Αριθ. πρωτ.: 30/ 003/ 000/ 799/26.2.2016 Κοινοποίηση απόφασης ΓΓΔΕ υπ' αριθ. 30/003/000/4638 «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.

Αριθ. πρωτ.: 30/ 003/ 000/ 799/26.2.2016 Κοινοποίηση απόφασης ΓΓΔΕ υπ' αριθ. 30/003/000/4638 «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.

Αθήνα, 26/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521, Αθήνα
FAX:210-6467725
Πληροφορίες:Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο:213-2117236
Ε-mail:alcohol food@gcsl.gr
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης ΓΓΔΕ υπ' αριθ. 30/003/000/4638 «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»

Α. 1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την απόφαση του κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 30/003/000/4638/2015 «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. Β' 2801 με ΑΔΑ 6ΟΡΤΗ-ΑΡ2.

Με την έναρξη ισχύος/εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, ήτοι από 1/1/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 αυτής, καταργείται η α.υ.ο. 3002407/158/2010 «Καθορισμός της καθ' ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών για τους σκοπούς του επισήμου ελέγχου τροφίμων - Οργάνωση του εργαστηριακού έργου» (Β' 132), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7) της εν λόγω απόφασης. 

2.α. Με την εν λόγω απόφαση ανακαθορίζεται η καθ' υλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα των εργαστηριακών μονάδων των Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) που εμπλέκονται στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων (επίσημα εργαστήρια), μετά την οργανωτική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΓΧΚ με το π.δ. 111/2014. Πέραν όμως της ευθυγράμμισης με τη νέα οργανωτική δομή των Υπηρεσιών και της εξειδίκευσης του εργαστηριακού έργου ανάλογα με το πεδίο διαπίστευσης των εργαστηρίων του ΓΧΚ, βασικός στόχος της εν λόγω απόφασης είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, σε συνδυασμό με την κατά το δυνατόν εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, στην εν λόγω απόφαση ευθυγραμμίζονται οι αναφορές στις παραμέτρους των εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με αυτές που αναφέρονται στο ΠΟΕΣΕ, και εκσυγχρονίζονται σε σχέση και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έτσι, με την ανωτέρω απόφαση προκύπτουν αρκετές αλλαγές στις αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών αναφορικά με τους επισήμους ελέγχους στα τρόφιμα, καθώς πλέον περιορίζεται ο αριθμός των εργαστηριακών μονάδων που δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα επισήμων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων (πχ πρόσθετα τροφίμων, μυκοτοξίνες, νερά κλπ). Οι αλλαγές αυτές έγιναν με γνώμονα, την εμπειρία από την εφαρμογή της καταργηθείσας α.υ.ο., τα πεδία διαπίστευσης των εργαστηρίων, την προσέγγιση του, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένου εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων, είτε οριζόντια (ως π.χ. γαλακτοκομικά, προϊόντα κρέατος), είτε κάθετα (ως π.χ. πρόσθετα, μυκοτοξίνες) ή την υποστήριξη τοπικών προϊόντων.

Η καθ' ύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα των διαφόρων Χημικών Υπηρεσιών, που οι εργαστηριακές μονάδες τους λειτουργούν ως επίσημα εργαστήρια, καθορίζονται στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι Χημικές Υπηρεσίες οι οποίες, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση δεν υποστηρίζουν πλέον κάποιες παραμέτρους στον επίσημο έλεγχο τροφίμων, δε μπορούν σε καμία περίπτωση να συνάπτουν πρωτόκολλα συνεργασίας με αντικείμενο τον επίσημο έλεγχο αναφορικά με τις παραμέτρους αυτές, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο.

β. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, οι Χημικές Υπηρεσίες οι οποίες, τόσο με την καταργηθείσα α.υ.ο., όσο και με την εν λόγω απόφαση ΓΓΔΕ δεν συμμετέχουν εργαστηριακά στον επίσημο έλεγχο τροφίμων, δεν (πρέπει να) εμπλέκονται καθόλου στις διαδικασίες της παραλαβής (και αποστολής) δειγμάτων, της χημικής εξέτασης, της γνωμάτευσης και εν γένει της διαχείρισης των δειγμάτων, εκτός από την περίπτωση που αυτές ενεργούν ως αρμόδιες αρχές επισήμου ελέγχου κατά το στάδιο της εισόδου/εισαγωγής φορτίων τροφίμων από τρίτες χώρες.

γ. Επισημαίνεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης παραμένει, προς το παρόν, το ίδιο με αυτό της καταργηθείσας α.υ.ο. και έτσι από αυτό συνεχίζουν να εξαιρούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για δασμοφορολογικούς σκοπούς, για την εκτέλεση συμβάσεων, για την Κοινή Οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, για ιδιωτικές αναλύσεις καθώς και για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) προϊόντα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που, είτε ένα επίσημο εργαστήριο αδυνατεί για έκτακτους λόγους, να εκτελέσει εργαστηριακούς ελέγχους της αρμοδιότητάς του, είτε προκύπτει ανάγκη εξέτασης παραμέτρων (και) άλλων από αυτές που έχουν οριστεί στο Παράρτημα, η Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων επιλαμβάνεται του θέματος και υποδεικνύει το επίσημο εργαστήριο στο οποίο θα διενεργηθούν οι έλεγχοι [άρθρο 3(3)].

Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου [3(3)], σας γνωρίζουμε ότι, λόγω σοβαρού κωλύματος του Γ' τμήματος της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, οι εργαστηριακές εξετάσεις για τις μικροβιολογικές παραμέτρους στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων, οι οποίες σύμφωνα με το Παράρτημα εκτελούνται από την εν λόγω Υπηρεσία, θα εκτελούνται για το 2016 ως εξής:
I.    Τα δείγματα της Περιφέρειας Αττικής θα κατευθύνονται στο τμήμα Χ.Υ. Ρόδου
II.    Τα δείγματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα κατευθύνονται στη Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
III.    Τα δείγματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα κατευθύνονται στη Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

3. α. Οι, κατά το άρθρο 4(2)της κοινοποιούμενης απόφασης, αρμόδιες αρχές, ανά περιφέρεια, οφείλουν να αποστέλλουν τα δείγματα απευθείας στις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες (επίσημα εργαστήρια) που διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους σύμφωνα με το Παράρτημα της εν λόγω απόφασης στην περιοχή αρμοδιότητάς αυτών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης, στις περιπτώσεις καταγγελιών και προκειμένου για την καταρχήν μακροσκοπική εξέταση, οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται από την πλησιέστερη στην Αρμόδια Αρχή που έλαβε την καταγγελία, Χημική Υπηρεσία που, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης, συμμετέχει στον επίσημο έλεγχο τροφίμων [άρθρο 3(4)].

β. Υπενθυμίζεται ότι τα δείγματα που προσκομίζονται από τους ΟΤΑ (α' και β' βαθμού) και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 4(1), αποτελούν δείγματα ιδιωτικών αναλύσεων και γίνονται δεκτά με τους όρους που ισχύουν γι' αυτές. Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) δεν αποτελούν αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4(2).

γ. Επιπλέον, και ιδιαίτερα όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 5 της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης σχετικά με τη συνεργασία των επισήμων εργαστηρίων με τις αρμόδιες αρχές, υπενθυμίζεται ότι προκειμένου για τη σύναψη τοπικών πρωτοκόλλων συνεργασίας ή για οποιασδήποτε, ισοδύναμης ισχύος, συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, πέραν του κεντρικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΓΧΚ - ΕΦΕΤ, αυτή τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία το σχετικό σχέδιο πρωτοκόλλου αποστέλλεται, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή κατασπατάλησης πόρων για επαναλαμβανόμενους ελέγχους που έχουν ήδη γίνει, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματισθεί. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας είχε προβλεφθεί σε προηγούμενη σχετική εγκύκλιό μας, δεν ισχύει, πλέον. Εξυπακούεται δε, ότι οι αναθέσεις που γίνονται από τον ΕΦΕΤ σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση του κεντρικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΓΧΚ - ΕΦΕΤ καλύπτονται από αυτό και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια (από πλευράς των εμπλεκομένων Χημικών Υπηρεσιών), δεδομένου ότι οι όροι συνεργασίας με το ΓΧΚ έχουν καθορισθεί σε αυτό.

4. Τέλος, όσον αφορά στην εκτέλεση του προσδιορισμού ορισμένων μυκοτοξινών προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης), σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω εργαστηριακές εξετάσεις θα εκτελούνται μέχρι την 31/12/2016 στο εργαστήριο του Β' τμήματος της Α' Χημικής υπηρεσίας Αθηνών, αντί της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου που αναφέρεται στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

Β. Σας ενημερώνουμε ότι την εγκύκλιο αυτή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ.: http://www.gcsl.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Διευθύνσεις>/<Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων>/ <Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος>/<Εγκύκλιοι>/< Ασφάλεια Τροφίμων - Επίσημος Έλεγχος>/<Άλλες>

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση περί την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης ΓΓΔΕ, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας .Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος ΣάμιοςΠηγή: Taxheaven