Αριθ. πρωτ.: 9730οικ./18.2.2016 Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α' 176)

Αριθ. πρωτ.: 9730οικ./18.2.2016 Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α' 176)

Αθήνα, 18-2-2016
Αρ. Πρωτ. 9730οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α3

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Τ.Κ: 115 27 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φαφούλα
Α. Βερεντζιώτη
Τηλέφωνο: 210-7767213 210-7767219

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α' 176)»

Μετά τη δημοσίευση του νέου μισθολογίου ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ.Α), η έναρξη ισχύος του οποίου ορίζεται από την 1-1-2016, η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης τεράστιου αριθμού αιτημάτων δικαστικών υπαλλήλων σχετικών με την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Προκειμένου να προβούμε στην ορθή διαχείριση των ως άνω αιτήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων:

7, 11( παρ.4 α και β) και 26 του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ερμηνευτικής εγκύκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ . 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7):
- Ως προϋπηρεσία αναγνωριζόμενη από το νέο μισθολόγιο, λογίζεται η παρασχεθείσα στους φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στην έκταση εφαρμογής του άρθρου 7 του ν.4354/2015 ( ήτοι Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε , με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου-αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να αναγνωριστεί προϋπηρεσία η οποία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, και ο χρόνος δικηγορίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτή έχει παρασχεθεί στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής.

- Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015.

- Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7.

- Μετά τη μισθολογική κατάταξη, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017.

- Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ για υπάλληλο του Δημοσίου), τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης, λαμβανομένης υπόψη της ως άνω αναστολής.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

- Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι εκ των δικαστικών υπαλλήλων έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εντός του έτους 2015, παρακαλούνται να επανέλθουν με νεότερη σχετική αίτηση, εφόσον εμπίπτει η προϋπηρεσία τους στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά, ήτοι:

1) υπηρεσιακή βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

α) η νομική μορφή του φορέα και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, κατά τον χρόνο παροχής της εργασίας του υπαλλήλου και

β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λύσης αυτής,

2) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας και

3) Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: οι προϋπηρεσίες τις οποίες ζητάτε να αναγνωρίσετε δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (όπως καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τέλος, όσοι εκ των δικαστικών υπαλλήλων έχουν υποβάλει (και εντός του έτους 2016) αίτηση με επισυναπτόμενο το ως άνω (1) δικαιολογητικό, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική επισυνάπτοντας τα λοιπά δικαιολογητικά.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven