Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1029769 ΕΞ 2016/24.2.2016 Τροποποίηση τοποθέτησης υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1029769 ΕΞ 2016/24.2.2016 Τροποποίηση τοποθέτησης υπαλλήλων

Αθήνα, 24/02/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1029769 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375138-9
Fax: 210 3375049

ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4342/2015 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 0κτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (ΦΕΚ 2455/Β/13.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/73409/0004/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων»,

8. την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2781/Β/18.12.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων,

9. τις αιτήσεις των υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως προς τους με α/α 134, 144, 217, 219, 335 και 455 υπαλλήλους ως προς την υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης ως εξής:

AMY

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

433870

ΖΙΑΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΕ

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)

312561

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΕ

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

401323

ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΕ

Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

309252

ΚΟΝΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΔΕ

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

437921

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΕ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

317016

ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω και να αποσταλεί αναφορά άφιξής τους στο φαξ 210 3375049.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠηγή: Taxheaven