Αρθρα ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Αρθρα ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης
ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 74 του Νόμου 3863/2010 που αντικαθιστά τις παραγράφους  1, 3 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3385/2005 αναφέρει  τα εξής :
«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).»
Συνεπώς  υπερεργασία ,
σε σύστημα πενθημέρου το ωράριο κατά μια ή περισσότερες ημέρες δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες, ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως υπερβαίνει τις 40 και μέχρι τις 45 συνιστούν υπερεργασία για την οποία οφείλεται το ωρομίσθιο 20% προσαυξημένο.
σε σύστημα εξαημέρου το ωράριο μια ή περισσότερες ημέρες δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως υπερβαίνει τις 40 και μέχρι τις 48 συνιστούν υπερεργασία για την οποία οφείλεται το ωρομίσθιο 20% προσαυξημένο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 74 του Νόμου 3863/2010,
οι παράγραφοι  3 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3385/2005 αντικαθίστανται ως εξής,
«3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»
Συνεπώς  υπερωρία,
σε σύστημα πενθημέρου το ωράριο κατά μια ή περισσότερες ημέρες  υπερβαίνει τις 9 ώρες, ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως δεν υπερβαίνει τις 40 .
σε σύστημα εξαημέρου το ωράριο μια ή περισσότερες ημέρες  υπερβαίνει τις 8 ώρες ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως δεν υπερβαίνει τις 40 .
«5. Για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).»
Σε περίπτωση παράνομης υπερωρίας αποζημιώνεται με το ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.
Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του Νόμου 4093/2012 αναφέρει τα εξής:
2. Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95.) επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του Ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας,
η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για όλες τις περιπτώσεις (πλην βιομηχανίας - βιοτεχνίας, υπαγομένων στο άρθρο 3 του ΝΔ 515/70) επιτρέπεται για δύο ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι ώρες το έτος, με μόνη τυπική προϋπόθεση την αναγραφή στο ισχύον «ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ» πριν την έναρξη πραγματοποίησης της. Επιπλέον υπάρχει υποχρέωση γνωστοποιήσεως των πραγματοποιηθεισών υπερωριών στο ΣΕΠΕ, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου (από την πραγματοποίηση υπερωριών) μηνός.
Η γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης γίνεται ηλεκτρονικά με την φόρμα του εντύπου (Ε8).
Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Με το έντυπο Ε8 γνωστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ.1 Στ΄ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88) μέχρι την 15η εκάστου μηνός η πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση ανά εργαζόμενο που έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο υπερωριών. Aριθ. πρωτ.: 31403/6.9.2013, Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013, Άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφ. με Αριθμ. 29502/85/1.9.2014, Αρ. πρωτ.: 755/847/11.12.2014,περίπ. Β παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014

 Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα. Aριθ. πρωτ.: 31403/6.9.2013.

 Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης πραγματοποιείται με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ του σχετικού εντύπου, ενώ, στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης. Aριθ. πρωτ.: 31403/6.9.2013, Άρθρο 4 παράγραφος 2 στ της απόφ. με Αριθμ. 29502/85/1.9.2014.
Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στο υποβληθέν έντυπο, ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντας το με : α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο, β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία. Αριθ. πρωτ.: 31403/6.9.2013


Τέλος υπάρχει,
υπερωρία και υπερεργασία :
Σε σύστημα πενθημέρου το ωράριο κατά μια ή περισσότερες ημέρες  υπερβαίνει τις 9 ώρες, ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως υπερβαίνει τις 40( οι ώρες υπερεργασίας βρίσκονται αφού αφαιρεθούν οι πέρα των 9 ωρών που αποτελούν υπερωρία).
Σε σύστημα εξαημέρου το ωράριο μια ή περισσότερες ημέρες  υπερβαίνει τις 8 ώρες ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως υπερβαίνει τις 40 ( οι ώρες υπερεργασίας βρίσκονται αφού αφαιρεθούν οι πέρα των 8 ωρών που αποτελούν υπερωρία).

δεν υπάρχει ούτε υπερεργασία ούτε υπερωρία :
Σε σύστημα πενθημέρου το ωράριο κατά μια ή περισσότερες ημέρες είναι μέχρι  9 ώρες, ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως δεν υπερβαίνει τις 40.
Σε σύστημα εξαημέρου το ωράριο μια ή περισσότερες ημέρες είναι μέχρι  8 ώρες  ενώ το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως  δεν υπερβαίνει τις 40 .
Σύμπτωση Κυριακής με υπερωριακή εργασία.
Σ ε περίπτωση σύμπτωσης Κυριακής με υπερωριακή εργασία η προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου, το οποίο προηγουμένως έχει προσαυξηθεί με συντελεστή 75% λόγω Κυριακής.
Σύμπτωση Κυριακής με υπερωριακή και νυχτερινή εργασία.
Εάν η Κυριακή απασχόληση συμπέσει να είναι και νυχτερινή τότε η υπερωριακή απασχόληση του μισθωτού υπολογίζεται  επί ωρομισθίου το οποίο προηγουμένως θα έχει  προσαυξηθεί  κατά 100% ( 75% για Κυριακή και 25% για νυχτερινή εργασία).  
Πηγή: Taxheaven