Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016/23.2.2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Συμπλήρωση- τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 50247

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016/23.2.2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Συμπλήρωση- τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 50247

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:I. Πολυτσάκης
Τηλέφωνο:210 6987505
FAX:210 6987506
E-mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Συμπλήρωση- τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25-11-2015 ΕΔΥΟ.


ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25.11.2015 ΕΔΥΟ ( ΑΔΑ 7ΟΘΥΗ-ΧΩ7).
2. Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015/23.12.2015 ΕΔΥΟ.
3. Η αριθμ. ΔΗΛΤΕΛ 1018044 ΕΞ 2016/5-2-2016 ΔΥΟ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (2) σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της θέσης 1α :«Διασάφηση» της διασάφησης εξαγωγής στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ καθώς και της ανωτέρω (3) σχετικής ΔΥΟ με την οποία η αρμόδια διεύθυνση μας ενημέρωσε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) της Ε.Ε, σας παρέχουμε οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής ως κατωτέρω:

1. Όταν στη θέση 17α: «Κωδικός Χώρας Προορισμού» συμπληρώνεται κωδικός σημαίας χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εκτός χώρας ΕΖΕΣ1 ( π.χ US: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, CH:Κίνα κλπ) τότε η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «ΕΧ».

2. Όταν στη θέση 17α: «Κωδικός Χώρας Προορισμού» συμπληρώνεται κωδικός σημαίας χώρας ΕΖΕΣ (π.ρ IS: Ισλανδία, MK: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, TR: Τουρκία, κλπ) τότε η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EU».

3. Όταν στη θέση 17α: «Κωδικός Χώρας Προορισμού» συμπληρώνεται κωδικός σημαίας χώρας που ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (π.χ GR: Ελλάδα, FR: Γαλλία, κλπ) τότε η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO».

Κατόπιν των ανωτέρω οι παρ. Α και Β του Κεφαλαίου 1 της σχετικής (1) ΕΔΥΟ αντικαθίστανται από το παρακάτω κείμενο:

«Α. Συμπλήρωση της θέσης 17α : «Κωδικός Χώρας Προορισμού» όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU και 37β=Ρ61, F62, F63.
Η θέση 17α, μετά και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό σύστημα του υποσυστήματος εξαγωγών, ώστε να είναι δυνατή και η αναγραφή κωδικού κοινοτικής χώρας, θα συμπληρώνεται ως εξής:

1. (α) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΑ, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού ΕΧΕ, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΒ, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΧ: κε τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε ούτε σε χώρα ΕΖΕΣ (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος, π.χ CH: Κίνα, RU:Ρωσία), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

(β) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού COA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού COΕ, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού COB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού COΧ: με τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος π.χ GR: Ελλάδα, IT: Ιταλία, FR: Γαλλία).

(γ) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού EUA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού EUE, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού EUB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού EUX: με τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που ανήκει σε χώρα ΕΖΕΣ (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος π.χ LI: Λιχνεστάϊν, TR: Τουρκία, MK: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κλπ).

Σε κακία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία (α), (β), (γ) δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται οι απλοποιημένοι κωδικοί εφοδιασμού QQ, QR, QS.

2. Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εφοδιασμού Ζ: Όπως είναι γνωστό η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Ζ στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών περιλαμβάνει το σύνολο των εφοδιασμών του μήνα αναφοράς που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση απλοποιημένης διαδικασίας (π.χ Δελτία Παράδοσης Εφοδίων Πλοίων) και περιλαμβάνει εφοδιασμούς με διάφορα είδη εμπορευμάτων (κοινοτικά, μη κοινοτικά, υπαγόμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κλπ) που παραδόθηκαν σε πλοία ή αεροσκάφη διάφορων χωρών νηολόγησης (π.χ ελληνικά, κοινοτικά, μη κοινοτικά, κλπ). Συνεπώς, για την σωστή αποτύπωση των εν λόγω οικονομικών συναλλαγών στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου θα πρέπει:

(α) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων: η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση - πέραν της υφιστάμενης κατηγοριοποίησης που προβλέπεται ήδη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της αριθκ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.» - θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά και για:

i. Εφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με ελληνική σημαία (θέση 17α GR). Η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO».

ii. Eφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θέση 17α =QR). Η θέση 1α:«Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EX».

iii. Eφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με σημαία χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρας ΕΖΕΣ (θέση 17α QS). Η θέση 1α:«Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EX».

(β) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών:

Με καύσιμα: Η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση κατατίθεται ανά αεροπορική εταιρεία και συνεπώς στη θέση 17α συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου. Συγκεκριμένα:

Ι. Θέση 17α = κωδικός σημαίας χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εκτός χώρας ΕΖΕΣ και θέση 1 = ΕΧZ.
ΙΙ. Θέση 17α =κωδικός σημαίας χώρας ΕΖΕΣ και θέση 1= EUZ.
ΙΙΙ. Θέση 17α = κωδικός σημαίας χώρας που ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και θέση 1 = COZ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται οι απλοποιημένοι κωδικοί QQ, QR, QS.

Με λοιπά εφόδια: όμοια με την ανωτέρω περίπτωση 2α για τις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων.

Β. Συμπλήρωση της θέσης 21 : ταυτότητα και εθνικότητα μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU , 37β=F61, F62, F63.

Η θέση 21, μετά και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό σύστημα του υποσυστήματος εξαγωγών ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αναγραφή των κωδικών QP, QQ, QR, QS, QU, QV, QW, QX, QY και QZ θα συμπληρώνεται ως εξής:

1. Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΑ ή EUA ή COA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού ΕΧΕ ή EUE ή COE, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΒ ή EUB ή COB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΧ ή EUX ή COX: Με το όνομα του πλοίου ή αεροσκάφους και τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

2. Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΖ ή EUZ ή COZ:

α) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση κατατίθεται ανά αεροπορική εταιρεία και συνεπώς στη θέση 21 συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

β) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα η θέση 21 της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης θα συμπληρώνεται ενδεικτικά με τον κωδικό της χώρας της σημαίας ενός πλοίου που εφοδιάστηκε με τη χρήση της απλοποιημένης διαδικασίας.

Η ισχύς των ανωτέρω παρ. Α και Β ορίζεται η 1η Μαρτίου 2016.

Διευκρινίζεται ότι η ανακεφαλαιωτική διασάφηση (ΕΧΖ ή EUZ ή COZ) που θα κατατεθεί συμπληρωμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα περιλαμβάνει τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της απλουστευμένης διαδικασίας από 1- 3 -2016 και επομένως θα πρέπει να κατατεθεί τον Απρίλιο ή Μάιο του 2016 αντίστοιχα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β').Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
1 Σημείωση: Ως χώρες «ΕΖΕΣ», σύμφωνα με το παράρτημα 38 των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, νοούνται όχι μόνο οι χώρες της ΕΖΕΣ αλλά και όλα τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές», εκτός της Κοινότητας.Πηγή: Taxheaven