Κ.Υ.Α. αριθ. Β2.α / οικ. 13532/ 19.2.2016 Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 54.748.205,77 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

Κ.Υ.Α. αριθ. Β2.α / οικ. 13532/ 19.2.2016 Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 54.748.205,77 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

Αριθ. Β2.α/οικ. 13532

(ΦΕΚ Β' 447/24-02-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') άρθρα 11 και 12, όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'), και άρθρο 22, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α').
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β') απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», όπως ισχύει.
β) Την υπ' αριθ. 70520/2014 (ΦΕΚ 2243/Β') υπουργική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015».

3. Την υπ' αριθ. 919 απόφαση, της 256ης/9-12-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Α.Δ.Α.: Ω5ΞΨΟΞ7Μ-ΟΧΞ).

4. Το υπ' αριθ. ΔΒ4Α/Γ24/163/48847/23-12-2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

6. Την υπ' αριθ. Β2α/οικ. 2677/14-01-2016 εισήγηση του αρ. 24, παρ. 5, περ. ε' του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'),

αποφασίζουμε:

1. Την εκχώρηση ποσού 54.748.205,77 € προς τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και το Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με τον υποχρεωτικό συμψηφισμό ισόποσων οφειλών των φορέων αυτών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες του ακόλουθου πίνακα:

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

999076399

A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE

12.461,41

094121817

ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

241.671,70

998770513

ALET PHARMACEUTICALS ABEE

164.452,31

095573715

ALFA MEDISYST LTD, GREECE

322,17

ALK-ABELLO A/S, DENMARK

1.148,00

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

256.537,39

099357339

ALLERTEC HELLAS A.E.

11.326,01

AMDIPHARM LIMITED, IRELAND

15.071,87

099914610

ANABIOSIS LTD, GREECE

31.381,59

094456967

ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

522.936,68

APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS

45.177,42

998645554

ARMEDICA A.E.

40,28

999952865

ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε.

32.599,83

094283173

ASTRAZENECA A.E.

4.823.797,16

095637358

AURORA PHARMACEUTICALS A.E.

94.098,65


099950055

BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜ/ΚΩΝ και
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.

103.557,86

999644230

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

748.543,91

BIONEURON PHARMACEUTICALS LTD, CYPRUS

2.884,44

800374480

BIORESPOND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3.792,27

094140021

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

3.025.575,18

095044497

BROS Ε.Π.Ε.

70.208,60

093532829

CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ και
ΣΙΑ Ε.Ε.

76.547,80

094499967

CHIESI HELLAS AEBE

728.165,43

091227434

COUP ABEE

15.734,65

DELEGANT HOLDINGS LTD, ΚΥΠΡΟΣ

271.841,08

998656845

DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ και
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ

33.036,27

DESMA GMBH, GERMANY

47.903,73

997673278

ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.

66.948,87

094025043

ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

4.744.447,81

094501120

FARMEDIA AE

560.703,09

999635718

GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

18.063,76

094024009

GAP A.E.

1.422.933,87

099976206

GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ

438.386,83

998096432

GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

4.722,93

GUERBET, FRANCE

462.245,46

094423082

HELP ΑΒΕΕ

404.309,01

HERBERT J. PASSAUER GMBH και
CO. KG, GERMANY

250,68

095450309

HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.

203.755,01

094396093

HOSPITAL LINE A.E.

214.940,46

999711129

IAMATICA MON. ΕΠΕ

1.488,54

094141552

IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.και
ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ και
ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ

376.288,52

095000439

IPSEN PHARMA ΕΠΕ

355.598,11

095531700

KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

2.504,23

997625207

LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ

11.740,98

LABORATOIRES SMB S.A., BELGIUM

73.215,28

LABORATOIRES THEA, FRANCE

29.795,21

094105528

LAVIPHARM AE

25.920,41

094355289

LAVIPHARM HELLAS AE

207.736,49

998180931

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

56.711,88

099976220

LINKER PHARMACEUTICALS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ και
ΣΙΑ Ε.Ε.

9.909,12

094434000

LUNDBECK HELLAS S.A.

1.007.216,76

998685576

LYOFIN LTD, GREECE

102.446,25

094026642

MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

16.801,54

998385881

MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΕ

553.136,15

093573340

MEDICAMERC A.E.

3.041,53

998775674

MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

761,81

094359610

MEDICUS A.E.

141,15

998283526

MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.

35,75

999277714

MEDITRINA ΕΠΕ

49.747,03

094505179

MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.και
ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.και
Φ/ΚΩΝ ΠΡ.

504.650,00

099363820

MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.

4.926,48

094141331

MENARINI HELLAS A.E.

2.656.793,35

998476951

NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

140.319,58

999399011

NEXUS MEDICALS A.E.

76.421,51

NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS

202,59

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, SIENA, ITALY

323.278,53

998243762

NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

57.614,19

095164409

NOVO NORDISK HELLAS LTD

2.233.952,20

NURON BIOTECH B.V., THE NETHERLANDS

243,61

094352644

OLVOS SCIENCE AE

1.599.543,11

OLYMPUS BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED, IRELAND

335,75

998278100

PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.133.482,56


997982167

QUALIA PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.

181.930,15

094053527

RAFARM A.E.B.E.

1.489.902,08

999931741

RALDEX ENTERPRISES, LTD, ΕΛΛΑΔΑ

1.296,57

998935152

RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.

289.929,73

094072591

REMEDINA ABEE

2.484,42

RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, GERMANY

319,10

ROTTAPHARM LTD, IRELAND

10.805,37

SANDOZ GMBH

475.703,10

094076485

SANOFI-AVENTIS AEBE

3.231.450,98

099364460

SANOPHARM AE

27.777,47

999952447

SANUS O.E. Φ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΟΕ

558,18

094009565

SPECIFAR ABEE

1.628.953,50

998913018

STARGEN Ε.Π.Ε.

23.614,31

997613269

STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ (ΣΤΑΡΜΕΛ ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ)

1.877,28

TEOFARMA SRL, ITALY

17.743,99

094320634

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

815.153,30

999636520

VERISFIELD (UK) LTD, U.K.

494.480,10

095686605

VIOFAR ΕΠΕ

262.023,00

998248837

VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREECE

37.237,13

095114191

VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

521.960,78

998764807

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

680.512,31

099822069

ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE

45.746,01

999373818

Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-VELTIPHARM ΕΠΕ

69,53

095698898

ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.

55.259,81

095557229

ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α. Ε.

13,00

094450895

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

260.696,72

094036383

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

196.917,77

094028309

ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

15.178,87

094031965

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.719.265,78

093110750

ΒΙΟΣΤΑΜ ΚΑΛ. ΜΠΟΥΓΙΑ και
ΣΙΑ Ε.Ε.

1.162,17

999069060

ΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

357,46

094029318

ΒΟΤΑΝΙΑ Α.Ε.

98,26

094503580

ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ

73.618,86

094497010

ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ.ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

582,41

094280392

ΕΡΦΑΡ ΑΒΕΦ

17,96

998095644

ΕΥΑΓ.ΖΕΚΚΑΣ-Λ.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ και
ΣΙΑ Ε.Ε.

9.845,46

099821811

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ και
ΣΙΑ Ο. Ε.
IAPHARM

18.736,09

094420381

ΙΟΥΛ.και
ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

84.148,17

094007897

ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

24.485,84

095003061

ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.101.932,86

998306403

ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ,ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.223,24

095723654

ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ

8.481,40

094030004

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

292.065,36

998159459

ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.

52,97

800448656

ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

21.169,17

998711709

Σ. Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

345.438,50

095031152

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

325.942,62

099081435

ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

122.221,49

094465442

ΦΑΡΜΑΖΑΚ Α. Ε.

470.799,08

091604698

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΩΝ .ΧΑΤΖΗΑΝΤΩ ΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜ.ΕΠΕ

5.239,40

094029761

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ Α.Ε.

31,16

094468419

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

491.334,10

800530768

ΦΑΡΜΑΞΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.

569,51

094117447

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α. Ε. Β. Ε.

2.773.938,31

094429246

ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α. Ε.

108.650,98

095038663

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

346.026,33


998381010

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

828.602,55

094106680

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.

187.426,66

998911719

ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ

3.742,71

095604420

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ

70.882,65

ΣΥΝΟΛΟ

54.748.205,772. Τυχόν υπόλοιπα ποσά που θα προκύψουν μετά τον συμψηφισμό των νοσοκομείων για τις φαρμακευτικές εταιρείες, με μεριμνά τους, καταβάλλονται μέχρι την 28η Απριλίου 2016, στο Λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία ΙΒΑΝ GR3501710170006017030033533 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven