Αριθ. πρωτ.: οικ. 14330/ 1168/26.2.2016 Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Αριθ. πρωτ.: οικ. 14330/ 1168/26.2.2016 Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Αθήνα 26/2/2016
Αριθ. Πρωτ. οικ.14330/1168

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ. Κ.:101 91 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο:2131308520
Fax:2106508481
E-mail: g.ahpatzidou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο που διενεργείται σε οχήματα που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας, και για την ενιαία αντιμετώπιση των διαφόρων περιπτώσεων από όλα τα ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα αυτοκίνητα οχήματα, τρίτροχα οχήματα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, υπόκεινται σε τακτικό τεχνικό έλεγχο.

β. Από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781 Β'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα οποία καθορίζονται η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων, προκύπτει ότι ο τεχνικός αυτός έλεγχος αφορά στα οχήματα που βρίσκονται σε κανονική κυκλοφορία και όχι σε κατάσταση ακινησίας με κατατεθειμένες την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους. γ. Σύμφωνα με την αριθμ. 58144/614/1992 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 138Β'), εάν για ένα όχημα προκύπτει με στοιχεία αρμόδιας Υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε η υποχρέωση να προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, είχαν κατατεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), το όχημα αυτό εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους. Η εξαίρεση ισχύει εφόσον το όχημα προσκομιστεί σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας.

Από τη συνδυασμένη ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι τα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, δεν έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διευκρινίζονται τα εξής αναφορικά με το χρόνο διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας:

α. Προκειμένου για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, ο έλεγχος διενεργείται μετά την άρση της ακινησίας τους από τις Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος έχουν καταστραφεί από τη Δ.Ο.Υ., ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται μετά τη χορήγηση νέων πινακίδων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

β. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων, η ακινησία των οποίων γίνεται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών και για την άρση της απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας.

3. Περιπτώσεις υποχρέωσης ή απαλλαγής από την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

α. Περίπτωση 1η
Κατά την ημερομηνία έναρξης της ακινησίας, το όχημα
-- είτε είναι εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ και κατά τη διάρκεια της ακινησίας λήγει η ισχύς του
-- είτε δεν έχει ακόμη υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά και κατά τη διάρκεια της ακινησίας καθίσταται υπόχρεο:
> Εάν ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος διενεργηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας, δεν καταβάλλεται τέλος εκπροθέσμου. Αντίθετα, εάν ο τεχνικός έλεγχος διενεργηθεί μετά τις 15 ημέρες από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας, καταβάλλεται τέλος εκπροθέσμου. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο είναι από τη λήξη του ως άνω 15νθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.
> Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί πριν την άρση της ακινησίας, προκειμένου να επιστραφούν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, δεν καταβάλλεται τέλος εκπροθέσμου.

β. Περίπτωση 2η
Κατά την ημερομηνία έναρξης της ακινησίας το όχημα, ενώ έχει σχετική υποχρέωση, δεν διαθέτει ισχύον ΔΤΕ:
> Εάν ο τεχνικός έλεγχος διενεργηθεί μετά την άρση της ακινησίας, καταβάλλεται τέλος εκπροθέσμου. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο είναι από την αρχική ημερομηνία που είχε υποχρέωση να προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου μετά την άρση της ακινησίας, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκεσε αυτή.
> Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί πριν την άρση της ακινησίας του οχήματος, προκειμένου να επιστραφούν τα στοιχεία κυκλοφορίας, επίσης καταβάλλεται τέλος εκπροθέσμου. Το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από την αρχική ημερομηνία που υπήρχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ακινησίας.

4. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω:

α. Ισχύον ΔΤΕ είναι αυτό στο οποίο δεν σημειώνονται ελλείψεις ή σημειώνονται δευτερεύουσες ή/και σοβαρές ελλείψεις και δεν έχει λήξει η ισχύς του.
β. Στις περιπτώσεις ΔΤΕ χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις, για τον υπολογισμό της λήξης της ισχύος του λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό περιθώριο της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.
γ. Οχήματα τα οποία
-- κατά την ημερομηνία έναρξης της ακινησίας διαθέτουν ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η ισχύς του ή όχι και
-- από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου του οχήματος μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου πριν ή μετά την άρση της ακινησίας έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών (συνυπολογιζόμενου του διαστήματος της ακινησίας), υποβάλλονται, όχι σε επανέλεγχο, αλλά σε πλήρη αρχικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3(β) του άρθρου 3 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. ΑχπατζίδουΠηγή: Taxheaven