Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ/17.2.2016 Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005

Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ/17.2.2016 Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005

Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 476/25-02-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α'), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 της Υποπαραγράφου Γ.2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 45, 46 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

4. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 73/2015 «διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').

6. Της υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168/Β).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει, καταρτίζουν τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου. Το επιχειρησιακό σχέδιο καλύπτει: α) το έτος βάσης, για το οποίο έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και β) τα τέσσερα (4) επόμενα έτη.

2. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο, για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του, περιλαμβάνει:
α) συνοπτική παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών του φορέα,
β) το οργανόγραμμα διοίκησης,
γ) τους επιδιωκόμενους επιχειρησιακούς στόχους, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
δ) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,
ε) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
στ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
ζ) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
η) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,
θ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,
ι) τις κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας,
ια) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους,
ιβ) ειδική αναφορά και τεκμηρίωση για τυχόν ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής, καθώς και τον τρόπο κάλυψής του,
ιγ) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων,
ιδ) τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού στόχου (Ισοζυγίου) σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA),
ιε) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων.

2. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, μέχρι 5 Μαρτίου εκάστου έτους και αφού έχει προηγηθεί η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού (έτους βάσης).

3. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου αξιολογεί τα υποβαλλόμενα επιχειρησιακά σχέδια και ελέγχει, σε επίπεδο συνόλου των εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005, τη συμβατότητά τους με τους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι συμβατό με το δεσμευτικό στόχο, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή τα ανώτατα όρια του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και τις βασικές αρχές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εντός δέκα (10) ημερών παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στη δημόσια επιχείρηση για τη διόρθωση του επιχειρησιακού σχεδίου και την επανυποβολή του εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση υποβολής επιχειρησιακών σχεδίων μη συμβατών με τους ανωτέρω στόχους, αυτά επιστρέφονται στους εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να τροποποιηθούν και να αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ.

6. Τα επιχειρησιακά σχέδια εγκρίνονται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ. εκάστου έτους, με την έκδοση απόφασης του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5.η, του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, τροποποιούνται δε, εφόσον παραστεί ανάγκη, με την ίδια διαδικασία. Τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014. Οι φορείς αυτοί καταρτίζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές των εποπτευόντων Υπουργείων σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και τους στόχους που τίθενται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Βλέπε συνημμένους πίνακες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven