Άρθρα Οικονομικά στοιχεία πολύ μικρής οντότητας παροχής υπηρεσιών, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων Β6 σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ν.4308/14

Άρθρα Οικονομικά στοιχεία πολύ μικρής οντότητας παροχής υπηρεσιών, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων Β6 σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ν.4308/14

Νικόλαος Καραδημήτρης
Λογιστής Φοροτεχνικός


Η κατάργηση του ΕΓΛΣ και η έναρξη εφαρμογής των κανόνων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014) έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πως από το ισοζύγιο των λογαριασμών μιας πολύ μικρής οντότητας παροχής υπηρεσιών συντάσσεται η κατάσταση αποτελεσμάτων Β6.

Έστω δεδομένα 31/12/2015
 

Λογαριασμός

Περιγραφή Λογαριασμού

Χρέωση

Πίστωση

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15.000,00

0,00

61.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.000,00

0,00

61.

ΟΑΕΕ

4.200,00

0,00

62.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1.000,00

0,00

62.

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

600,00

0,00

62.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ

100,00

0,00

62.

ΕΝΟΙΚΙΑ

4.800,00

0,00

62.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00

0,00

62.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

1.000,00

0,00

62.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

300,00

0,00

62.

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΗ

2.100,00

0,00

62.

ΕΞΟΔΑ ΕΥΔΑΠ

60,00

0,00

63.

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

172,80

0,00

64.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

2.400,00

0,00

64.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

200,00

0,00

64.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

1.800,00

0,00

64.

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

400,00

0,00

64.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

300,00

0,00

64.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

360,00

0,00

64.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.900,00

0,00

65.

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

100,00

0,00

66.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2.500,00

0,00

73.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,00

80.000,00

76.

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0,00

50,00

 

Σύνολα

44.792,80

80.050,00


 Το λογιστικό αποτέλεσμα από τα οικονομικά στοιχεία του παραδείγματος είναι (80.050,00 – 44.792,80) 35.257,20.

Για την εξεύρεση του φόρου θα πρέπει να δημιουργήσουμε το πίνακα διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης.
 

 

Περιγραφή Λογαριασμού

Λογιστική Βάση

Δαπάνες Αναμόρφωσης

Φορολογική Βάση

73.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

80.000,00

 

80.000,00

76.

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

50,00

 

50,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

80.050,00

 

80.050,00

 

 

 

 

 

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15.000,00

0,00

15.000,00

61.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.000,00

0,00

3.000,00

61.

ΟΑΕΕ

4.200,00

0,00

4.200,00

62.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1.000,00

0,00

1.000,00

62.

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

600,00

0,00

600,00

62.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ

100,00

0,00

100,00

62.

ΕΝΟΙΚΙΑ

4.800,00

0,00

4.800,00

62.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00

0,00

500,00

62.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

1.000,00

0,00

1.000,00

62.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

300,00

0,00

300,00

62.

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΗ

2.100,00

0,00

2.100,00

62.

ΕΞΟΔΑ ΕΥΔΑΠ

60,00

0,00

60,00

63.

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

172,80

0,00

172,80

64.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

2.400,00

375,00

2.025,00

64.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

200,00

0,00

200,00

64.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

1.800,00

0,00

1.800,00

64.

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

400,00

0,00

400,00

64.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

300,00

0,00

300,00

64.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

360,00

0,00

360,00

64.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.900,00

1.000,00

2.900,00

65.

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

100,00

0,00

100,00

66.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2.500,00

0,00

2.500,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

44.792,80

1.375,00

43.417,80

 

Φορολογητέα κέρδη περιόδου

35.257,20

1.375,00

36.632,20

 

Φόρος εισοδήματος 29%

10.224,59

 

10.623,34

 

Τέλος επιτηδεύματος

650,00

 

650,00

 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων

24.382,61

1.375,00

25.358,86


Να θυμίσουμε ότι η εγγραφή του φόρου στα βιβλία δεν είναι υποχρεωτική εφόσον με βάση την απόφαση του Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου. (β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου. Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Με βάση την ανωτέρω κατάσταση και το υπολογισμό του φόρου ( να υπενθυμίσουμε πως το τέλος επιτηδεύματος αθροίζεται στο φόρο της περιόδου), μπορούμε να συντάξουμε την κατάσταση αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΑΦΜ. :

 

 

2015

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 

80.000,00

 

Παροχές σε εργαζόμενους

 

15.000,00

 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

 

2.500,00

 

Λοιπά έξοδα και ζημιές

 

27.292,80

 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

 

(50,00)

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

35.257,20

 

Φόροι

 

10.874,59

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

24.382,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               
Τέλος να σας υπενθυμίσουμε πως η κατάσταση έχει συνταχθεί μόνο με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2015 διότι σύμφωνα με την απόφαση του Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2440 ΕΞ 7.12.2015 Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015 (Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015)

Με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 16, του νόμου 4308/2014, οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

Επίσης από τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του παραρτήματος Β (υπόδειγμα Β6) και την παράγραφο 1β του άρθρου 17 του νόμου, προβλέπεται η παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για μια τουλάχιστον περίοδο (την προηγούμενη).

Λαμβανομένων υπόψη όμως: (α) ότι το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο δεν προέβλεπε την σύνταξη της εν λόγω κατάστασης (β) του κόστους σύνταξης αυτής λόγω του (α) ανωτέρω (γ) του σχετικά μικρού ενδιαφέροντος για χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τις εν λόγω οντότητες και της συνακόλουθης περιορισμένης συνάφειας της έννοιας της εύλογης παρουσίασης (άρθρο 30, παρ. 1, περ. ε), η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (έτος 2015), παρέλκει η σύνταξη της συγκριτικής χρηματοοικονομικής κατάστασης για την προηγούμενη περίοδο (2014).Πηγή: Taxheaven