Αριθμ. 54/2015/12.2.2016 Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων

Αριθμ. 54/2015/12.2.2016 Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων

Αριθμ. 54/2015

(ΦΕΚ Β' 462/24-2-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. οικ. 30/004/000/2654/17.6.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α'/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α'/1995).

3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α' 391).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128/14.06.1988 και Α' 178/29.08.2014), όπως ισχύουν.

5. Την υπ' αριθ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 517).

6. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114).

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

8. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β'/28.01.2013).

9. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β' 2144/06-10-2015).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθ. 54/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου, 2015 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τις «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων», ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση διατάξεων οι οποίες καθορίζουν όρους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο της ποιότητας των υγρών καυσίμων με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της δειγματοληψίας των υγρών καυσίμων και της εξετάσεως αυτών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανές αλλοιώσεις, τις οποίες μπορούν να υποστούν τα υγρά καύσιμα με την πάροδο του χρόνου.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά στα παρακάτω αναφερόμενα καύσιμα:

- όλα τα είδη βενζινών
- πετρέλαιο κίνησης
- πετρέλαιο θέρμανσης
- πετρέλαιο εφοδιασμού πλοίων
- κηροζίνες
- λοιπά αποστάγματα αργού πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή άλλα εύφλεκτα πτητικά υγρά της περιοχής ζέσεως των βενζινών ή των πετρελαίων εσωτερικής καύσεως, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα
- μαζούτ
- υγρά βιοκαύσιμα και βιορευστά που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες χρήσεις είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.

Άρθρο 2
Δειγματοληψία υγρών καυσίμων: Όροι, Συνθήκες, Υποχρεώσεις

1. Η δειγματοληψία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης διενεργείται πάντοτε από δύο (2) τουλάχιστον εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους της αρμόδιας ή των αρμόδιων Υπηρεσιών.

2. Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται ετησίως ή σε κάθε άλλη χρονική περίοδο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και προορίζονται να εξεταστούν από το Γ.Χ.Κ., ρυθμίζονται από τις δειγματίζουσες Αρχές σε συνεννόηση με το Γ.Χ.Κ.

3. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις και πρότυπα δειγματοληψίας που προβλέπονται σε αυτές, κατά τρόπο ώστε το δείγμα που λαμβάνεται να αντιπροσωπεύει πληρέστερα τη μέση σύσταση του προϊόντος που δειγματίζεται και να διασφαλίζεται το αναλλοίωτο και αλύμαντό του.

4. Τα δείγματα που προορίζονται για εξέταση στο ΓΧΚ λαμβάνονται, εις διπλούν. Επισημαίνεται ότι για τις βενζίνες δεν λαμβάνεται επιπλέον δείγμα για την εξέταση του αριθμού οκτανίου.

Άρθρο 3
Λήψη Δειγμάτων - Συσκευασία και Σφράγιση


1. Ανάλογα με το είδος των εξετάσεων που πρόκειται να γίνουν λαμβάνεται το ποσό δείγματος που απαιτείται και συσκευάζεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει το αναλλοίωτο και αλύμαντό αυτού. Η χωρητικότητα των δοχείων δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον ένα (1) λίτρο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ», ΦΕΚ 501/Β'/2012, όπως ισχύει. Τα δοχεία πληρούνται με το προϊόν κατά 80%.

2. Μετά τη συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος, σε ποσότητα που πρέπει να είναι τριπλάσια τουλάχιστον από την αναγκαία για την εξέταση και μετά από ομοιογενοποίηση, λαμβάνονται ποσότητες καυσίμου που τοποθετούνται αλληλοδιαδόχως μέσα σε δύο (2) ασφαλή λευκοσιδηρά δοχεία, μέχρι την πλήρωση τους.

3. Η συσκευασία των δειγμάτων που έχουν ληφθεί γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζει το απρόσβλητο της σύστασης τους από κάθε επίδραση, είτε εξωτερική, είτε από τα υλικά των μέσων συσκευασίας, ή από διαρροή αυτών λόγω χαλαρού ή κακού πωματισμού, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που μπορεί να προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή των συστατικών τους και των ιδιοτήτων τους. Ο πωματισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τρόπο στεγανό με κατάλληλα καθαρά πώματα. Η σφράγιση γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει το αλύμαντό αυτών, δηλαδή την αυθεντικότητα του δείγματος που περιέχεται στα δοχεία δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη σφραγίδα και κατά τρόπο ώστε να αποτυπώνονται σαφώς τα διακριτικά σημεία της.

4. Μετά την εξασφάλιση των δειγμάτων με τον παραπάνω τρόπο μέσα σε δοχεία, σε κάθε δοχείο τοποθετείται πλαστικό πώμα και πάνω από αυτό μεταλλικό πώμα το οποίο τελικά σφραγίζεται. Στο δείγμα που προορίζεται για την «κατ' έφεση εξέταση», τοποθετείται μεταξύ των δύο πωμάτων του δοχείου, δελτίο ή κυκλική καρτέλα που φέρει τις υπογραφές αυτών που δειγματίζουν και εκείνου από τον οποίο ελήφθη το δείγμα.

5. Μετά τη σφράγιση των δειγμάτων, όπως παραπάνω, στα άκρα του σπάγγου πρόσδεσης τους αναρτάται από ένα δελτίο δειγματοληψίας του τύπου που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, το οποίο πρέπει απαραίτητα να φέρει γραμμένη πάνω σ' αυτό, κατά περίπτωση, τη φράση «Για την πρώτη εξέταση» ή «Για την κατ' έφεση εξέταση».

6. Το δελτίο που φέρει την φράση «για την κατ' έφεση εξέταση» αναρτάται στο δείγμα που φέρει στο εσωτερικό του μεταλλικού πώματος, , το δελτίο δειγματοληψίας, το οποίο φέρει τις υπογραφές αυτών που δειγματίζουν και αυτού από τον οποίον ελήφθη το δείγμα.

Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούνται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, προβλέπεται ότι πρέπει να παραδίδεται από το πρατήριο στις δειγματίζουσες Αρχές και το "δείγμα βυτιοφόρου" το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στο περιεχόμενο καύσιμο της δεξαμενής που δειγματίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.( Α.Υ.Α.Α. Α2-718 ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ., ΦΕΚ 2090/Β'/2014). Η Αρχή που διεξάγει τη δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη: «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό... δείγμα... » (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε από την Αρχή). Το δείγμα αυτό συσκευάζεται έτσι ώστε να μην είναι εμφανή τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας και του πρατηριούχου και διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το αντίστοιχο δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Αρχή. Το δείγμα αυτό εξετάζεται παράλληλα με το Β' δείγμα που προορίζεται για την κατ' έφεση εξέταση.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή το δείγμα βυτιοφόρου γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Απόσπασμα Πρωτοκόλλου Δειγματοληψίας.

Η συσκευασία, η σφράγιση και η επισήμανση των δειγμάτων διενεργούνται στον τόπο δειγματοληψίας και παρουσία του κυρίου ή κατόχου ή αντιπροσώπου ή μεταφορέα του είδους.

Σε περίπτωση άρνησης τους να παραστούν, αυτό αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συντάσσεται.

Άρθρο 4
Δελτία και Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας


1. Οι αρμόδιοι για τη δειγματοληψία συμπληρώνουν και υπογράφουν τρία δελτία δειγματοληψίας, από τα οποία αυτό που προορίζεται για την κατ' έφεση εξέταση, αφού προσυπογραφεί και απ' αυτόν στον οποίο έγινε η δειγματοληψία, τοποθετείται ανάμεσα στα δύο πώματα του αντίστοιχου δοχείου δειγματοληψίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Τα άλλα δύο αναρτώνται πάνω στα δείγματα.

2. Τα παραπάνω δελτία δειγματοληψίας αποτελούνται από χαρτόνι και οι ενδείξεις πάνω σ' αυτά έχουν τον ακόλουθο τύπο:

Αρχή που δειγματίζει
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Για την ..........................................................εξέταση
Αριθμός δείγματος......................................................
Είδος Δείγματος..........................................................
Ποσότητα που δειγματίστηκε......................................
Ώρα................. Πόλη...................................................
Ημερομηνία.................................................................
                               Υπογραφές
                            .......................

3. Για τη δειγματοληψία που έγινε συντάσσεται απαραίτητα ειδικό πρωτόκολλο εις απλούν, που φυλάσσεται από την Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία και δύο αντίγραφα αυτού, στα οποία όμως δεν αναγράφονται τα στοιχεία εκείνου από τον οποίο ελήφθη το δείγμα, αλλά μόνο ο αριθμός δείγματος που αναγράφεται στα αντίστοιχα δελτία δειγματοληψίας, συνυποβάλλονται δε με το διαβιβαστικό έγγραφο στην Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.

4. Στο παραπάνω πρωτόκολλο δειγματοληψίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής:

α) το όνομα, το επώνυμο και η ιδιότητα αυτών που εκτελούν τη δειγματοληψία,

β) η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος λήψης του δείγματος,

γ) το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση αυτού στον οποίο έγινε η δειγματοληψία,

δ) οι υπογραφές αυτών που έκαναν τη δειγματοληψία και εκείνου στον οποίο έγινε η δειγματοληψία. Αν ο τελευταίος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στο πρωτόκολλο απ' αυτούς που έκαναν τη δειγματοληψία.

5. Στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας πρέπει να αναφέρονται κατά περίπτωση, οι ειδικές περιστάσεις, κάτω από τις οποίες έγινε η δειγματοληψία, και γενικά κάθε πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του εμπορεύματος.

6. Κατά τις δειγματοληψίες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, ο κάτοχος του προϊόντος που δειγματίστηκε δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας του ιδιώτη χημικού που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί παριστάμενος στην κατ' έφεση εξέταση, ή άλλως ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.

7. Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων πρέπει, εφ' όσον επιθυμούν την κατ' έφεση εξέταση του δείγματος σε περίπτωση μη κανονικότητας αυτού, να το δηλώνουν στα τιμολόγια πωλήσεως, αναγράφοντας απαραιτήτως εάν επιθυμούν ή όχι να εκπροσωπηθούν από ιδιώτη χημικό. Στην περίπτωση που επιθυμούν να παρίσταται στην έφεση ιδιώτης χημικός πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, ή άλλο μέσο επικοινωνίας.

8. Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας έχει τον παρακάτω τύπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Πόλη.......................σήμερα ................................................
την........................................20..............., οι υπογράφοντες
αρμόδιοι για τη δειγματοληψία ελέγχου των υγρών καυσίμων,
πήραμε δείγμα εις διπλούν...................................................
σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο δειγματοληψίας από
ποσότητα.................................από το......................................
που βρίσκεται στ....................................................................
και στην οδό.....................................................αριθμό.............
και με την παρουσία του.........................................................
..................................................................................................
Και τα δύο δείγματα υποβάλλομε στο....................................
.............Γενικό Χημείο του Κράτους......................................
(Ναι/Δεν) παραδόθηκε δείγμα βυτιοφόρου τελευταίας
παραλαβής με αριθμό μολυβδοσφραγίδας..............................
(Ναι/Δεν) επιθυμώ την κατ' έφεση εξέταση του δείγματος
(με/χωρίς) παρουσία του ιδιώτη χημικού.................................
..................................................................................................
..................Τηλ .........................................................................
Η προμηθεύτρια εταιρεία........................................δήλωσε ότι
(Ναι/Δεν) επιθυμεί την κατ' έφεση εξέταση του δείγματος
(με/χωρίς) παρουσία του ιδιώτη χημικού.................................
..........................................Τηλ ................................................
Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Ο Δηλών
στον οποίον έγινε                                  Αυτοί που έκαναν
η δειγματοληψία                                    την δειγματοληψία
............................                                   .................................
.............................                                  .....................................

Άρθρο 5
Αποστολή και Παραλαβή των Δειγμάτων


1. Τα δείγματα που ελήφθησαν εις διπλούν καθώς και το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου, με το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο και τα δύο αντίγραφα του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, που επισυνάπτονται σ' αυτό, συσκευάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει απόλυτα την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δείγματος κατά τη μεταφορά και αποστέλλονται από την Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία, εντός τριών εργασίμων ημερών το αργότερο, προς τα αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια του ΓΧΚ της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου και της Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης, ή άλλης αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας σε συμφωνία με το Άρθρο 3 - Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς - του Νόμου 3335/2005, «Ελεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση Υπουργείου Ανάπτυξης.», ΦΕΚ 95/Α'/2005.

Η δειγματίζουσα Αρχή συγχρόνως με την παράδοση των δειγμάτων στις μεταφορικές εταιρείες, ενημερώνει το αρμόδιο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΓΧΚ σχετικά με την αποστολή των δειγμάτων, ώστε να γίνεται άμεση παραλαβή αυτών από το εν λόγω εργαστήριο.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. οφείλει να ελέγξει το αλύμαντο του δείγματος, την κανονικότητα της συσκευασίας, καθώς και την ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια των αναγραφομένων τόσο στο δελτίο δειγματοληψίας όσο και στο πρωτόκολλο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, καθώς και για την κατάσταση των δοχείων των δειγμάτων και την επάρκεια ή όχι της ποσότητας των δειγμάτων πριν να τα παραλάβει.

3. Δεν γίνονται δεκτά για εξέταση δείγματα των οποίων παραβιάστηκε ή οπωσδήποτε καταστράφηκε η κανονική τους σφράγιση, ή δεν προστατεύονται λόγω πλημελλούς συσκευασίας, ή δεν εξασφαλίζεται το αναντικατάστατο του περιεχομένου, ή εμφανίζουν διαρροή του περιεχομένου λόγω χαλαρού ή μη κανονικού γενικά πωματισμού, ή κακώσεων (ράγισμα κ.λπ.) κατά τη μεταφορά των δοχείων δειγματοληψίας, ή δείγματα στα οποία διαπιστώνεται ανεπάρκεια της ενεχόμενης ποσότητας, έστω και αν μόνο το ένα από τα δείγματα που έχουν ληφθεί εις διπλούν εμφανίζει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εκτροπές.

Δεν γίνονται επίσης δεκτά και επιστρέφονται τα δείγματα των οποίων τα συνοδευτικά έγγραφα παρουσιάζουν ελλείψεις.

Στις περιπτώσεις που τα δείγματα δεν γίνονται δεκτά, αφού συσκευαστούν καλώς και ασφαλώς, επιστρέφονται στην αποστέλλουσα Αρχή με έξοδα αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την αποστολή των σχετικών αποτελεσμάτων τα δείγματα διατηρούνται στη Χημική Υπηρεσία που εξετάστηκαν:

- εάν το α δείγμα είναι κανονικό τότε το υπόλοιπο του α δείγματος, το β δείγμα και το δείγμα βυτιοφόρου διατηρούνται επί ένα μήνα και στη συνέχεια καταστρέφονται.

- εάν το α δείγμα είναι μη κανονικό τότε το υπόλοιπο του α δείγματος , το υπόλοιπο του β δείγματος και το δείγμα βυτιοφόρου καταστρέφονται μετά την εκτέλεση της έφεσης.

Άρθρο 6
Εξέταση των Δειγμάτων


1. Η Χημική Υπηρεσία που παρέλαβε το εις διπλούν δείγμα, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, διαφυλάσσει αυτό που φέρει την ένδειξη: «για την κατ' έφεση εξέταση» όπως είναι σφραγισμένο, κάτω από συνθήκες συντήρησης που διασφαλίζουν τη φύση και ακεραιότητα του δείγματος, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα δοκιμών. Το άλλο που φέρει την ένδειξη «για την Α' εξέταση», αποσφραγίζεται και εξετάζεται από τον εντεταλμένο αναλυτή.

2. Στις ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το δείγμα υποβάλλεται ή αποστέλλεται εις απλούν, η αποσφράγιση αυτού, η εξέταση και η γνωμάτευση γίνονται από δύο (2) αρμόδιους αναλυτές, ενώ επανεξέταση του γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

3. Αν προκύψει κάποια αμφιβολία στη χημική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 της παρούσας, το όλο θέμα τίθεται στην κρίση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), για γνωμοδότηση.

4. Κατά την χημική εξέταση εφαρμόζονται οι επίσημες μέθοδοι εξέτασης που αναφέρονται στις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις, οι οποίες αφορούν στις προδιαγραφές ποιότητας των διαφόρων τύπων καυσίμων. Επιτρέπεται πάντως, η εφαρμογή και άλλης ισοδύναμης και αναγνωρισμένης μεθόδου εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι τόσο η μέθοδος όσο και η σχετική βιβλιογραφία από την οποία έχει ληφθεί, αναγράφονται υποχρεωτικά στη συντασσόμενη έκθεση εξέτασης. Σε περίπτωση που η ποσότητα του δείγματος δεν επαρκεί για την πλήρη εξέταση του, η χημική εξέταση περιορίζεται στον προσδιορισμό των αναλυτικών στοιχείων και σταθερών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το χαρακτηρισμό του προϊόντος ως προς την κανονικότητα.

Άρθρο 7
Έκθεση Χημικής Εξέτασης


Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του δείγματος συντάσσεται έκθεση χημικής εξέτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν από την εξέταση προκύψει, ότι το δείγμα είναι κανονικό, η έκθεση χημικής εξέτασης αποστέλλεται στην Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία, η οποία ανακοινώνει το αποτέλεσμα αρμοδίως.

Άρθρο 8
Γνωμάτευση


1. Σε περίπτωση κανονικότητας του δείγματος γνωματεύεται ότι το είδος «πληροί τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας» ή ότι τούτο είναι κανονικό.

2. Σε περίπτωση μη κανονικότητας γνωματεύεται ότι το είδος «είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι δεν πληροί τις διατάξεις των αποφάσεων οι οποίες καθορίζουν τις προδιαγραφές του κάθε τύπου καυσίμου. Γίνεται ρητή αναφορά των διατάξεων των αποφάσεων τις οποίες δεν πληροί το δείγμα, καθώς και των σχετικών άρθρων τους.

3. Η φράση «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» μπορεί να συμπληρώνεται ανάλογα με τις φράσεις:

α) «ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» (καύσιμο στο οποίο προστέθηκαν ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή για καλύτερη εμφάνιση του προϊόντος στην οποία δεν ανταποκρίνεται πραγματικά αυτό), ή

β) με άλλο χαρακτηρισμό εφόσον η εκτροπή που εμφανίζεται κατά τη χημική εξέταση του δείγματος, οδηγεί στον χαρακτηρισμό αυτό.

4. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών που αφορούν δείγματα υγρών καυσίμων ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259: 2006.

Άρθρο 9
Κατ' έφεση εξετάσεις δειγμάτων


1. Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται οι ιδιώτες Χημικοί, δηλαδή του Πρατηριούχου, του μεταφορέα και της Εταιρείας, όσοι ορίζονται, και εκτελείται παρουσία αυτών η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγματος, καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέα ή/και της Εταιρείας. Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται χωρίς να παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ' έφεση εξέταση, ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή το τιμολόγιο δεν γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερομένων για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσία προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β' δείγματος και του δείγματος του βυτιοφόρου.

2. Τα επίσημα δείγματα που αναφέρονται στις παραγράφους 47.5 και 47.6 της απόφασης ΑΧΣ 13/1985, «Τρόπος δειγματοληψίας πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου», ΦΕΚ 314/Β'/1985 μπορούν να εξετάζονται παράλληλα με το Β' δείγμα και το δείγμα βυτιοφόρου.

3. Τόσο η πρώτη εξέταση όσο και η κατ' έφεση εξέταση γίνονται στην ίδια Χημική Υπηρεσία. Μεταφορές δειγμάτων μεταξύ των αρμόδιων διαπιστευμένων εργαστηρίων του ΓΧΚ επιτρέπονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ..

4. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν οριστεί ιδιώτες χημικοί (εκπρόσωποι του πρατηριούχου, ή/και του βυτιοφορέα ή της εταιρείας) και δεν προσέλθουν την ημέρα που θα εκτελεστεί η κατ' έφεση εξέταση, ενώ είχαν ήδη ειδοποιηθεί για την καθορισμένη ημερομηνία από την Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η κατ' έφεση εξέταση εκτελείται χωρίς την παρουσία όσων εκ των ιδιωτών χημικών δεν προσέλθουν.

5. Σε περίπτωση κατ' έφεση εξέτασης δείγματος, στην οποία ο παριστάμενος ιδιώτης χημικός ζητάει παραπομπή στο Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση, πρέπει απαραίτητα να δικαιολογήσει σαφώς τους λόγους, οι οποίοι αφορούν στα χημικά αποτελέσματα, στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την εξέταση και στην ορθότητα της γνωμάτευσης. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στο Α.Χ.Σ. από την Υπηρεσία, με ολόκληρο το φάκελλο της υπόθεσης που κρίνεται, μαζί με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.

Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων Α και Β εξέτασης μεγαλύτερης της αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου, ομοίως παραπέμπεται η υπόθεση στο Α.Χ.Σ για γνωμάτευση.

6. Κατά τη συζήτηση στο Α.Χ.Σ. ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος, που μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του χημικό και να υποστηρίξει ενώπιον αυτού τις θέσεις του.

7. Επικυρωμένα αντίγραφα της έκθεσης της κατ' έφεση εξέτασης καθώς και της γνωμοδότησης του Α.Χ.Σ., αποστέλλονται στην δειγματίζουσα Αρχή, η οποία εν συνεχεία υποβάλλει αντίγραφα αυτών στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης παύει η ισχύς της απόφασης Α.Χ.Σ. 548/1998 «Υγρά καύσιμα- Εξέταση με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών», ΦΕΚ 127/Β'/1999.

2. Παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ι. Χροναίος, Ε. Δήμα, Α. Πρεβενά, Λ. Ζουμπουλάκης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven