Αριθμ. 6.1714/5.1504/15.2.2016 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 6.1714/5.1504/15.2.2016 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 6.1714/5.1504

(ΦΕΚ Β' 424/22-2-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/ 23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αριθμ. Υ21/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/τ.Β'/6-10-2015).

4. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (Β'2222) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

5. Την υπ' αριθμ. Υ56 (ΦΕΚ 2281/22-10-2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου.

6. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α'/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθ. 27, παρ. 1.

8. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/τ.Α'/8-12-1993) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α') σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

9. Την υπ' αριθμ. 9153/Δ9.2743/6.3.2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 128/13-3-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων».

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 47848/Δ9.13018/27.10.2015 (ΦΕΚ 2387/τ.Β'/6-11-2015) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, καθώς και προς τους Προϊσταμένους των υπ' αυτή Ειδικών Υπηρεσιών.

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 56983/Δ9.15368/9.12.2015 (ΦΕΚ 2719/τ.Β'/15-12-2015) τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 47848/Δ9.13018/27.10.2015 (ΦΕΚ 2387/τ.Β'/6-11-2015) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, καθώς και προς τους Προϊσταμένους των υπ' αυτή Ειδικών Υπηρεσιών.

12. Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 180/τ. Α'/29-08-2014).

13. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α') «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το N. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α') «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

14. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23-12-2014) και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 15 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α') «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».

16. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α') «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

17. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

19. Το N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α') «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

20. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α') «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το Ν.δ. 496/ 1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

21. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

22. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

23. Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α') «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.

24. Το N. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α') «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

25. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α') «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

26. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α'/70/16.6.1982) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων».

27. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α') «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

30. Την υπ' αριθμ. C/2014/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M90P001), όπως ισχύει.

31. Την υπ' αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460 (ΦΕΚ Β/948/27.05.2015) υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ 3 του Ν. 4314/2014.

32. Την υπ' αριθμ. 6371/ΕΥΘΥ/72/20.1.2015 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014 καθώς και τη σχετική αλληλογραφία.

33. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

35. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

36. Τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Κανονισμό Ασφάλισης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

37. Το Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/05.08.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

38. Την υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

39. Την υπ' αριθμ. 28153/126/20.8.2013 (ΦΕΚ 2163/ 30.08.2013) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β'/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012», όπως ισχύει.

40. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528 - ΦΕΚ 26/Α'/9-2-2007) και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν. 3584 - ΦΕΚ 143/ Α'/28-6-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

41. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280), όπως ισχύει.

42. Το με αριθ. C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

43. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην πράξη «Προώθηση στην Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

44. Το υπ' αριθμ. 4.11672/οικ.6.1809/16.4.2014 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

45. Το υπ' αριθμ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε απάντηση του ως άνω εγγράφου.

46. Το υπ' αριθμ. 4.16696/οικ.6.2436/3.6.2014, έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.

47. Το υπ' αριθμ. 4.18065/οικ.6.2641/13.6.2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

48. Το υπ' αριθμ. 4.18517/οικ.6.2718/18.6.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

49. Το υπ' αριθμ. 4.19331/6.2894/25.6.2014 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων ΕΚΤ 2014-2020.

50. Την υπ' αριθμ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24.6.2014 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της εμπροσθοβαρούς πράξης.

51. Το Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ1) (ΦΕΚ 107/τ.Α'/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/τ.Α'/11.04.2014) και τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/19.03.2015), όπως ισχύει σήμερα.

52. Την ανάγκη τροποποίησης-κωδικοποίησης της υπ' αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 (ΦΕΚ 2091/Β/27.08.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4.3319/οικ.3.143/5.2.2014 (ΦΕΚ 392/Β'/19.02.2014) όμοια απόφαση.

53. Την υπ' αριθμ. 5.16488/οικ.6.2242/12.6.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό MIS 485434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020».

54. Την υπ' αριθμ. 5.16487/οικ.6.2241/12.6.2015 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με κωδικό MIS 485433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020».

55. Την υπ' αριθμ. 5.16372/6.2225/12.6.2015 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό MIS 485429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020».

56. Την υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β'/06-11-2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/τ.Β'/06-08-2015) όμοια, με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015».

57. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν του ποσού που έχει εγκριθεί με την ένταξη των πράξεων στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 034/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020»),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Πλαίσιο ένταξης

1.1. Καταρτίζουμε τη Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

1.2. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Άρθρο 2
Στόχος της Δράσης - Αντικείμενο - Διάρκεια


2.1. Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

2.2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκ-παίδευσης.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας (καθαριότητα υποδομών Υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος Υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου, διαχείρισης προσφυγικών ροών.

• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

2.3. Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-05-2013) όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των Επιβλεπόντων Φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των Επιβλεπόντων Φορέων.

2.4. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των Ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

2.5. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που Ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.4, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 125 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω, υπό 2.4.

2.6. Τέλος, στις περιπτώσεις απουσίας λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο ως δέκα (10) μήνες.

2.7. Η Δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης προς τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου, όπως θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Άρθρο 3 Ορισμοί

3.1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

3.2. Δικαιούχος, αρμόδια για τον προσδιορισμό των Επιβλεπόντων Φορέων (φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014 και μέχρι τη σύσταση και δημοσίευσή της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ίδιου Υπουργείου.

3.3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των Ωφελουμένων και την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, τη σύζευξη των Ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Επιβλεπόντων Φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς.

3.4. Επιβλέποντες Φορείς: οι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) οι οποίοι θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Επιπλέον, θα έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών στοιχείων των Ωφελουμένων των προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη απασχόλησής τους, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1303/2013 (άρθρο 125, παρ. 2, στοιχεία δ και ε), καθώς και για την υποβολή τους στο Δικαιούχο.

Άρθρο 4 Ένταξη της Δράσης

4.1. Ο Δικαιούχος της Δράσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του/των οικείου/οικείων Ε.Π., υποβάλλει αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Δράσης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση, στην οποία και θα προσδιορίζονται:

• οι Επιβλέποντες Φορείς και

• ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

Άρθρο 5
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής


5.1. O ΟΑΕΔ, βάσει του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 και του άρθρου 15 του Ν. 3790/2009, αναλαμβάνει:

• την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων Ωφελουμένων με βάση τον Πίνακα Κατάταξης στους Επιβλέποντες Φορείς,

• την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους Ωφελουμένους και τους Επιβλέποντες Φορείς αντίστοιχα.

5.2. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. *

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

* Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 4, 5 και 6.

5.3. Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των Ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2., με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

5.4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά Ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 6 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

6.1. Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για μία ειδικότητα επιλέγοντας μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς, για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

6.2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

6.3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

6.4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης.

Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

6.5. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με τα άρθρα 3.4. και 5.2. αντίστοιχα της παρούσας.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία - δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτη- σή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

6.6. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 5.3. της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους Επιβλέποντες Φορείς είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

6.7. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

6.8. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

6.9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

6.10. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς.

Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας, κ.λπ. και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς επανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 7
Επιλογή προσωπικού - Τοποθέτηση


7.1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο κατά την πρόσληψή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.

7.2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια του άρθρου 5.3. της παρούσας. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

7.3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στο Φορέα Επίβλεψης στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

7.4. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, εκτός των φορέων που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Ωφελούμενος προσκομίσει στο φορέα το συστατικό σημείωμα.

7.5. Ο Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων και στη συνέχεια ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα.

7.6. Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

7.7. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από Επιβλέποντες Φορείς, δύναται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς.

7.8. Στην περίπτωση που Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που Ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των Ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

7.9. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της απασχόλησης και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α'), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις, και β) να απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

7.10. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου Ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του Ν. 4152/2013. Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγούν στους Ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης.

7.11. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον Επιβλέποντα Φορέα, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

7.12. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος Ωφελουμένου δύναται, με Αιτιολογημένη Έκθεση του Επιβλέποντα Φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής Ωφελουμένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας, η θέση αυτή δεν θα καλύπτεται από έτερο Ωφελούμενο. Επίσης κατά παρέκκλιση ο Ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα.

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση Δράσης

8.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Δράσης, η έκδοση της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.

Η αναλογούσα εθνική συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της Δράσης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του ΕΚΤ θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η υλοποίηση της Δράσης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

8.2. Οι πληρωμές προς τον ΟΑΕΔ θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης των ανέργων με τις θέσεις των Επιβλεπόντων Φορέων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2. της παρούσης.

Β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφότου έχουν ολοκληρώσει οι Επιβλέποντες Φορείς το 80% των αναγγελιών τοποθέτησης επί του συνόλου των επιτυχόντων ανέργων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 7.4., 7.5. της παρούσας.

Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία συνιστά την αποπληρωμή, διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική πλήρωση των θέσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και το χρόνο απασχόλησης των Ωφελουμένων σε καθεμία από αυτές και μπορεί να ανέρχεται έως και το υπόλοιπο 20% του αρχικού προϋπολογισμού της Δράσης. Καταβάλλεται δε με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Δράσης.

8.3. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα - Ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

α) σε 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, και

β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

8.4. Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους Ωφελουμένους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:

α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας Ωφελουμένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους: Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκρισή της από τον Επιβλέποντα Φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως.

ii. Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά.

Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στο σημείο 2.6. της παρούσας.

Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

v. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού.

Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.

vi. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος.

vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

8.5. Ο κάθε Ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ανωτέρω για 25 ημέρες [υπό 8.3., περιπτώσεις α) και β)] ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

8.6. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου - Φορέα και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00 ευρώ.

8.7. Οι Ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑ, με εξαίρεση Ωφελούμενους ασφαλισμένους μετά την 1η-1-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, χωρίς τους περιορισμούς ως προς τα ανώτατα ποσά της προηγούμενης παραγράφου.

8.8. Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

8.9. Οι Ωφελούμενοι των προγραμμάτων διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των προγραμμάτων.

8.10. Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε Ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς


Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Επιβλέποντα Φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του Ωφελούμενου:

• ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα και μητέρας

• ΑΦΜ

• ΑΜΚΑ

• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• Α.Μ. ΕΤΑΑ

• χρονολογία γεννήσεως

• ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης

• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN

• αριθμός ημερών ασφάλισης

• καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής

• καθαρές μηνιαίες αμοιβές

• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου- ασφαλισμένου

• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα

• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (Ωφε-λουμένου και Επιβλέποντα Φορέα).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

δ) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του εμπλεκόμενου Επιβλέποντα Φορέα.

ε) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των Ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των Επιβλεπόντων Φορέων ή λογαριασμό IBAN του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος Επιβλέπων Φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων και Επιβλεπόντων Φορέων).

Η πίστωση των λογαριασμών των Επιβλεπόντων Φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών ΑΠΔ.

Η υποχρέωση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους Επιβλέποντες Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.

Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις Επιβλέποντα Φορέα

10.1. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

10.2. Ο Επιβλέπων Φορέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των Δράσεων.

10.3. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να τηρεί και να διαθέτει στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των Ωφελουμένων (microdata) με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο της Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαιούχου.

10.4. Ο Επιβλέπων Φορέας με πλήρη ευθύνη του υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α'), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

10.5. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

10.6. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να παρέχει στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

10.7. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να μην αναθέτει σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού - μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα όσον αφορά Ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, να μην τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.

10.8. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να παραδώσει στον Ωφελούμενο, επικυρωμένη εκτύπωση του Εντύπου το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - ΦΕΚ 2390/8-09-2014).

Άρθρο 11 Έλεγχος και παρακολούθηση

11.1. Γενικά

Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Δράσης, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

• την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,

• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Δράσης,

• την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δράσεων και την αιτιολόγησή τους,

• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

11.2. Επίπεδα - είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και αφορά:

1. Διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους Δράσεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή και από το Δικαιούχο Φορέα.

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχειριστική Αρχή, στο Δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους Επιβλέποντες Φορείς της Δράσης.

3. Έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου.

4. Ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης ελέγχονται:

• η εναρμόνιση της Δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων,

• η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον ΟΑΕΔ, προς τους Επιβλέποντες Φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάζεται στο Δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

Β) Επίσης, διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι προς τους εμπλεκόμενους φορείς:

1. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.

2. Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014 όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

4. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

• στην με αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ1822/Β'/24-08-2015) υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,

• στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον Δικαιούχο, τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

11.3. Διαδρομή του ελέγχου

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη Δράση απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και τους Δικαιούχους.

Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους εμπλεκόμενους φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Δράσης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΕΔ και ο Δικαιούχος επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των Ωφελουμένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά- στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 13 Τελικές διατάξεις

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αντικαθιστά την με αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β'/06-11-2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5.20860/5.15964/30.7.2015 (ΦΕΚ 1656/τ.Β'/06-08-2015) όμοια και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επηρεάζει όμως και καταλαμβάνει και τους όρους των προσκλήσεων του Δικαιούχου 2, 4, 5/2015 (Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι οποίες δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την με αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β'/06-11-2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5.20860/5.15964/30.7.2015 (ΦΕΚ 1656/τ.Β'/06-08-2015) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Πηγή: Taxheaven