΠΟΕ, καθώς και εκείνων των υποχρεώσεων που προέκυψαν από δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι την επικύρωση του Π/Υ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή απεικόνιση των υποχρεώσεων στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα και, κατ' επέκταση, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

2. Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων

Βάση ΕΕΤΑΑ: Στη συγκεκριμένη κατηγορία (στήλες 16, 22 και 24 - 31) αποτυπώνονται υποχρεώσεις από δαπάνες οι οποίες έχουν επιβληθεί εκτάκτως από διατάξεις νόμου ή από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και για τις οποίες οι διαθέσιμες πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση ανάληψης υποχρέωσης. Μετά από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ο υπόχρεος φορέας αποτυπώνει τις εν λόγω υποχρεώσεις στις λοιπές κατηγορίες της σύνοψης του μητρώου δεσμεύσεων και δηλώνει μηδενικά ποσά στην κατηγορία «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων».

Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της βάσης της ΕΕΤΑΑ. Δεδομένου όμως ότι τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων αποστέλλονται στον Κόμβο ανά ΚΑΕ και παραστατικό, είναι απαραίτητο (μόνο για τις συγκεκριμένες δαπάνες) το πεδίο του ΚΑΕ να συμπληρώνεται με το λεκτικό «NOBOUND». Μετά από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ο φορέας απαλείφει το συγκεκριμένο λεκτικό από τα στοιχεία που διαθέτει στον Κόμβο, στο πεδίο του ΚΑΕ συμπληρώνει τον κανονικό κωδικό εξόδου και αποστέλλει το σύνολο της απαιτούμενης δημοσιονομικής πληροφορίας στον Κόμβο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο (2) αυτές κατηγορίες σας παραπέμπουμε στο υπ' αριθμ. 51178/29.12.2014 έγγραφό μας (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e- eca84e2ec9b9/eggr51178-29122014.pdf ).

Γ. Παραδείγματα λογιστικής αποτύπωσης των υποχρεώσεων εκτός δανείων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων

1.1.Στις 15.09.20Χ0 εκδίδεται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία υποχρεώνει τον δήμο Α να καταβάλει άμεσα το ποσό των 1.000€ σε ιδιώτη. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 20X0, ο δήμος είχε εγγράψει μηδενικές πιστώσεις στον ΚΑΕ της συγκεκριμένης δαπάνης.

Σε αυτή την περίπτωση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα (30.09.20X0), ο δήμος υποχρεούται να έχει καταχωρήσει την υποχρέωση των 1.000€ στον αντίστοιχο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής. Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 09/20Χ0 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:1.2. Στις 20.10.20X0, μετά από συνεννόηση με τον ιδιώτη, ο δήμος Α προβαίνει σε έγγραφο διακανονισμό με τον ιδιώτη, προκειμένου να τον εξοφλήσει σε δύο (2) δόσεις ως εξής: 400€ μέχρι τις 15.12.20Χ0 και 600€ μέχρι τις 15.12.20Χ1. Μέχρι το τέλος του μήνα ο δήμος Α δεν είχε αναμορφώσει τον π/υ του.

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 10/20Χ0 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:
1.3. Στις 10.11.20X0, ο φορέας αναμορφώνει τον ετήσιο π/υ του, μεταφέροντας πίστωση 400€ στον ΚΑΕ ΥΥ.ΧΧΧΧ και στις 25.11.20X0 προβαίνει στην αντίστοιχη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης .

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 11/20Χ0 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:1.4. Στις 15.12.20Χ0 ο δήμος Α καταβάλει το ποσό των 400€ στον ιδιώτη.

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 12/20Χ0 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:1.5. Κατά την κατάρτιση του π/υ του επόμενου οικονομικού έτους (20X1), ο δήμος Α εγγράφει κανονικά στον ΚΑΕ ΥΥ.81ΧΧ τις απαιτούμενες πιστώσεις για την εξόφληση της δεύτερης δόσης προς τον ιδιώτη. Ο π/υ επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή, έγκαιρα, πριν από την λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους (20Χ0).

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 01/20Χ1 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ

2.1 Έστω ότι κατά το μήνα Ιανουάριο του οικονομικού έτους 20X1 (02.20Χ1), ο δήμος Α δεν είχε επικυρωμένο Π/Υ. Οι υποχρεώσεις του δήμου Α στις 31.12.20Χ0 ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 850€ ως κάτωθι:

ΚΑΕ

Ποσό

Αιτιολογία

ΥΥ.81ΧΧ

600 €

Το υπόλοιπο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του παραδείγματος 1, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 15.12.20Χ1.

ΥΥ.81ΒΒ

250 €

Τιμολόγιο προηγούμενου οικονομικού έτους για συντήρηση και επισκευή κτιρίων του δήμου. Η συγκεκριμένη υποχρέωση έπρεπε να είχε εξοφληθεί στις 20.01.20Χ1. Στις 31.01.20Χ1 το τιμολόγιο ήταν ακόμα απλήρωτο.Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 01/20Χ1 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:2.2 Ο Π/Υ του δήμου Α επικυρώθηκε στις 15.02.20X1. Ωστόσο, μέχρι τις 28.02.20Χ1 είχε εκδοθεί η πράξη ανάληψης υποχρέωσης μόνο για την οφειλή των 600€ από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η ανάληψη υποχρέωσης για το τιμολόγιο ΠΟΕ των 250€ πραγματοποιήθηκε στις 15.03.20Χ1.

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 02/20Χ1 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξής:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαινόμενο της συνύπαρξης κανονικών ΚΑΕ και του κωδικού NOAPPROVED στις αναφορές Μητρώου Δεσμεύσεων που αποστέλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μπορεί να γίνει αποδεκτό μόνο για τις αναφορές που αφορούν στο μήνα επικύρωσης του αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι το διάστημα μετά την ημερομηνία επικύρωσης του π/υ μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς δεν επαρκούσε για την έκδοση των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την υποβολή των οικονομικών στοιχείων του επόμενου μήνα, πρέπει να έχουν αναληφθεί το σύνολο των υποχρεώσεων σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα Β1. Επισημαίνεται ότι μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού, στη σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στη βάση της ΕΕΤΑΑ αποτυπώνεται το σύνολο των υποχρεώσεων στις στήλες «Υποχρεώσεις από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές» και «Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές».

2.3 Με βάση τα ανωτέρω:

Κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός 03/20Χ1 στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, το ανωτέρω οικονομικό γεγονός θα αποτυπωθεί ως εξήςΔ. Άμεσες ενέργειες

Πέρα από την παράκληση για πιστή τήρηση των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις εξής ενέργειες:

1. Έλεγχο των αρχείων και των αναφορών, μέσω των οποίων εξάγονται από τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα των φορέων σας τα στοιχεία Ισολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων που υποβάλλετε στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, και πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων όπου παρατηρούνται, αφενός, παρεκκλίσεις από τις οδηγίες της παρούσας και, αφετέρου, αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται στη βάση που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

2. Μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών ισολογισμού (ομάδες 1, 2, 3, 4 και 5) του οικονομικού έτους 2015 στην τρέχουσα οικονομική χρήση (2016).

Οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την αποστολή των οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2016, ήτοι μέχρι τη 10η Μαρτίου 2016.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Εγκύκλιοι - Αποφάσεις»).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Τρυποσκούφη (213136 4842), Γαρίου (213136 4816), Προβατάρη (213136 4802), Σταυρίδου (213136 4814) και Χιώτη (213136 4801).
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΥ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven