Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5/24.2.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2016 - 28/02/2017 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5/24.2.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2016 - 28/02/2017 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

Αθήνα, 24/2/2016
Αριθ. Πρωτ. Α11/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
I ΚΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 272 -279
FAX: 210 52 28 747
E-mail: diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2016 - 28/02/2017 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων»


Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ40021/οικ.4612/164/22.2.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι προωθείται για ψήφιση σχετική με το θέμα διάταξη νόμου, με την οποία, κατά το μέρος που αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, προβλέπονται τα εξής:

α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α"273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

γ) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» και των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Ειδικά για τους εργαζόμενους της παραγράφου αυτής, η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται μετά από έλεγχο της απασχόλησης που θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εσόδων του Υποκ/τος ελέγχου της Επιχείρησης.

δ) στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος χωρίς τη προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους των περ. α, β και δ' καθώς και για τα απογεγραμμένα έμμεσα μέλη τους (σύζυγος και τέκνα μέχρι 24 ετών) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα στους Παρόχους Υγείας μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.

Ενημέρωση για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στο διαδικτυακό τόπο www.ika.gr.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι ασφαλισμένοι μας που δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, μπορούν να προβούν στη απογραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας.

Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας μας με τίτλο «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων», που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


Πηγή: Taxheaven