Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146/15.2.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21−12−2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12−1−2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας

Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146/15.2.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21−12−2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12−1−2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας

Αριθμ. 3133.1 −10229 − 2016

(ΦΕΚ Β' 364/17-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 (α) του άρθρου 7 του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Το Α.Π. 1209/29−6−2015 έγγραφο Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το υπόδειγμα και τους βασικούς όρους του ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ όπως παρακάτω:

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσύμφωνου και ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσύμφωνου, με την προσκόμιση του από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, ως ακολούθως:

(α) Για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από οποιαδήποτε ελληνική Λιμενική Αρχή, η οποία το αποστέλλει άμεσα, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται ο λιμένας έναρξης της ναύλωσης, η οποία και το καταχωρίζει στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Η θεώρηση του ναυλοσύμφωνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης.

(β) Για ναυλώσεις που αρχίζουν στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου αναψυχής και ταυτόχρονα καταχωρίζεται από αυτή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

(γ) Για ναυλώσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, τα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται, μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν, από οποιαδήποτε ελληνική Λιμενική Αρχή ή Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου και ταυτόχρονα καταχωρίζονται στην πρώτη διαθέσιμη θυρίδα του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., ανεξάρτητα αν προηγούνται ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης.

(δ) Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις για τη θεώρηση του ναυλοσύμφωνου προσκομίζονται, στις αρμόδιες Αρχές θεώρησης του, αποδεικτικά καταβολής τελών και λοιπών επιβαρύνσεων των λιμένων της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα προσκομίζονται επιπλέον και ευκρινή φωτοαντίγραφα σελίδων του Ημερολογίου και των σελίδων του Ναυτολογίου, που αντιστοιχούν σε εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της ναύλωσης του πλοίου έξω από την ελληνική επικράτεια.

(ε) Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η αρμόδια για τη θεώρηση του ναυλοσύμφωνου Αρχή δύναται, κατά τη θεώρηση, να ζητά από τους υπόχρεους την επίδειξη των κατά την κρίση της ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου.

3. Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται και υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, τα οποία θεωρούνται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. Από τα αντίγραφα αυτά ένα λαμβάνει ο Πλοιοκτήτης / Εφοπλιστής, ένα ο Ναυλομεσίτης / Ναυτικός Πράκτορας/Τουριστικό Γραφείο (αν υπάρχει), ένα ο Ναυλωτής και ένα παραμένει στη Λιμενική Αρχή θεώρησης του. Ο κατά περίπτωση εκναυλωτής, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014 ως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνει ένα επιπλέον αντίγραφο το οποίο υποχρεούται να καταθέσει στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

4. Το πλοίο αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια εκναύλωσής του απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με ένα εκ των ως άνω αντιγράφων ναυλοσύμφωνου ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο Λιμενικής ή άλλης Αρχής.

5. Τα εκ των αναφερομένων στην παρ. 3 της παρούσας απόφασης αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων και τα κατά περίπτωση γι’ αυτό υποβληθέντα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον κατά περίπτωση εκναυλωτή καθώς και από τη Λιμενική Αρχή θεώρησης τους για δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία θεώρησής τους.

6. Οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση των βασικών όρων του ναυλοσύμφωνου ή ακύρωση αυτού απαιτείται να φέρει σφραγίδα και υπογραφή Λιμενικής Αρχής, η οποία προβαίνει και σε αντίστοιχη καταχώριση στο οικείο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

7. Ναυλοσύμφωνα που έχουν υπογραφεί μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής θεωρούνται έγκυρα. Κάθε άλλος τύπος ναυλοσύμφωνου, πέραν του καθοριζομένου με την παρούσα Υποδείγματος, δεν θα γίνεται δεκτός μετά την έναρξη ισχύος της και δεν θα θεωρείται από τις αρμόδιες Αρχές.

8. Στους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ισχύει.

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΠηγή: Taxheaven