Σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και άλλες διατάξεις

Σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και άλλες διατάξεις

Σχέδιο νόμου

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και άλλες διατάξεις


Άρθρο 1

1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (Α’ 261) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρατείνεται  μέχρι  τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 παρατείνεται ομοίως η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014 (Α΄50), με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της παράτασης του α΄ εδαφίου της περίπτωσης 1α, δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004.

γ. Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017, από το Φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης 1α του παρόντος άρθρου.

δ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

2α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 παρατείνεται:
 
i. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,

ii. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (Α’ 83), όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011 (Α΄83) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων φυσικά πρόσωπα με την ειδικότητα του οικονομολόγου ή του μηχανικού, ή άλλη όπως θα ορισθεί με τη δημόσια πρόσκληση, τα οποία πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή AT.Ε.Ι. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Η οριστική εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης και επιτυχούς δοκιμαστικής περιόδου των επιλεγέντων υποψηφίων.»

Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 241 του νόμου 4072/2012 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων καθώς και οι αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η λειτουργία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004. Οι Επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Στην απόφαση σύστασης ορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών, ειδικές περιπτώσεις για την έκδοση αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών. Ο αριθμός των μελών με δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέλη.»

2. α. Οι αποφάσεις σύστασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τις συσταθείσες και λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Επιτροπές.

β. Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.

Άρθρο 4

Για επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 (Α’ 261), για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί περίληψή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δύναται η οικεία περίληψη να δημοσιευτεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 5

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011 (Α’ 8), για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 (Α’ 8), όπως ισχύει, δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση της εγκριτικής πράξης του δανείου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η τήρηση, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου και της απόφασης υπαγωγής τους, των όρων για τον τρόπο κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και το Π.Δ. 35/2011 (Α΄88).

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης προκαταβολής ή ποσοστού της εγκεκριμένης επιχορήγησης ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, είτε α) την έγκριση του δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό που χορηγεί το δάνειο, είτε β) σε περίπτωση μη χορήγησης δανείου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της επένδυσης, αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής.

Άρθρο 6
 
1. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε σύμφωνα

α. με το άρθρο 8 παρ. 1, περ. α (iii) του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, και

β. με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 35/2011 (Α΄88), όπως ισχύει,

δύναται να επιστραφεί, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησής της, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και αποδοχής της από την Διοίκηση. Με την έκδοση της διοικητικής πράξης θα αποφασίζεται και η αποδέσμευση της υποβληθείσας, στην αρμόδια υπηρεσία, εγγυητικής επιστολής με την προϋπόθεση της  προηγούμενης  κατάθεσης και των σχετικών παραστατικών πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού.

2. Η επιστροφή του ποσού της προκαταβολής δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, που ως προς την περίπτωση αυτή αποτελεί δικαίωμα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δύναται να ασκηθεί με την αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 157/2013 ως εξής:

«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (Α`90) ο οποίος διαθέτει:

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι.

β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.»

Άρθρο 8 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Μετά το άρθρο 54 του ν.  4314/2014  (Α΄ 265) προστίθεται νέο άρθρο 54Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 54 Α

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. (ζ’) του ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. (η’) του ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, ως ωφελουμένων, στις πράξεις αυτές.

3. Η  επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση».

Άρθρο 9 Τροποποίηση του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116)

Μεταξύ των άρθρων 18 και 19 προστίθεται άρθρο 18α ως εξής:

«Άρθρο 18Α

Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που υποχρεωτικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3419/2005, οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στο περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της σχετικής υποχρέωσης.»

Πηγή: Taxheaven