Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026595 ΕΞ 2016/19.2.2016 Ορισμός μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9Α της αριθ. Δ6Α 10

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026595 ΕΞ 2016/19.2.2016 Ορισμός μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9Α της αριθ. Δ6Α 10

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026595ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν. Τσόλκας
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX:210 - 32.30.829
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ : «Ορισμός μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9Α της αριθ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/8-4-2014 -Β'865, Β'1079 και Β' 1846 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9Α' της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, Β'1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες συστάθηκε, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών σε αυτήν. 
β) Της παραγράφου Γ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 (Β'2581) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) και ορισμός των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται».
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του {start}άρθρου 128{end} του Π.Δ.111/2014.
δ) Της {start}υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου{end} του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
στ) Των {start}άρθρων 13{end} έως {start}15{end} του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει και τις διατάξεις του {start}άρθρου 21{end} του ν. 4354/2015 (Α'176) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων », όπως ισχύουν.

2. Το αριθ.122ΔΙΠΑΕΕ ΕΞ2016/08-02-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε

3. Το αριθ.1/26-11-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε «Ανάληψη καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών»

4. Την αριθ.109/4-2-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε, περί προσωρινής τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων και αναπληρωτών αυτών.

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ.18)«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β1 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τα μέλη της διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9Α της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, Β'1079 και Β' 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 (Β'2329) και Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 (Β'2581) όμοιες, ως εξής:

α) Περικλή Κόκκοτα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Πετρίδου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της ίδιας Διεύθυνσης.

β) Βασίλειο Δεδεμάδη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δημητρούλα Ανθίτσα, υπάλληλο με βαθμό Γ' του ιδίου κλάδου, νόμιμη αναπληρώτριά του στο Τμήμα.

γ) Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Κουμαριανού, υπάλληλο με βαθμό Δ1 του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Β. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντίνα Ζαχαρίου, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., με αναπληρώτρια την Μαρία Κάβουρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου , που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Γ. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών είναι:
α) Η αξιολόγηση και η διαβάθμιση καταγγελιών και πληροφοριών, ανάλογα με το περιεχόμενο, την βαρύτητά τους και τους επιχειρησιακούς στόχους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Η επιλογή και η ανάθεση των υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες, καθώς και η αποστολή τους στο Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., για περαιτέρω διαβίβασή τους.
γ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των Υ.ΕΔ.Δ.Ε. στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), με σκοπό την ενημέρωση και την βελτίωση της φορολογικής συμπεριφοράς των πολιτών.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., επί της οδού Καραϊσκάκη 2, στο Γαλάτσι.

Ε. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής είναι διαρκής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven