Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4.2.2016 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4.2.2016 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321

(ΦΕΚ Β' 350/17-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Νόμο 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α'/7.2.1979) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2 και του άρθρου 5, παρ.4 της Πράξεως.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.3.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/ Α'/30.7.1981).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α'/30.7.1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 (Φ.Ε.Κ. 123/Α'/17.06.1996) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α'/17.9.1982) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α'/09.02.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

6. Την παρ. 5α του άρθρου 29 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/ Α'/9.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α'/14.4.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8. Την παρ. 20 του άρθρου 10 διατάξεις του Ν. 4315/2014 (Φ.Ε.Κ. 269/Α'/24.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

9. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α'/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

10. Το άρθρο 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/22.09.2015) για την ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

11. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β'/30.11.1990) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

13. Τη με αρ. πρωτ. οικ/1061/Α345/05.02.2002 (ΦΕΚ 163/ Β'/14.02.2002) (Ορθή επανάληψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών-Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων».

14. Τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί οριοθέτησης των περιοχών και καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων που αφορούν σε σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2011.

15. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2011.

16. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με τον καθορισμό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2011.

17. Το με αρ. πρωτ. 26030/1603/23.06.2015 έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τα προβλήματα χορήγησης στεγαστικής συνδρομής».

18. Το με αρ. πρωτ. οικ/2033/23.06.2015 έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας για παράταση προθεσμιών σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.
και επειδή:
• Οι οικοδομικές άδειες ανέγερσης καθώς και επισκευής κτιρίων, έχουν παραταθεί με νόμους, χωρίς να έχουν δοθεί αντίστοιχα παρατάσεις, με Υπουργικές αποφάσεις, σε επιμέρους προθεσμίες που αφορούν στη χορήγηση των δόσεων στεγαστικής συνδρομής.
• Προθεσμίες που αφορούν στις δόσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, για συμβάντα που έλαβαν χώρα έως και το 2005, παρατάθηκαν με προγενέστερες Υπουργικές αποφάσεις.
• Η οικονομική κρίση, η άρνηση χορήγησης δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα την τελευταία πενταετία και η καθυστέρηση, κατά καιρούς, της καταβολής της δωρεάν κρατικής αρωγής, είχαν ως αποτέλεσμα να απολέσουν, ιδιοκτήτες να απολέσουν τις προθεσμίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων τους.
• Σε περιοχές που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 και είχαν αναλάβει την αποκατάσταση των κτιρίων δωρητές, υπάρχουν κτίρια τα οποία δεν θα αποκατασταθούν από εκείνους ενώ παράλληλα έχουν λήξει οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.
• Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Τομέων Αποκατάστασης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προκάλεσε σύγχυση στους πολίτες και καθυστέρηση στη χορήγηση των δόσεων της στεγαστικής συνδρομής.
• Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα κτίρια από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις,

αποφασίζουμε:


Τον ορισμό των κάτωθι προθεσμιών οι οποίες αφορούν στη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011 και για τις περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσομένων, με την παρούσα απόφαση, προθεσμιών, ως ακολούθως:

Α. Επισκευή Κτιρίων:

1. Η ισχύς των αδειών επισκευής που είχαν εκδοθεί από 1.3.2011 έως και 31.12.2012, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2. Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016, για την υποβολή αίτησης για συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια επισκευής βάσει όσων ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

3. Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση β' δόσης στεγαστικής συνδρομής και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Β. Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση η Αποπεράτωση Κτιρίων:

1. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία, ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για χορήγηση Έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση καθορισμού στεγαστικής Συνδρομής.

Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις για κάθε συμβάν.

2. Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016 για την υποβολή αίτησης κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για χορήγηση β' δόσης ή γ' δόσης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.

Για τις βεβαιώσεις χορήγησης β' δόσης στεγαστικής συνδρομής, που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έκδοση της β' δόσης για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ' δόσης (εφόσον η χορήγηση της προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven