Αριθμ. 3491/127/5.2.2016 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον Ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών

Αριθμ. 3491/127/5.2.2016 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον Ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών

Αριθμ. 3491/127

(ΦΕΚ Β' 363/17-2-2016)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α' 220) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α' 2220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α'75) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./5/14637,30931/ 11-01-2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) « Εγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εικοσιπέντε (25) Μόνιμων Υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Χημικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Υπουργείο Οικονομικών).»

5. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1005823 ΕΞ 2016/15-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Χημικών, κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τη με αριθμ. Υ28/8-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2441) απόφαση του Πρωθυπουργού. 

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε δύο (2).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις στις εξής κατηγορίες προστατευομένων προσώπων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ N.2643/1998
Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β' της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1
Τρίτεκνοι (περίπτωση ε', της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ν.2643/1998 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕ Χημικών 1 ΑμεΑ  Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΠΕ Χημικών 1 Τριτέκνων Κεντρικού Τομέα Αθηνών


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven