Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1026600 ΕΞ 2016/19.2.2016 Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1026600 ΕΞ 2016/19.2.2016 Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αθήνα, 19/02/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1026600 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη;

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/A/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/B/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. το με αρ. πρωτ. 16645/2016/3-2-2016 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,

8. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

9. τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α ΑΜΥ

 ΕΠΩΝΥΜΟ

 ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

411157

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΑΧ/ΑΙΤΗΣΗ

2

389155

ΜΠΕΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΈΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

3

406140

ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

4

355859

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

ΑΙΤΗΣΗ

5

465724

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΑΙΤΗΣΗ


Β. Οι υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξης τους στο fax 210 33 75 049.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven