Αριθμ. ΥΠΟΙΚ. 0001142 ΕΞ 2016/11.2.2016 Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ίδρυση αυτόνομου φορέα δημοσίων εσόδων

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ. 0001142 ΕΞ 2016/11.2.2016 Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ίδρυση αυτόνομου φορέα δημοσίων εσόδων

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ.0001142ΕΞ2016

(ΦΕΚ Β' 457/24-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 παρ. Γ' 2.3 περίπτ. viii του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94),
β) του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98),
γ) τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
δ) τις διατάξεις του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 89 και 128 του Π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128),
ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α' 104),
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116),
ζ). της με αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β 2144/ 6-10-2015).

2. α). Το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΝΥΠ0ΙΚ.0000 139 ΕΞ/15-1-2015 έγγραφο.
β). Το από 19-1-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής ομάδας εργασίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Ι. Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου και αιτιολογικής έκθεσης για την ίδρυση αυτόνομου φορέα δημοσίων εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. Γ'2.3 περίπτ. viii του Ν. 4336/2015: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα, β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του επικεφαλής και του Συμβουλίου του φορέα- γ) η σχέση του με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση.

II. Ως μέλη της ανωτέρω ομάδας εργασίας ορίζονται οι:

1. Στέργιος Κίκας του Στέργιου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πανάγο του Θεοδώρου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Θεοδώρα Λαζαρέτου του Μηνά του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β', υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βερναδάκη του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών με βαθμό Β', υπάλληλο του ΣΔΟΕ.

3. Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της ΓΓΔΕ, με αναπληρώτριά της τη Λιβιτσάνου Χαρίκλεια του Ηλία, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Σωμαρακάκη Σοφία, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Λυμπερόπουλο Πελία, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οργάνωσης της Γ.Γ.Δ.Ε.

Γραμματειακή υποστήριξη στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής θα παρέχει η Κων/να Καλαφατάκη του Παύλου, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αναπληρώτρια την Κατερίνα Τενεκετζή του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε', υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

III. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτής σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών μελών, και εξαιρετικά, παρουσία και των τακτικών μελών, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής.

IV. Η ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της μέχρι την 26-2-2016.

V. Η ομάδα εργασίας ενημερώνει το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την πορεία των εργασιών της.

VI. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ομάδας εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven