Αριθ. πρωτ.: οικ. 5420/22.2.2016 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5420/22.2.2016 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 5420
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Σταδίου 27
Τ.Κ.:10183 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1364339 Στρατίκη Αθ.
213-1364392 Χαλδαίου Αικ.
213-1364369 Οψίμου Ελ.
213-1364377 Παπασημακοπούλου θ. (Θεσμικό)
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών


Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας για το έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2015. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων και ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών οι φορείς αρμοδιότητάς σας (ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ), παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2016, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Για τον προγραμματισμό έτους 2016 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ α' και β' ΒΑΘΜΟΥ

1.    Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

2.    Για τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Για να αξιολογηθούν τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων, πρέπει: α) να προκύπτει με σαφήνεια ότι η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις αιτούμενες ειδικότητες έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και β) η δαπάνη που τη συνοδεύει είναι επιλέξιμη.

Επισήμανση:

Όπως σας γνωρίσαμε με την αριθμ. οικ.44835/21-12-2015 (ΑΔΑ: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ) εγκύκλιο μας, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού που απασχολείται με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Όμως οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση /παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση τόσο της πράξης πρόσληψης και λύσης όσο και της πράξης ανανέωσης/παράτασης της σύμβασης του προσωπικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012. Κατά το σκέλος που αφορά τις μεν πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης, αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα (άρθρο 3 ΠΝΠ 26-8-2015, καθώς και άρθρο 9 ν.4350/2015), ενώ οι πράξεις λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.

Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΙΔ Α' και Β' ΒΑΘΜΟΥ

1. Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 3α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006. (Παράρτημα 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.)

Επισήμανση:

Όπως γνωρίζετε, για την απευθείας πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς μας, είτε αυτά προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό προσωπικό) είτε επί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), απαιτείται προηγουμένως η χορήγηση έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Οι καθυστερήσεις στην έγκριση πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού έχουν οδηγήσει πολλά ΝΠΙΔ ΟΤΑ στην αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη διευθυντών (ή γενικών διευθυντών, στην περίπτωση των ΔΕΥΑ) επί θητεία. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, για να είναι δυνατή η ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών ή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).

Επομένως, οι φορείς που ενδιαφέρονται για την αποστολή τέτοιων αιτημάτων θα πρέπει να προβούν σε ανάλογη τροποποίηση των Κανονισμών/Οργανισμών τους, ειδάλλως τα αιτήματα δεν θα προωθούνται.

2. Για τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 4, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Για να αξιολογηθούν τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων, πρέπει: α) να προκύπτει με σαφήνεια ότι η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις αιτούμενες ειδικότητες έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και β) η δαπάνη που τη συνοδεύει είναι επιλέξιμη.

Επισήμανση:

Όπως σας γνωρίσαμε με την αριθμ. οικ.44835/21-12-2015 (ΑΔΑ: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ) εγκύκλιο μας, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Όμως οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση /παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.

Κατά το σκέλος που αφορά τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης, αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα (άρθρο 3 ΠΝΠ 26-8-2015, καθώς και άρθρο 9 ν.4350/2015).

Επίσης, τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.

Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)


Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 5α και 5β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα», πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/42 /οικ.619/11.1.2016 (ΑΔΑ:ΩΞ93465ΦΘΕ-8ΗΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου μας/Δνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχονται οδηγίες για την εξυπηρέτηση αναγκών του τομέα καθαριότητας, μεταξύ άλλων φορέων και στους ΟΤΑ. Ειδικότερα, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015 (184/Α'), αλλά και του άρθρου 50 του ν.4351/2015, οι ανάγκες καθαριότητας των ΟΤΑ καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές.

Επιπροσθέτως, όσοι ΟΤΑ προχωρούν σε παρατάσεις συμβάσεων κατά τα ανωτέρω ενώ είχαν ήδη προβεί στην έκδοση πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο ανακοινώσεων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των οργανικών θέσεων ή των αναγκών τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 3111 Δεκεμβρίου 2016.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι όσοι ΟΤΑ καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητάς στους στο πλαίσιο των ανωτέρω ρυθμίσεων, δεν θα αποστείλουν αιτήματα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας με βάση την παρούσα εγκύκλιο.

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)


Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 6α και 6β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 10 του ν. 4257/2014 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και συμπεριλήφθηκαν και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (εγκύκλιός μας 31635/19.8.2014 ΑΔΑ: ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ).

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.

Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».

Αναπλήρωση θέσεων απασχολουμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται σε περίπτωση ενεργών συμβάσεων και όχι συμβάσεων που διακόπηκαν κατά το παρελθόν.

Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, στο πλαίσιο προγράμματος που παραμένει καθ'όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ. οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού καλύπτονται, έστω τμηματικά, από ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση - μεταβολή του κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχομένως διαφορετικών προγραμματικών περιόδων. Γα τα ανωτέρω θέματα αποφαίνεται η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του υλοποιούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά αιτημάτων

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

Εγκριτικές Αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 τέθηκε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σχετική εγκύκλιος (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/οικ.28231/7.11.2014 (ΑΔΑ:ΩΞΠΩΧ-Δ5Β).

Σημειώνουμε ότι στην ανωτέρω περίπτωση δεν εμπίπτουν οι εγκριτικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και αμιγώς αμειβόμενο υπό τη μορφή αντιτίμου.

Καταργήσεις - συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Σε περίπτωση που προγραμματίζεται κατάργηση ή συγχώνευση Νομικού Προσώπου δεν θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα. Αίτημα θα υποβληθεί από τον φορέα που θα ασκεί τις αρμοδιότητες.

Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων

1.    Ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στις σελ. 2 και 4.

2.    Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και με την Α.Π. οικ.27404/31-7-2015 εγκύκλιό μας, με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 όπως ισχύει. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του ν.4350/2015, με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη αυτή, στο ανωτέρω προσωπικό προστέθηκε και το προσωπικό των δημοτικών κατασκηνώσεων. Έτσι, εφόσον η ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού αυτού δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες, θα προσλαμβάνεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ.

3. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, παγετοί κ.λπ.) με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του ν.3584/2007 όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων.

4.    Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων

Με το άρθρο 5 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/24-12-2015) παρατάθηκε η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ήδη απασχολούμενων από τη λήξη τους μέχρι τις 30-6-2016.

Σημειώνουμε ότι σε όλα τα προγράμματα που εκκίνησαν ως ευρωπαϊκά, αλλά στην πορεία συνεχίζονται με χρηματοδότηση αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αντικατάστασης λόγω αποχώρησης ή νέας πρόσληψης, οι φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα για πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, δηλαδή για απασχόληση διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

5.    Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας

Με το άρθρο 27 του ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

6. Πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα:

Με το Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας διευκρινίστηκε ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ), αν και δεν εξαιρούνται ρητά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, από την υποχρέωση έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, εντούτοις η αποστολή τους ταυτίζεται με εκείνη των κρατικών θεάτρων, των οποίων οι αντίστοιχες συμβάσεις εξαιρούνται της έγκρισης της ΠΥΣ.

Ως εκ τούτου, και οι ανωτέρω συμβάσεις των ΔΗΠΕΘΕ εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Επισημαίνεται όμως ότι, σύμφωνα και με το Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/668/37415/15-12-2015 έγγραφο της ίδιας Δ/νσης του Υπουργείου μας, η πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή υπάγεται κανονικά στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ, καθώς η ιδιότητα και τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή δεν συνάδουν με την απασχόληση του καλλιτεχνικού προσωπικού. Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή είτε ως τακτικού προσωπικού είτε επί θητεία θα πρέπει να τηρηθούν τα ανωτέρω.

7. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

Τα αιτήματα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4151/2013.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2016, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.

Επισημαίνουμε ότι τα αιτήματα της περίπτωσης Α1, θα πρέπει να έχουν περιέλθει μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην Υπηρεσία μας έως τις 29-4-2016. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας προκειμένου να απεικονιστούν οι ελλείψεις και τα αρμόδια όργανα να διαμορφώσουν εικόνα της πραγματικής κατάστασης και να προωθήσουν αιτήματα για τα οποία η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στις υπηρεσίες των φορέων. Τα αιτήματα της κατηγορίας αυτής, που θα εισέλθουν στο Υπουργείο μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμα και θα τίθενται στο αρχείο.

Επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις να τροποποιούνται μετά την χορήγηση των εγκρίσεων οι αιτούμενες ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το προσοντολόγιο (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει) και το κλαδολόγιο των ΟΤΑ (Π.Δ. 37/89), εφιστούμε την προσοχή σας, στον ορθολογικό προγραμματισμό, με βάση τις άμεσα λειτουργικές σας ανάγκες ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοιες περιπτώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης τροποποίησης των Ο.Ε.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επειδή έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από τον χρόνο της αντίστοιχης υποχρέωσης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αιτήματα που αφορούν στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2016 και έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτή.

Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www . ypes. gr/Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β' Βαθμού/Εγκύκλιοι.

Τα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ4 με τις αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις καθώς και τα υποδείγματα, ανά περίπτωση, εισηγητικών εκθέσεων των ασκούντων καθήκοντα Γενικού Γραμματέα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www. asep. gr) στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Παρακαλούμε όπως οι ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραμματέα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαβιβάζουν άμεσα κάθε πλήρες αίτημα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά) προκειμένου να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη συντόμευση της διαδικασίας προς όφελος των φορέων.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Ο Υφυπουργός
Ιωάννης ΜπαλάφαςΠηγή: Taxheaven