Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016/10.2.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016/10.2.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 457/24-02-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την κατ' εφαρμογή της παραπάνω διάταξης εκδοθείσα αρ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β') Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

5. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α') όπως ισχύει.

6. Την αρ.Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

7. Την ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20.1.2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

8. Την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8 της αρ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β') Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών» για την αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών που συστήνονται εντός Ελευθέρων Ζωνών.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της αριθ. Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β') «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών αποθηκών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ. Προκειμένου για φορολογικές αποθήκες που είναι εγκατεστημένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης, η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών, ασκείται από το Τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven