ΠΟΛ.1027/22.2.2016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου.

ΠΟΛ.1027/22.2.2016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου.

Αριθ. ΠΟΛ 1027/22.2.2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη του άρθρου 39 του Β.δ. 24−9/20−10−1958 (171 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41, 53, 54 του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των περ. 13,14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).
5. Την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1022/11−2−2016 (ΦΕΚ Β΄ 367), με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13,14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ Α΄ 94).»
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/23−2−2005).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»
11. Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσχερειών που προκλήθηκαν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου 3% επί του ζύθου, ενόψει της πρώτης εφαρμογής, της με αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1022/11.2.2016 απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε από τη λήξη τους μέχρι και 29/2/2016 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και την προθεσμία καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου [άρθρο 39 του Β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ12 των περ. 13, 14 του αρθ. 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94),] και αφορούν το χρονικό διάστημα από 19 Αυγούστου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven