Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσία

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσία

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τρ. Γάλλου
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μή εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ6Α 1132930ΕΞ2014/30-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΣΓΘΗ-ΔΒΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1168425 ΕΞ2014/19-12-2014 όμοια.

3. Το από 20-1-2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας και μία (1) Συντονιστική Ομάδα αυτών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Β. Έργο της Συντονιστικής Ομάδας και των τεσσάρων Ομάδων Εργασίας είναι το κατωτέρω:

Ι. Συντονιστική Ομάδα
1) H παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής υπηρεσίας και
2) η διάχυση των οργανωτικών αλλαγών στο σύνολο του οργανισμού με την κινητοποίηση όλων των υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους, ως προς την βελτίωση της αποδοτικότητας της Τελωνειακής Διοίκησης.

II. Τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας
1) 1η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: Σχέση Τελωνείων-επιχείρησης
2) 2η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: Τελωνισμός
3) 3η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: Διαχείριση των παραβάσεων
4) 4η Ομάδα Εργασίας με έργο στον θεματικό τομέα: Προσανατολισμός των Ελέγχων

Η διευκρίνιση των ρόλων των οργανικών μονάδων που εμπλέκονται στον χειρισμό βασικών διαδικασιών της Τελωνειακής Υπηρεσίας και η περιγραφή των εν λόγω διαδικασιών, ανά θεματικό τομέα, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην έκθεση για την Αναδιοργάνωση των Τελωνείων, η οποία θα τους δοθεί από το Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

Γ. Συγκροτούμε την Συντονιστική Ομάδα και τις Ομάδες Εργασίας και ορίζουμε τους Συντονιστές και τα μέλη αυτών, ως εξής:

I. Συντονιστική Ομάδα
1) Ειρήνη Γιαλούρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως Συντονίστρια
2) Αικατερίνη Φιολιτάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.
3) Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
4) Κωνσταντίνο Μουρτίδη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του ΣΤ' Τελωνείου Εξαγωγών- Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.
5) Απόστολο Τσιγκάκο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, ως μέλος.

Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα της συζήτησης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων:
α) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), β) Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων και γ) Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

Επίσης, η Συντονιστική Ομάδα θα συνεπικουρείται, στα πλαίσια του έργου της, από τους κατωτέρω υπαλλήλους:
i) του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ:
αα) Χρήστο Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των τεσσάρων Ομάδων Εργασίας και ββ) Γεωργία Τσέτσου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου και
ii) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Σπύρο Πίνα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου.

II. 1η Ομάδα Εργασίας
1) Άννα Κατρινάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως Συντονίστρια.
2) Μαρία Βουρνού, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
3) Αθανασία Σαραντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛΥΤ Αττικής, ως μέλος.
4) Ιωάννη Σιούτα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ως μέλος.
5) Δημήτριο Τσαγκαλάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.

III. 2η Ομάδα Εργασίας
1) Ειρήνη Γκόνη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως Συντονίστρια.
2) Ερασμία Μπίρμπιλα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, ως μέλος.
3) Χρήστο Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Ε' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, ως μέλος.
4) Στυλλιανή Δροσοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
5) Ευσταθία Κερασιώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., ως μέλος.
6) Ελένη Μπαζιάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.
7) Φίλιππο Μπέλμπα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετείστην ΕΛΥΤ Αττικής, ως μέλος.

IV. 3η Ομάδα Εργασίας
1) Λούλα Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και των Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως Συντονίστρια.
2) Μαρία Ιωάννου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛΥΤ Αττικής, ως μέλος.
3) Γεωργία Βλαστού, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αθηνών, ως μέλος.
4) Αλεξάνδρα Λιαρομάτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος.
5) Βασιλική Μπάρκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.
6) Χρυσαυγή Τζέμου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στηνΤελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ως μέλος.

V. 4η Ομάδα Εργασίας
1) Ειρήνη Μελανίτου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της ΕΛΥΤ Αττικής, ως Συντονίστρια.
2) Θεόδωρο Αδαμόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Προγραμματισμού, Απολογισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.
3) Δέσποινα Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος
4) Αθανάσιο Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ΣΤ' Τελωνείο Εξαγωγών - Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.
5) Βασίλειο Κοντοθανάση, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Ε' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, ως μέλος.
6) Ιωάννα Νικητού, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛΥΤ Αττικής, ως μέλος.
7) Μαρία Κωσταρή, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.

Δ. 1) Οι παραπάνω Ομάδες, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου τους, θα συνεργάζονται με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Τελωνεία, καθώς και με όλες τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και δύνανται να ζητούν την συνδρομή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου υπαλλήλου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου τους.
2) Οι Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας οφείλουν να ενημερώνουν, εγγράφως, σε μηνιαία βάση, την Συντονιστική Ομάδα για την πορεία υλοποίησης του έργου τους.

Ε. Οι Ομάδες θα συνεδριάζουν, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζουν οι Συντονιστές αυτών και η διάρκεια λειτουργίας τους ορίζεται μέχρι 30 Ιουνίου του 2016, οπότε η Συντονίστρια της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το αποτέλεσμα του έργου των Ομάδων. Επίσης, η Συντονίστρια της Συντονιστικής Ομάδας θα ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης για την ολοκλήρωση του έργου όλων των Ομάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven