Αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413

(ΦΕΚ Β' 449/24-2-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

4. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α'/14.01.2002), όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.09.2015) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

7. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών 2328/2003, 861/2006, 1168/2006, 791/2007 και 1255/2011.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

15. Την υπ' αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/ τ.Β'/10.07.2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 71352), όπως κάθε φορά ισχύει».

16. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ. Β'/15.10.2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

17. Την υπ' αριθμ. 104615/13.10.2015 (ΦΕΚ 726/τ.ΥΟΔΔ/ 13.10.2015) υπουργική απόφαση περί διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

18. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 7801 final/29.10.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση 0(2014)3542.

19. Την υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/τ.Β'/24.08.2015) υπουργική απόφαση περί «Εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

20. Την υπ' αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ 1856/τ.Β'/26.11.2010) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους, όπως ισχύει.

21. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

22. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.).

Ειδικότερα:

• τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους,

• τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,

• τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους,

• τις διαδικασίες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών,

• τις άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Α'
Κατάρτιση και Έγκριση Προγραμμάτων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Άρθρο 1


Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως περιγράφονται στο Ν. 4314/2014 στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2.α και στο άρθρο 70 παρ. 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ασκούν καθήκοντα δικαιούχων ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 2

Οι αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως περιγράφονται στο Ν. 4314/2014 στο άρθρο 4 παρ. 2 και στο άρθρο 53 παρ. 1, στο άρθρο 70 παρ. 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς κι οι δικαιούχοι που προσδιορίζονται από το έγγραφο εξειδίκευσης των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, που κάθε φορά ισχύει, ασκούν καθήκοντα δικαιούχων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Άρθρο 3

Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται σε πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α') με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και τη λήξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β').

Άρθρο 4

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α') καθώς και τυχόν αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησής του, υποβάλλεται και εγκρίνεται από τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό/ Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη έπειτα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής.

Άρθρο 5

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) καταρτίζει με βάση την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας και εισηγείται για την έγκριση του στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.), την Αρχή Πιστοποίησης, καθώς και τις επιτελικές δομές των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εξωτερικών, τη ΜΟΔ Α.Ε., τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, την Ε.Γ. ΣΔΙΤ/Ε.Υ. Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ., τη Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων, τη Γενική Δ/ νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τους συλλογικούς φορείς κοινωνικών εταίρων (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. που ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Άρθρο 6

Οι επιτελικές δομές, που δεν αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης είναι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μέσω των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

Α) Στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Τομέας Εμπορίου).

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού).

• Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Β) Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τις δράσεις εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

Γ) Στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Δ) Στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι η κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Υποδομών και Μεταφορών

Ε) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΣΤ) Η Επιτελική Δομή «Ψηφιακή Σύγκλιση» ως επιτελική δομή για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Επιτελικές δομές, που θα δημιουργηθούν μετά την έκδοση της παρούσης, είναι δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας από τα Ε.Π./Προγράμματα από τα οποία αντλούν πόρους για την υλοποίηση των δράσεων τους με βάση την εξειδίκευση των εν λόγω Ε.Π./Προγραμμάτων.

Άρθρο 7

Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β') καταρτίζουν και εκτελούν οι Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π./Προγραμμάτων. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα αυτό ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β') είναι όλες οι υπηρεσίες του άρθρου 4 του Ν. 4314/2014, οι Δικαιούχοι του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και η Αρχή Ελέγχου. Οι παραπάνω δικαιούχοι αντλούν πόρους Τεχνικής Βοήθειας αμιγώς από εθνικούς πόρους, από τις Διαχειριστικές Αρχές που διαχειρίζονται Υποπρόγραμμα Α'.

Ειδικότερα, οι Επιτελικές Δομές των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εξωτερικών και η Αρχή Ελέγχου καταρτίζουν και υποβάλλουν ετησίως προς έγκριση στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. το Υποπρόγραμμα Β', το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μετά την έγκριση του, το πρόγραμμα εκτελείται από τον οικείο φορέα.

Η Επιτελική Δομή «Ψηφιακή Σύγκλιση» υποβάλλει ετησίως πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενο αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β') στην Ε.Υ. Ε.Π. « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει ετησίως πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενο αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β') στην Ε.Υ. Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 8

Το Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που χρηματοδοτείται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραμμα Β') και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, υποβάλλεται ετησίως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους αναφοράς στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αίτημα τροποποίησης εντός του ίδιου έτους δύναται να υποβληθεί στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. με αντίστοιχη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η συνυποβολή με το αίτημα τροποποίησης και απολογιστικών πινάκων πεπραγμένων του συγκεκριμένου έτους, έως το χρόνο αίτησης.

Άρθρο 9

Πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β') μπορεί να καταρτιστεί μέχρι και το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη των παρεμβάσεων.

Άρθρο 10

Σε περίπτωση που η ενέργεια/πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας αποτελεί πράξη που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους και δεν εκτελείται από την ίδια την Ειδική Υπηρεσία, απαιτείται για την εκτέλεση της, απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας από τον καθ' ύλην Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, στο Φορέα εκτέλεσης.

Άρθρο 11

Αν φορέας εκτέλεσης μιας ενέργειας Τεχνικής Βοήθειας συγχρηματοδοτούμενης ή χρηματοδοτούμενης αμιγώς από εθνικούς πόρους είναι η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π./Προγράμματος, άλλη Ειδική Υπηρεσία ή Επιτελική Δομή ή Υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας, τότε οι ενέργειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.

Αν η εκτέλεση των ενεργειών γίνεται από άλλο φορέα, τότε αυτός ακολουθεί το νομικό καθεστώς που τον διέπει και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, που καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 12

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4314/2014 παράγραφος 5 σημείο γ, που δύνανται να διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας, καταρτίζουν και υποβάλλουν πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π./Προ- γράμματος, στο πλαίσιο του οποίου ασκούν καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα.

Άρθρο 13

Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση για τα προ-γράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται ως ακολούθως:

Υποπρόγραμμα Α': πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

β. Ο φορέας / δικαιούχος υλοποίησης.

γ. Ο ειδικός στόχος.

δ. Η δράση.

Υποπρόγραμμα Β': πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα των επισυναπτόμενων πινάκων

β. Αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας για κάθε κατηγορία ενέργειας.

γ. Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής βοήθειας εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης, αναφέρεται η αρμόδια υπηρεσία/φορέας, στον οποίο μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα.

δ. Απολογιστικός Πίνακας του προηγούμενου έτους της υποβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα των επισυναπτόμενων στην παρούσα πινάκων.

Άρθρο 14

Τα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβάνουν τις ενέργειες, που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Ν. 4314/2014. Περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων κατηγοριών και δαπανών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 15

Η ένταξη των ενεργειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που έπεται της έγκρισης του Προ-γράμματος, ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Ι. Όσον αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, η απόφαση ένταξης στο Ε.Π./Πρόγραμμα αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στο ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

II. Το έργο τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους, κάθε φορέα, μετά την έγκριση του από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποτελεί συνεχιζόμενο έργο του Π.Δ.Ε. και εντάσσεται σε ΣΑΕ/2-μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου στο Π.Δ.Ε., ανά έτος, ισούται με τις δαπάνες προηγούμενων ετών πλέον του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος τεχνικής βοήθειας. Ως έργο (πράξη) θεωρείται το σύνολο των ενεργειών που περιλαμβάνεται στο Υποπρόγραμμα Β' και αναλαμβάνει ένας φορέας εκτέλεσης (ένας κωδικός Συλλογικής απόφασης ανά φορέα εκτέλεσης του Υπο- προγράμματος Β'). Συνεπώς οι προτάσεις του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, θα πρέπει να διαρθρώνονται ανά φορέα εκτέλεσης, με προϋπολογισμό το σύνολο του προϋπολογισμού των ενεργειών, που ο φορέας αναλαμβάνει σύμφωνα με το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα. Σε ειδικές περιπτώσεις για λόγους αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης, επιμέρους ενέργειες του ίδιου φορέα εκτέλεσης μπορούν να προταθούν ως αυτοτελή έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Δημοσιότητα και διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 16
Πεδίο Εφαρμογής


1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή, ρυθμίζουν και τροποποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 4/2002 για την ανάθεση όλων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας και προκηρύσσονται από:

α) τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 4314/2014, και στο άρθρο 70 παρ. 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας,

β) τις υπηρεσίες υπουργείων ή περιφέρειας πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που η αρμοδιότητα ανάθεσης της εκτέλεσης ενέργειας τεχνικής βοήθειας μεταβιβάζεται σε υπηρεσία ή φορέα άλλο από τις αρχές που αναφέρονται στο στοιχ. α του παρόντος άρθρου.

2. Η τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας προσήκων βαθμός δημοσιότητας κατά την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 17
Διαδικασίες ανάθεσης


1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υπηρεσίας δύνανται να ανατίθενται απευθείας συμβάσεις με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μέχρι και του ποσού των 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 4270/2014.

2. Από του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση (βλέπε παρ. 1 παρόντος άρθρου) και μέχρι τις 135.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κατώτατο όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών), διενεργείται διαγωνισμός με βάση είτε την ανοικτή, είτε την κλειστή διαδικασία, είτε τη διαδικασία μέσω καταλόγου, κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του φορέα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.

3. Σύμφωνα με το Ν.4155/2013, όπως κάθε φορά ισχύει, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επι-τρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Κανόνες δημοσιότητας για τις διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 18
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανοιχτή διαδικασία


1. Ανοικτή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό, δύναται να υποβάλει προσφορά.

2. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών η αναθέτουσα αρχή μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα προβαίνει υποχρεωτικά σε:

i) ανάρτηση της περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού για δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ή/και του εποπτεύοντος υπουργείου,

ii) διάθεση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής.

3. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:

• στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,

• προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής,

• απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,

• τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα,

• προϋπολογισμό του Έργου και τρόπο πληρωμής,

• περιεχόμενα και τρόπο κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους,

• κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική/επαγγελματική ικανότητα,

• κριτήρια Ανάθεσης (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή η με χαμηλότερη τιμή) και

• προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αν απαιτείται).

4. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να καθίσταται σαφής η διαδικασία και τα στάδια του διαγωνισμού. Στη δομή της προκήρυξης πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια:

Α. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής (ενδεικτικά: έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου, έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου, έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας) και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

Β. Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του δικαιώματος συμμετοχής, ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του σταδίου Α κοινοποιούνται στο σύνολο των συμμετεχόντων στην πρόσκληση και τα αποτελέσματα του σταδίου Β ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων του Σταδίου Β.

6. Για την ανάθεση συμβάσεων -στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου- η εκδήλωση ενδιαφέροντος από λιγότερους των τριών ενδιαφερομένων ή/και η υποβολή ή αποδοχή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19
Κανόνες δημοσιότητας κατά την κλειστή διαδικασία


1. Κλειστή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αλλά προσφορά για συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν μόνο οι υποψήφιοι, που προ- επιλέγονται και προσκαλούνται προς τούτο από την αναθέτουσα αρχή.

2. Μετά τον έλεγχο της καταλληλότητας συμμετοχής των οικονομικών φορέων, που δεν έχουν αποκλεισθεί, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς ταυτόχρονα και εγγράφως να υπο-βάλλουν τις προσφορές τους. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία διενεργείται όπως ακριβώς και στην ανοιχτή διαδικασία, αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης, που προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Στην κλειστή διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Η προθεσμία υποβολής των πράξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή/και του εποπτεύοντος υπουργείου.

Β. Η προθεσμία υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες υποψηφίους.

4. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:

• στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, απαιτούμενα Δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,

• τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, στις οποίες περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, προϋπολογισμό του Έργου και τρόπο πληρωμής,

• κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής όπως χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,

• κριτήρια ανάθεσης δηλ. η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή η με χαμηλότερη τιμή και

• προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (εφόσον απαιτείται).

Τα επιμέρους στοιχεία αναφορικά με την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προς τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς.

5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών απευθύνεται μόνο προς τους προεπιλεγέντες.

6. Για την ανάθεση συμβάσεων -στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου- η εκδήλωση ενδιαφέροντος από λιγότερους των τριών ενδιαφερομένων ή/και η αποδοχή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανάθεση μέσω επιλογής από κατάλογο


1. Η διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο μπορεί να ακολουθηθεί, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των άρθρων 22 και 23 της παρούσας. Η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών, τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την υποχρέωση της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου.

2. Στον εκάστοτε διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, που θα είναι ήδη εγγεγραμμένα στον κατάλογο. Η εγγραφή στο Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.

3. Σχετικά με το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, ο συμμετέχων σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωση του δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία, που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο, είτε δηλώνει τις όποιες διαφοροποιήσεις του, συνυποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4. Εφόσον δημιουργηθεί ο Κατάλογος -στη βάση όσων αναφέρονται στο άρθρο 22 της παρούσας- η πλήρωση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας καλύπτεται με την εφαρμογή των ακόλουθων διαδικασιών:

Α. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ποσού των 20.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του άρθρου 133 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 4270/2014, μέχρι του διπλάσιου του ποσού αυτού δηλαδή 40.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογημένης απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 4/2002 ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή (Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περιφερειάρχης) εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.

Β. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό διπλάσιο του ορίου της παραγράφου Α, δηλαδή 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το κατώτατο όριο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (δηλαδή 135.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογημένης απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Π.δ. 4/2002 ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή (Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περιφερειάρχης) εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης, ήτοι αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς ή της χαμηλότερης τιμής.

• Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ' ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.

• Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης τους.

• Στην προκείμενη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό δύναται να συγκροτείται σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.δ. 4/2002.

Άρθρο 21
Διαδικασία Ενστάσεων


1. Οι συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου της περίπτωσης 4Β του άρθρου 20 δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης.

2. Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από Τριμελή επιτροπή ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ή της επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.

3. Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσκληθέντες για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

4. Για τις λοιπές διαδικασίες (ανοικτή, κλειστή, 4Α του άρθρου 20) ακολουθείται ό,τι προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΚΔΔ άρθρο 24 «διοικητικές προσφυγές»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Δημιουργία και διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο

Αρθρο 22
Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών


1. Οι υπηρεσίες του Μέρους Α' της παρούσας δύνανται για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας να συγκροτούν κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωση τους στο άρθρο 11 του Π.Δ. 4/2002, η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω. Για τις Υπηρεσίες της Ε.Α.Σ. και τους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 20142020 συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.

2. Για την εγγραφή στον κατάλογο εκδίδεται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της ΕΑΣ ή τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής/Προγράμματος, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή.

3. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο σχετικό κατάλογο αναρτάται στο διαδικτυακο τόπο της αναθέτουσας αρχής. Με την ίδια απόφαση δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να εντάσσει στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της, οικονομικούς φορείς ήδη εγγεγραμμένους δυνάμει της υπουργικής απόφασης 51540/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

4. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα θα δύνανται να εκ-δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 23.

5. Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στον κατάλογο δεν θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, αλλά να υφίσταται καθ' όλο το οριζόμενο διάστημα.

6. Με τον τρόπο αυτό δύναται να δημιουργείται για κάθε ενέργεια τεχνικής βοήθειας ένας κατάλογος με προμηθευτές/παρέχοντες υπηρεσιών, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμβληθούν με τις υπηρεσίες του Μέρους Α' και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

Άρθρο 23
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο


1. Βασικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο είναι ιδίως η επωνυμία, η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η νόμιμη εκπροσώπηση, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κατά το άρθρο 11 του Π.δ. 4/2002, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στα «κριτήρια ποιοτικής επιλογής».

2. Ειδικότερα, οι Αναθέτουσες Αρχές προκειμένου να περιλάβουν τους ενδιαφερόμενους στον Κατάλογο δύνανται να αιτούνται τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

Ι. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:

• τη μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

• τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος,

• τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους), ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία,

• τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία,

• την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι, για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας,

α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές O.E. και Ε.Ε.

β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.

γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.

δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου

III. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου Ενδεικτικά:

• την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας,

• το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.),

• την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

IV. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά με:

•το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.

Για όλα τα ανωτέρω, εκτός από την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων, δύναται να ζητείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά δύνανται να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Λοιπές ρυθμίσεις

'Αρθρο 24
Εκ των υστέρων δημοσιότητα


Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και συμπληρωματικά στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 18, 19 και 20 της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Άρθρο 25
Ειδικές ρυθμίσεις


Οι λοιποί φορείς που αναλαμβάνουν ως δικαιούχοι την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται, συμπληρωματικά των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της οικείας νομοθεσίας που τους διέπει, να εφαρμόζουν την εκ των υστέρων δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας.

Άρθρο 26

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, ισχύει το Π.Δ. 4/2002.

Άρθρο 27
Έναρξη Ισχύος


1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο ΦΕΚ.

2. Για την καλύτερη μετάβαση από την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, οι υπηρεσίες του Μέρους Α' δύνανται να χρησιμοποιήσουν Τεχνική Βοήθεια (Υποπρόγραμμα Β') μέχρι 31.12.2016 με βάση τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (Παράρτημα II).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του Π.δ. 4/2002, συνίστανται ιδίως στα εξής:

Α. προμήθεια αγαθών

Β. παροχή υπηρεσιών

Γ. προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Δ. παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας Ειδικότερα,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων

Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Α. 3 Λογισμικό

Α.4 Έντυπα βιβλία κ.λπ.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

Β.2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

Β.3 Υπηρεσίες Συμβούλων

Β.3.1 Σύμβουλοι

Β.3.2 Ενδιάμεσοι φορείς

Β.3.3 Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών

Β.4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Β.5 Αξιολόγηση

Β.6 Έλεγχοι

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Γ.2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων

Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Γ.4 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ./ Δ.Α. και Προϊσταμένων Αρχών

Γ.5 Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora

Γ.5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ./Δ.Α. / Ε.Φ./ Δικαιούχων

Γ.5.2 Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια Ε.Υ/.Δ.Α. / Ε.Φ.

Γ.6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ.

Γ.6.1 Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.-εξωτ Προσωπικού Ε.Υ./ Δ.Α./ Ε.Φ.

Γ.6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.- εξωτ. λοιπού Προσωπικού

Γ.7 Έξοδα Δημοσιεύσεων - Ανακοινώσεων

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ1 Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών

Δ2 Αμοιβή ομάδων ελέγχου

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α'

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όλα τα ποσά που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α.1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχου του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια. Η εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη με ανώτατο όριο 5.000€/έτος ανά δικαιούχο, εφόσον η ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάσταση τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχου του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δήλωση αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για υλοποίηση από κάθε φορέα που υποβάλει πρόταση, με ανώτατο όριο 10.000€/έτος ανά δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας. Για τους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 η προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξαιρουμένων των προσωπικών υπολογιστών), εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών είναι επιλέξιμα κι εφόσον υπάρχει ανάγκη άμεσης αντικατάστασης εξοπλισμού, το ποσό της προγραμματικής περιόδου κατ' έτος δύναται να δαπανηθεί σε μία φορά.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομίσθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων για κάθε δικαιούχο φορέα.

A.3. Λογισμικό

Προμήθεια έτοιμων λογισμικών, που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων ή για την καλύτερη λειτουργία του Δικαιούχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Α.4. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη λειτουργία της Υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος και ανά δικαιούχο.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης.

β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης.

Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών

Καλύπτονται οι δαπάνες για την εκπόνηση των μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Όλες οι μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες πρέπει να έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.

Ενδεικτικά αναφέρονται κατηγορίες μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών: Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Προκαταρτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους - ωφέλειας, βιωσιμότητας, γεωλογικές, εδαφολογικές κλπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων. Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME).

• Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκ-παίδευση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή.

• Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

• Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

• κ.α.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων

Β.3.1. Σύμβουλοι

Καλύπτονται οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του Μέρους Α' της παρούσης για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου, που εκ της φύσεως τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης).

Β.3.2. Ενδιάμεσοι Φορείς

Ως ενδιάμεσοι φορείς νοούνται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, που έχουν οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4314/2014, άρθρο 13. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους αποτελούν αντικείμενο της Τεχνικής Βοήθειας οι λειτουργικές δαπάνες ή και οι αμοιβές των παραπάνω ενδιάμεσων φορέων για τη διεκπεραίωση του έργου, που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της υπογεγραμμένης με το δημόσιο σύμβασης ή αντίστοιχης διοικητικής πράξης.

Β.3.3. Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών

Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε ν' ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις τους.

Β.4. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)

Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 115 και 117) του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1303/2013.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αναλόγως με τις ανάγκες του Ε.Π./Προγράμματος δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς συμβούλους/ Αναδόχους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη - συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία - λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κ.λπ.).

Β.5. Αξιολόγηση

Περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, που πραγματοποιούν οι φορείς του Μέρους Α' της παρούσης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./ Προγραμμάτων ή για την προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του προηγούμενου.

Είναι επίσης επιλέξιμη και η αμοιβή Εμπειρογνωμόνων - Αξιολογητών, ατομικά ή με τη μορφή Ομάδων Εργασίας, που επιλέχθηκαν από Ειδικό Μητρώο Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) για να αξιολογήσουν προτάσεις, που θα ενταχθούν σε Ε.Π./Προγράμματα, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους (στους παραπάνω περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ε.Μ.Α. είναι επιλέξιμες, εφόσον το μητρώο έχει συνταχθεί με ευθύνη των Ειδικών Υπηρεσιών με βάση προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦ/Προγραμμάτων και των εκάστοτε δικαιούχων.

Β.6. Έλεγχοι

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα εκεί όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σημειώνεται ότι η διενέργεια αυτών των ελέγχων έχει τη μορφή υποβοήθησης της Ειδικής Υπηρεσίας από εμπειρογνώμονες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τη μορφή γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για ειδικά θέματα και εξειδικευμένες υποθέσεις. Σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την Ε.Υ. για λογαριασμό της οποίας διενεργούν τον έλεγχο. (Στην αμοιβή τους πρέπει να έχουν προβλεφθεί και όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων). Στην παρούσα κατηγορία ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή των Εκθέσεων ελέγχου.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων, συσκέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ. Οι συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, συσκέψεις αυτές αφορούν σε θέματα ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ε.Π. Αλιείας και θάλασσας. Στην παρούσα κατηγορία ενεργειών μπορούν να περιληφθούν και τα όλα τα έξοδα για την οργάνωση και την υποστήριξη των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων και τα έξοδα για τη διεξαγωγή των Συνεδριάσεων Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π./Προγραμμάτων.

Γ.3 ΓενικάΈξοδα Λειτουργίας των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης

Καλύπτονται τα κάτωθι:

• Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες.

• δαπάνες φωτοαντιγράφησης, δαπάνες σάρωσης εγγράφων, καθώς και δαπάνες ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών. Στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση κάποιου Ε.Π./Προγράμματος καλύπτονται επίσης και τα έξοδα μεταφράσεων των παραπάνω, καθώς και όλων των μεταφράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Ε.Π./Προγράμματος. Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για συνδρομή σε έντυπα ή εφημερίδες, καθώς επίσης και τα έξοδα για εκτυπώσεις που αφορούν το Ε.Σ.Π.Α. ή το Ε.Π./Πρόγραμμα.

• Δαπάνες για επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, φυσικού αερίου, κλιματιστικών μηχανημάτων κ.α., καθώς επίσης και οι δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των παραπάνω βλαβών.

Σημειώνεται ότι τα τέλη και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού, αποχετευτικού-υδρευτικού δικτύου φυσικού αερίου, κοινοχρήστων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων θέρμανσης) βαρύνουν τη ΜΟΔ Α.Ε. για τα κτίρια που έχει παραχωρήσει στις Ειδικές Υπηρεσίες, στις Επιτελικές Δομές, στις Διαχειριστικές Αρχές και στους Ενδιάμεσους Φορείς.

• Δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών.

Γ.5. Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora

Γ.5.1. Εκπαίδευση του Προσωπικού των φορέων του Μέρους Α της παρούσης

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες (μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού, κόστος εισηγήσεων, έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωσης των εισηγητών, συμμετεχόντων κ.λπ.) για την οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού στα αντικείμενα της αρμοδιότητας τους και της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Η οργάνωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία ή σε συνεννόηση με τη ΜΟΔ Α.Ε.

Γ.5.2. Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. του προσωπικού των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και fora που διοργανώνονται από άλλους φορείς και για θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους. Δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, τα οποία και καλύπτονται από άλλη κατηγορία της παρούσης.

Γ.6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού.

Γ.6.1 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του Προϊσταμένου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και του προσωπικού των φορέων του Μέρους Α της παρούσης.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/ τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει, με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και η εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού. Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται ασχέτως παροχής σε είδος του φορέα στον οποίο κατευθύνεται ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και το προσωπικό των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης.

Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης (με επαρκή αιτιολόγηση) και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης, που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).

Γ.6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού λοιπού προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει. Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης (με επαρκή αιτιολόγηση) και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης, που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).

Γ.7. Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β'
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Όλα τα ποσά που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου.

β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου.

Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών

Το περιεχόμενο είναι κατ' αναλογία των αναφερομένων στο Υποπρόγραμμα Α'. Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων

Β.3.1. Σύμβουλοι

Καλύπτονται οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής βοήθειας στην Αρχή Ελέγχου για ειδικά θέματα που εκ της φύσεως τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης).

Β.3.3. Λειτουργία Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών

Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των φορέων και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις τους. Η κατηγορία αφορά στη ΜΟΔ Α.Ε. για κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών της Ε.Υ. των Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ. Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης κατ' αντιστοιχία της ίδιας κατηγορίας του Υποπρογράμματος Α' μέχρι του ποσού των 10.000 € ανά έτος με την προϋπόθεση επαρκούς και ικανοποιητικής αιτιολόγησης για τη μη συμπερίληψη τους στη συγχρηματοδοτούμενη κατηγορία. Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου.

Γ.2. Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες βραχυχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες καυσίμων, καθώς επίσης και των εξόδων προσωπικού που απαιτούνται για την χρήση του εξοπλισμού ή τη μεταφορά αντικειμένων από ή προς την έδρα του δικαιούχου ή εντός της έδρας του. Η μίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η χρήση μέσου δημόσιας μεταφοράς δεν διευκολύνει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και αφορά σε εργασία που εκτελείται για λογαριασμό του Προγράμματος (π.χ. έλεγχοι, επιτόπιες επαληθεύσεις, επιτόπιες επιθεωρήσεις). Είναι δυνατή επίσης η μίσθωση μεταφορικού μέσου Δ.Χ. ή τουριστικού λεωφορείου για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας (μεταφορά προσωπικού, προσκεκλημένων κ.λπ.) σε περιπτώσεις συσκέψεων εργασίας, συνεδριάσεων Επιτροπών, συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ.

Στην έννοια της μίσθωσης μεταφορικών μέσων (Παράρτημα, άρθρο 11 του Π.Δ. 4/2002) περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη χρήση ταξί από τους μετακινούμενους εκτός έδρας σε περιοχές εντός και εκτός Ελλάδος, μόνο για μετάβαση από και προς αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι, ή Κ.Τ.Ε.Λ. μόνο στις περιπτώσεις που η άφιξη ή αναχώρηση είναι προγραμματισμένες εκτός του χρονικού διαστήματος 08.00 έως 22.00. ή όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σ' αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.). Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου.

Γ.3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται:

• δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων,

• δαπάνες φύλαξης κτιρίων που στεγάζονται οι Ε.Υ., οι Επιτελικές Δομές και οι Δ.Α. εφόσον δεν συστεγάζονται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,

• υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ.Α') και τα εφαρμοοτικά αυτού Προεδρικά διατάγματα (Π.Δ. 294/1998 ΦΕΚ 138/τ.Α') και Π.Δ. 16/1996 ΦΕΚ 11/τ.Α') και Υπουργικές αποφάσεις,

• δαπάνες χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το προσωπικό των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης. Δεν καλύπτεται η δαπάνη της κινητής τηλεφωνίας. Κατ' εξαίρεση καλύπτεται δαπάνη μέχρι 60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα του προϊσταμένου της ΕΑΣ και των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης (στις περιπτώσεις που πρόκειται για Ειδική Υπηρεσία), καθώς και δαπάνη μέχρι 40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα των Προϊσταμένων όλων των Μονάδων των παραπάνω υπηρεσιών, για αγορά χρόνου κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας ή πληρωμής συμβολαίου στο όνομα του δικαιούχου μέχρι του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω.

Κατ' εξαίρεση καλύπτεται επίσης η δαπάνη κινητής τηλεφωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (SMS) στους αξιολογητές - μέλη του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) που τηρείται στην ΕΥ, η οποία θα γίνεται μέσω ειδικής κάρτας με ανάλογο λογισμικό που τοποθετείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δαπάνη αυτή αφορά στην προμήθεια της γραμμής κινητής τηλεφωνίας (κάρτα SIM) με συμβόλαιο στο όνομα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΥΣΕΚΤ - ΕΜΑ), καθώς και στην αγορά χρόνου, σύμφωνα με τις μηνιαίες χρεώσεις στο όνομα του δικαιούχου.

• Δαπάνες αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, καθώς και όλων αυτών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α' της παρούσης.

• Δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού εστίασης. Περιλαμβάνονται μαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια, ποτήρια, πιάτα, καφετιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, καθώς επίσης και η αγορά ψυγείου, εφόσον αυτό δεν έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά τη διαρρύθμιση των χώρων που εγκαταστάθηκαν οι φορείς του Μέρους Α' της παρούσης ή έχει απαξιωθεί από τη χρήση του. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 € ανά δικαιούχο. Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου.

• Δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων της Ειδικής Υπηρεσίας/ Διαχειριστικής Αρχής /Ενδιάμεσου Φορέα/ Επιτελικής Δομής, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αγορά καφέ και αναψυκτικών, πόσιμου νερού, είδη ζαχαροπλαστικής-βουτήματα, σάντουιτς, χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, πλαστικά ποτήρια-πιατάκια, καλαμάκια κλπ όπως επίσης και έξοδα κυλικείου. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 € ανά δικαιούχο.

Γ.4. Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ., Επιτελικών Δομών, Δ. Α. και Προϊσταμένων Αρχών

Περιλαμβάνονται δαπάνες για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και εξόδων φιλοξενίας των ειδικών υπηρεσιών, των Επιτελικών Δομών, των Δ.Α. και των Προϊσταμένων Αρχών, που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και τους κανόνες διοίκησης και οργάνωσης. Ειδικότερα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των Αρχών, που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών, των Επιτελικών Δομών και των Δ.Α. (πχ. Υπουργός και Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιος για ΕΣΠΑ, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Προϊστάμενος Ε.Α.Σ.) καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του οδηγού και συνεργατών-συμβούλων τους. Τα παραπάνω καλύπτονται μόνο στις περιπτώσεις που η μετακίνηση αφορά σε δραστηριότητες του ΕΣΠΑ. Οι συνεργάτες - Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν σχέση εργασίας με τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα με βάση τον Οργανισμό του Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Από την παρούσα κατηγορία μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των αποσπασμένων υπαλλήλων στα γραφεία του Υπουργού, Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και των Γενικών - Ειδικών Γραμματέων, Περιφερειαρχών. Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνονται επίσης τα καύσιμα, τα διόδια, η χρήση οχηματαγωγού και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την οδική μετακίνηση. Το ύψος της αποζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης ανά ημέρα των παραπάνω, καθορίζονται με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει.

Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής). Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου.

Γ.6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού λοιπού προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./ Προγραμμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει. Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης (με επαρκή αιτιολόγηση) και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής). Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ.1. Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων εργασίας ή και των επιτροπών που συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Ισχύει για την Αρχή Ελέγχου.

Δ.2  Αμοιβή ομάδων ελέγχου

Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων ελέγχου, που προβλέπονται και συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Ισχύει για την Αρχή Ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ισχύει μόνο για το έτος 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β'
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α.1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, ανταλλακτικά κ.λπ.).

Για ετήσια δαπάνη πάνω από 2.000 €, η προμήθεια γίνεται μέσω της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και καλύπτεται μόνο από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Α.2. Η/Υ και Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού και ανταλλακτικών. Για ετήσια δαπάνη πάνω από 3.000 €, η προμήθεια γίνεται μέσω της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και καλύπτεται μόνο από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Α.3. Λογισμικό

Περιλαμβάνεται η προμήθεια έτοιμων λογισμικών που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των προ-γραμμάτων ή για την καλύτερη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της μέχρι του ποσού των 1.000 € ανά έτος.

Α.4. Έντυπα βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων βιβλίων και εντύπων τα οποία είναι απαραίτητα κατά την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας στα πλαίσια οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 2.000 € ανά έτος.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού (ετήσιο όριο 15.000 €) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση λογισμικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών.

β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών.

Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών

Περιλαμβάνονται μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες ή έρευνες κατ' αντιστοιχία της ίδιας κατηγορίας του Υπο- προγράμματος Α', κατά κανόνα μέχρι του ποσού των 90.000 € ανά έτος, με την προϋπόθεση επαρκούς και ικανοποιητικής αιτιολόγησης για τη μη συμπερίληψη τους στη συγχρηματοδοτούμενη κατηγορία.

Β.3. Δημοσιότητα - Πληροφόρηση

Το αντικείμενο της παρούσας κατηγορίας είναι ανάλογο της συγχρηματοδοτούμενης τεχνικής υποστήριξης κατά κανόνα μέχρι του ποσού των 30.000 € ανά έτος, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμη στο συγχρηματοδοτούμενο τμήμα (Υποπρόγραμμα Α') και αφορά στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του ΕΣΠΑ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, του ΠΑΑ και του ΕΠ.ΑΛΘ.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ. Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας κατ' αντιστοιχία της ίδιας κατηγορίας του Υποπρογράμματος Α' μέχρι του ποσού των 10.000 € ανά έτος με την προϋπόθεση επαρκούς και ικανοποιητικής αιτιολόγησης για τη μη συμπερίληψη τους στην συγχρηματοδοτούμενη κατηγορία.

Γ.2. Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες βραχυχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες καυσίμων, καθώς επίσης και των εξόδων προσωπικού που απαιτούνται για την χρήση του εξοπλισμού ή την μεταφορά αντικειμένων από ή προς την Ειδική Υπηρεσία ή εντός της Ειδικής Υπηρεσίας, της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα. Η μίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η χρήση μέσου δημόσιας μεταφοράς δεν διευκολύνει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και αφορά σε εργασία, που εκτελείται για λογαριασμό του Προγράμματος (π.χ. έλεγχοι, επιτόπιες επαληθεύσεις, επιτόπιες επιθεωρήσεις). Είναι δυνατή επίσης η μίσθωση μεταφορικού μέσου Δ.Χ. ή τουριστικού λεωφορείου για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας (μεταφορά προσωπικού, προσκεκλημένων κ.λπ.) σε περιπτώσεις συσκέψεων εργασίας ή συνεδριάσεων Επιτροπών.

Στην έννοια της μίσθωσης μεταφορικών μέσων (Παράρτημα, άρθρο 11 του Π.Δ. 4/2002) περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τη χρήση ταξί από τους μετακινούμενους εκτός έδρας σε περιοχές εντός και εκτός Ελλάδος, μόνο για μετάβαση από και προς αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι, ή Κ.Τ.Ε.Λ. μόνο στις περιπτώσεις που η άφιξη ή αναχώρηση είναι προγραμματισμένες εκτός του χρονικού διαστήματος 08.00 έως 22.00. ή όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σ' αυτά με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).

Γ.3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται: δαπάνες για επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, κ.α., καθώς επίσης και οι δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των παραπάνω βλαβών στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας, της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα. Σημειώνεται ότι τα τέλη και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού, αποχετευτικού-υδρευτικού δικτύου κοινοχρήστων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων θέρμανσης) βαρύνουν τη ΜΟΔ Α.Ε. για τα κτίρια που έχει παραχωρήσει στις Ειδικές Υπηρεσίες, στις Διαχειριστικές Αρχές και στους Ενδιάμεσους Φορείς. Καλύπτεται επίσης δαπάνη για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων.

• Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α'177) και τα εφαρμοστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ. 294/1998 ΦΕΚ Α' 138 και Π.Δ. 16/1996 ΦΕΚ Α' 11) και Υπουργικές αποφάσεις,

• δαπάνες χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών, των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων. Δεν καλύπτεται η δαπάνη της κινητής τηλεφωνίας. Κατ' εξαίρεση καλύπτεται δαπάνη μέχρι 60 € ανά μήνα του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα (στις περιπτώσεις που πρόκειται για Ειδική Υπηρεσία), καθώς και δαπάνη μέχρι 40 € ανά μήνα των Προϊσταμένων όλων των Μονάδων των παραπάνω υπηρεσιών, για αγορά χρόνου κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας ή πληρωμής συμβολαίου στο όνομα του δικαιούχου μέχρι του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω.

Κατ' εξαίρεση καλύπτεται επίσης η δαπάνη κινητής τηλεφωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (SMS) στους αξιολογητές - μέλη του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία θα γίνεται μέσω ειδικής κάρτας με ανάλογο λογισμικό που τοποθετείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δαπάνη αυτή αφορά στην προμήθεια της γραμμής κινητής τηλεφωνίας (κάρτα SIM) με συμβόλαιο στο όνομα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΥΣΕΚΤ - ΕΜΑ), καθώς και στην αγορά χρόνου, σύμφωνα με τις μηνιαίες χρεώσεις στο όνομα του δικαιούχου.

• Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι εγκατάστασης των Ειδικών Υπηρεσιών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ευρίσκονται εκτός της έδρας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνει η Ε.Υ., η Δ.Α. και ο Ε.Φ.

• Δαπάνες σύνδεσης με το διαδικτυο, καθώς και δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών,

• δαπάνες αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, καθώς και όλων αυτών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα,

• δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού εστίασης. Περιλαμβάνονται μαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια, ποτήρια, πιάτα, καφετιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, καθώς επίσης και η αγορά ψυγείου, εφόσον αυτό δεν έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά τη διαρρύθμιση των χώρων που εγκαταστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία, η Διαχειριστική Αρχή και ο Ενδιάμεσος Φορέας ή έχει απαξιωθεί από τη χρήση του. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 €,

• δαπάνες φωτοαντιγράφησης, καθώς και δαπάνες ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων των ειδικών υπηρεσιών, των Δ.Α. και των Ε.Φ. Στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση κάποιου Ε.Π./Προγράμματος καλύπτονται επίσης και τα έξοδα μεταφράσεων των παραπάνω, καθώς και όλων των μεταφράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Ε.Π./Προγράμματος. Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για συνδρομή σε έντυπα ή εφημερίδες, καθώς επίσης και τα έξοδα για εκτυπώσεις που αφορούν το Ε.Σ.Π.Α. ή το Ε.Π./Προγράμματος.

• Δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων της Ειδικής Υπηρεσίας, Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσου Φορέα, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αγορά καφέ και αναψυκτικών, πόσιμου νερού, είδη ζαχαροπλαστικής- βουτήματα, σάντουιτς, χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, πλαστικά ποτήρια-πιατάκια, καλαμάκια κλπ όπως επίσης και έξοδα κυλικείου

Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.500 €.

Γ.4. Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ., A.A. και Προϊσταμένων Αρχών

Περιλαμβάνονται δαπάνες για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και εξόδων φιλοξενίας των ειδικών υπηρεσιών, των Ε.Δ.Α. και των Προϊσταμένων Αρχών, που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και τους κανόνες διοίκησης και οργάνωσης. Ειδικότερα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των Αρχών, που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δ.Α. (Υπουργός και Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για ΕΣΠΑ, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας, Προϊστάμενος Εθνικής Αρχής Συντονισμού, καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του οδηγού και συνεργατών-συμβούλων τους. Τα παραπάνω καλύπτονται μόνο στις περιπτώσεις που η μετακίνηση αφορά σε δραστηριότητες του ΕΣΠΑ. Οι συνεργάτες - Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν σχέση εργασίας με τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα με βάση τον Οργανισμό του Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Από την παρούσα κατηγορία μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των αποσπασμένων υπαλλήλων στα γραφεία του Υπουργού, Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των Γενικών - Ειδικών Γραμματέων. Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνονται επίσης τα καύσιμα, τα διόδια, η χρήση οχηματαγωγού και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την οδική μετακίνηση. Το ύψος της απο-ζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης ανά ημέρα των παραπάνω, καθορίζονται με βάση το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών όπως κάθε φορά ισχύει.

Γ.6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού

Γ.6.1 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού προσωπικού Ε.Υ./Δ.Α./Ε.Φ.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού με βάση το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών όπως κάθε φορά ισχύει.

Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται ασχέτως παροχής σε είδος του φορέα στον οποίο κατευθύνεται το προσωπικό της ΕΥ, της ΔΑ και του ΕΦ.

Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη στο Υποπρόγραμμα Β', μόνο όταν αιτιολογημένα προκύπτει ότι δεν επαρκούν οι αντίστοιχοι προβλεπόμενοι πόροι στις ίδιες ενέργειες του Υποπρογράμματος Α' και συνεπώς έχει εγκριθεί από το ΥΠΟΙΑΝ ετήσιος προϋπολογισμός στην κατηγορία.

Γ.6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού λοιπού προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, των ΕΠ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛΟ με βάση το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/τ.Α'/14.08.2015) και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών όπως κάθε φορά ισχύει.

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη στο Υποπρόγραμμα Β', μόνο όταν αιτιολογημένα προκύπτει ότι δεν επαρκούν οι αντίστοιχοι προβλεπόμενοι πόροι στις ίδιες ενέργειες του Υποπρογράμματος Α' και συνεπώς έχει εγκριθεί από το ΥΠΟΙΑΝ ετήσιος προϋπολογισμός στην κατηγορία.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ.1. Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών

Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων εργασίας ή και των επιτροπών, που συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Δ.2. Αμοιβή ομάδων ελέγχου

Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων ελέγχου, που προβλέπονται και συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00
Α1 Εξοπλισμός Γραφείων  
Α2 Η/Υ & Περιφερειακά & Λοιπός Εξοπλισμός  
A3 Λογισμικό  
Α4 Έντυπα βιβλία κ.λ.π.  
Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00
Β1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού  
Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών  
Β3 Δημοσιότητα, πληροφόρηση  
Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 0,00
Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων  
Γ2 Μίσθωση εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων  
Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας  
Γ4 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ./ Δ.Α. & Προϊσταμένων Αρχών  
Γ6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. 0,00
Γ6.1 Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.-εξωτ Προσωπικού Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α.  
Γ6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού λοιπού Προσωπικού  
Δ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0,00
Δ1 Αμοιβή ομάδων εργασίας & επιτροπών  
Δ2 Αμοιβή ομάδων ελέγχου  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠ. Β' 0,00


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ :
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12 ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00
Β1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού (Αρχή Ελέγχου)      
Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών (Αρχή Ελέγχου)      
Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων 0,00    
Β3.1 Σύμβουλοι (Αρχή Ελέγχου)      
Β3.3 Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών (ΜΟΔ ΑΕ)      
Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 0,00 0,00 0,00
Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων      
Γ2 Μίσθωση εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων      
Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας      
Γ4 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ./ Δ.Α. & Προϊσταμένων Αρχών      
Γ6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. 0,00 0,00 0,00
Γ6.2 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού λοιπού Προσωπικού (Αρχή Ελέγχου)      
Δ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00
Δ1 Αμοιβή ομάδων εργασίας & επιτροπών (Αρχή Ελέγχου)      
Δ2 Αμοιβή ομάδων ελέγχου (Αρχή Ελέγχου)      
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΠΡ. Β 0,00 0,00 0,00Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven