Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/33/18.2.2016 Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/33/18.2.2016 Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)

Αθήνα 18-02-2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρίνου Ελένη
Μήτση Μαρία
Τηλέφωνο : 210 5215315,210 5215317
FAX : 210 5223312
Ε-mail : diefpros_mhtrwo@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Θ Ε Μ Α: «Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)»

Σ Χ Ε Τ.: Άρθρα 222 – 230 Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-14)
Το Φ09/138/26.10.2015 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) ημερών από τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης ο κατάλογος (συνημμένο αρχείο excel) με τα στοιχεία των υπόχρεων σύμφωνα με άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222, παρ.1 του Ν.4281/2014, που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2015, στη διεύθυνση diefpros_mhtrwo@ika.gr προκειμένου να διαβιβαστεί από την υπηρεσία μας στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 (άρθρο 1, παρ.3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222, παρ.3 του Ν.4281/2014) .

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.1, εδάφ. στ, ι’, ια’, λα’ του Ν.4281/2014 είναι:

1. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου .

2. Οι Πρόεδροι , τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό καθώς και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο.

3. Όσοι απασχολήθηκαν σε ελεγκτικά – εισπρακτικά καθήκοντα τόσο σε επίπεδο υπαλλήλου όσο και σε επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης (τμήματα Εσόδων, ΕΥΠΕΑ, ΚΕΑΟ).

4. Οι μετακλητοί υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό έγγραφο

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση) και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Τα μετέπειτα έτη, η (ετήσια) δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιέχει μόνο τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003, Βασιλίσσης Σοφίας 11, Γρ.414, Τ.Κ.10671, Αθήνα είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο από 10:00 έως 13:30)

Παρακαλούμε να λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου ενυπόγραφα με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλο το προσωπικό.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Πηγή: Taxheaven