Αριθμ. ΦΕΤΕΑ/ 60235/ 2398/ 17.2.2016 Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ από το NAT

Αριθμ. ΦΕΤΕΑ/ 60235/ 2398/ 17.2.2016 Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ από το NAT

Αριθμ. ΦΕΤΕΑ/60235/2398

(ΦΕΚ Β' 466/24-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 4052/2012.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

3. Το αρ. 159290/22−12−2015 έγγραφο του Ταμείου με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της αρ. 142/16−12−2015 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου.

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τα αρμόδια όργανα του NAT εξακολουθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, να εκτελούν και να διεκπεραιώνουν πάσης φύσεως εργασίες επί θεμάτων παροχών, εισφορών και εσόδων του ενταγμένου στο ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ και να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις για λογαριασμό του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven