Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 2969/68/8.12.2015 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011, 3032/52/21−10−2014 και 576/11/3−3−2015 αποφάσεων του ΔΣ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 2969/68/8.12.2015 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011, 3032/52/21−10−2014 και 576/11/3−3−2015 αποφάσεων του ΔΣ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ

Αριθμ. απόφ. 2969/68/8−12−2015

(ΦΕΚ Β' 3045/31-12-2015)

ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 71 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5.8.2011).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014).

3. Τη γνώμη των μελών του.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Κεφ. Β΄ της 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014) απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 576/11/3.3.2015 (ΦΕΚ 464/27.03.2015) Απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ ως εξής:

«Από τις 04.01.2016 και έπειτα οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη και του επιδόματος λόγω διαθεσιμότητας, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών ή μέσω ΚΕΠ με τη χρήση αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής για όσες παροχές−διαδικασίες προβλέπονται δυνάμει της ΚΥΑ με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845 τ. Β΄).
Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων και το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων δύνανται να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών είτε μέσω των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845 τ. Β΄)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠηγή: Taxheaven