ΠΟΛ.1024/12.2.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ.1024/12.2.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

Αριθμ. 435/13104

(ΦΕΚ Β' 378/18-02-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 και 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α' 57), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
γ) Του άρθρου 52 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 120).
δ) Του Π.δ. 333/1977 «Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημάτων» (Α' 107).
ε) Του Π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α' 101), όπως ισχύει.
στ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

2.    Την αριθ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β' 2144).

3.    Την αριθμ. Οικ. 68225/1135/9.11.15 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (Β' 2405).

4.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος


1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσής της.
Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσής της.

2.    Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί, μετά από ιατρική εξέταση, να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής.

3.    Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον:
α) λήξει η χρονική ισχύς της ή
β) ο ενδιαφερόμενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που προβλέπονται στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 ή
γ) το έντυπο της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του ή
δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και για όσο διάστημα ισχύει η αφαίρεση αυτή.

4.    Εφόσον ο κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

5.    Για την ιατρική επανεξέταση κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, εφόσον υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 118317/872/26-9-1983 (β' 578) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών.

6.    Κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος εν ισχύ, που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, όταν ζητάει την έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και εφόσον υποχρεούται σε ιατρική εξέταση, κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους οδηγούς στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.

7. Όποιος οδηγεί ή χειρίζεται αγροτικό μηχάνημα, ενώ του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστή αγροτικού μηχανήματος καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής


1.    Η Ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστή αγροτικού μηχανήματος καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση της άδειας του, διακρίνεται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ιατρική εξέταση.

2.    Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση:
α) Η Πρωτοβάθμια Ιατρική εξέταση πραγματοποιείται από ιδιώτες γιατρούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 και των υποπαραγράφων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 της παραγράφου 1 «Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση» του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012, όπως ισχύουν.
β) Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας καθορίζονται στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.
γ) Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τη λίστα των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

3.    Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση:
α) Η Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (Δ.Ι.Ε) πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 και των υποπαραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 «Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (Δ.Ι.Ε.)» του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 όπως ισχύουν.
β) Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας καθορίζονται στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 (Α' 101).
γ) Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, αποστέλλει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για Δ.Ι.Ε., στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου αυτή να προγραμματίσει την εξέταση.
δ) Σε περίπτωση μείωσης της σωματικής ή διανοητικής ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος υποχρεούται σε ιατρική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, αφαιρείται η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκδοση της και ο κάτοχος της παραπέμπεται σε Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του Παραρτήματος III του Π.δ. 51 /2012, όπως ισχύει. Αν ο ενδιαφερόμενος κριθεί:
αα) «ΙΚΑΝΟΣ», η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος επιστρέφεται ή, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή τυχόν απαιτούμενων περιορισμών, χορηγείται νέο έντυπο άδειας,
ββ) «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» και παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της εξέτασης αυτής, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να ανακτήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012, όπως ισχύει, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανακαλείται (αφαιρείται οριστικά) και ακυρώνεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκδοση της.
ε) Η διαδικασία της περίπτωσης δ' εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραπομπής σε ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

4. Οι υποψήφιοι οδηγοί αγροτικών μηχανημάτων ή οι οδηγοί οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου - άκρων ή προβλήματα μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) παραπέμπονται σε Δ.Ι.Ε. ή αντί αυτής αξιολογούνται από Κρατικό Ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των περιπτώσεων δ' και η' της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 «Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (Δ.Ι.Ε.)» και της παραγράφου 3 «Ειδικές Διατάξεις - Κινητικά Προβλήματα» του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος III, του Π.δ. 51/2012, όπως ισχύουν. Οι εν λόγω υποψήφιοι αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούνται οι υποψήφιοι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 7 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 και στη συνέχεια παραπέμπονται απαραιτήτως, για εξέταση πάνω στο μηχάνημα, σε τριμελή επιτροπή εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αγροτικών μηχανημάτων. Η τριμελής αυτή Επιτροπή, αφού εξετάσει τον υποψήφιο πάνω στο αγροτικό μηχάνημα, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και χειρισμού, εν συνεχεία, μελετά το «Πόρισμα εξέτασης» που εκδίδει η Δ.Ι.Ε. ή το Κρατικό Ίδρυμα, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ικανότητα του υποψηφίου για ασφαλή χειρισμό και οδήγηση. Η τριμελής επιτροπή εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αγροτικών μηχανημάτων αποτελείται από υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, με τις εξής ειδικότητες:
α) έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό Π Ε ή ΤΕ ή Γεωπόνο ειδικότητας γεωργικών μηχανημάτων ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει αυτών Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ και
β) δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ ή ΤΕ.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι αριθ. 11068/405/161/4-2-1982 (Β' 75) και 122914/4-7-1984 (Β' 491) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών καθώς και η αριθ. 135845/ 15-7-1993 (Β' 542) κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven