Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 26/2016 Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων - Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ - Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως κατα

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 26/2016 Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων - Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ - Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως κατα

Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146

(ΦΕΚ Β' 372/18-02-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφο 1 περ. Γ του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/ Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. Υ 25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»

8. Την υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ 2243/Β/ 18−8−2014) υπουργική απόφαση: «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ.98494/21.12.2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12.1.2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις εξετάσεις που περιγράφονται στα παραρτήματα Ε και ΣΤ υπολογίζεται στο 15% επί του κρατικού τιμολογίου.

Στα παραρτήματα Ε΄ και ΣΤ΄ τροποποιείται ο τίτλος της τρίτης στήλης και απαλείφεται η φράση «συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφαλισμένου 15%».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven