Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1028329 ΕΞ 2016/2.2.2016 Τήρηση διατάξεων περί ασυμβιβάστων έργων και ιδιοτήτων και διαδικασία γνωστοποίησης στοιχείων συγγενικών προσώπων που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1028329 ΕΞ 2016/2.2.2016 Τήρηση διατάξεων περί ασυμβιβάστων έργων και ιδιοτήτων και διαδικασία γνωστοποίησης στοιχείων συγγενικών προσώπων που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα

Αθήνα, 2/2/2016
Αρ. Πρωτ :ΔΔΑΔ Α 1028329 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Θεοδοσοπούλου, Μ. Ράλλη
Τηλέφωνο: 210-33.75.574, 555
FAX: 210-33.75.071

ΘΕΜΑ: «Τήρηση διατάξεων περί ασυμβιβάστων έργων και ιδιοτήτων και διαδικασία γνωστοποίησης στοιχείων συγγενικών προσώπων που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. Δ2ΣΤ 1025852 ΕΞ2013/13.2.2013 Εγκύκλιος.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υποχρεώσεων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., επισημαίνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

Α. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α'), ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και συμμετοχή σε Εταιρίες. Περαιτέρω, η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η συμβατότητα των έργων προς την ιδιότητα των υπαλλήλων της Γ.Γ.ΔΕ υπόκεινται στον έλεγχο της Διοίκησης και στην κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Το αρ. 107 παρ. 1 περ. (κε) του Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α ), ορίζει ως πειθαρχικό παράπτωμα την άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας.

3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 56 ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α'), απαγορεύουν σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

Β. Τα άρθρα 33, 34 και 35 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') προσδιορίζουν τα ασυμβίβαστα έργα και ιδιότητες των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Το αρ. 33 εισάγει απαγόρευση σε δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση έργων ασυμβιβάστων με το βουλευτικό αξίωμα, όπως αυτά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. 

2. Η διάταξη του αρ. 34 ορίζει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ως ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

2.α) Σύμφωνα με το αρ. 7 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α) -Κώδικας Δικηγόρων- ο Δικηγόρος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στο σύλλογο που ανήκει και να υποβάλλει την παραίτηση του, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Παρακάτω το αρ. 140 του Κώδικα Δικηγόρων αναφέρει ως πειθαρχικό παράπτωμα κάθε πράξη ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

-Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τον ασκούμενο Δικηγόρο, εφόσον σύμφωνα με το αρ. 11 του ανωτέρω Κώδικα, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που ορίζονται για τον δικηγόρο, ισχύουν και για τον ασκούμενο δικηγόρο

2. β) Σύμφωνα με το αρ. 37 παρ. 1, ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96 Α') - Κώδικας Συμβολαιογράφων μεταξύ των ασυμβιβάστων των έργων των συμβολαιογράφων είναι και η ανάληψη υπηρεσίας στο Δημόσιο. Παρακάτω το αρ. 42 του ανωτέρω νόμου αναφέρει ως πειθαρχικό παράπτωμα κάθε πράξη ασυμβίβαστη με το έργο του συμβολαιογράφου.

3. Τέλος το αρ. 35 του ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα απαγορεύει την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, όπως οι διατάξεις του άρθρου ορίζουν.

Γ. Επίσης, για τις ανάγκες επικαιροποίησης των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδιαίτερα κατόπιν της εκδόσεως του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α'), οι υπάλληλοι της Γ Γ.Δ.Ε. με συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν το επάγγελμα του λογιστή (σε λογιστικό γραφείο ή επιχείρηση) και εφόσον πρόκειται για σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς, έχουν την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία αυτών, με την κάτωθι διαδικασία:

α) Όσοι από τους ως άνω υπαλλήλους δεν έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, κατόπιν της προαναφερθείσας Δ2ΣΤ 1025852 ΕΞ 2013/13.2.2013 Εγκυκλίου, την υποβάλουν προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποποίηση της παρούσας ή τη δημιουργία των σχετικών προϋποθέσεων (έναρξη υπαλληλικής σχέσης, έναρξη δραστηριότητας λογιστικών υπηρεσιών συγγενούς κλπ), οποτεδήποτε συντρέξουν αυτές.

β) Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συγγενικού προσώπου, όπως το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο του, την ταχυδρομική διεύθυνση του λογιστικού γραφείου ή επιχείρησης που διατηρεί ή εργάζεται και το χρονικό διάστημα άσκησης δραστηριότητας ή απασχόλησης,

γ) Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι, αφού διαφυλάξουν ακριβές αντίγραφο αυτής στο βοηθητικό φάκελο του εκάστου υπαλλήλου, συντάσσουν συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα όσων υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις και με συνημμένες τις πρωτότυπες, τη διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Α', εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πρέπει να διαβιβάζονται από την εκάστοτε υπηρεσία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός 10 (δέκα) ημερών. 

Η τήρηση όλων των ανωτέρω καθίσταται υποχρεωτική, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, να μην μειώνεται η αξιοπιστία και το κύρος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες, καθώς και για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αμερόληπτη τέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπαλλήλων.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αναφέρονται στον Πίνακα Διανομής ως Αποδέκτες για Ενέργεια, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ακριβή εφαρμογή της παρούσας και με προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven