Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016/18.2.2016 Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016/18.2.2016 Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθ. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016
Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.


ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 38 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομικών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 198/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
4. To Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Της υπ’ αριθμ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
6. Της υπ’ αριθμ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


Τη διαδικασία παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών ως ακολούθως:

Η ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται από την διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών www.1.gsis.gr/gspp/portal/el. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τις προκηρύξεις για την χορήγηση των ως άνω υποτροφιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr και στην παραπάνω ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ. ΠΕ.Ε.Κ.) και πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανηλίκου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος έχει ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες - Κοινωφελείς Περιουσίες - Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία Αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης
ΥΠΟΙΚ και στην φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ότι επιπλέον ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη:


α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

γ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/Τμήμα Φοίτησης, εάν είναι φοιτητές ημεδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.


δ) Τη διεύθυνση διαμονής, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.


ε) Τα στοιχεία του ανηλίκου, τα οποία αναγράφονται στο θέμα της αίτησης, όταν την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια αυτού.


στ) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας για την οποία υποβάλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

ζ) Τη σειρά προτίμησης, σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε περισσότερες της μίας προκηρύξεων. Με την υποβολή της αίτησης το σύστημα εκδίδει μοναδικό κωδικό αίτησης και την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Ενστάσεις υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης που περιγράφεται παραπάνω με τη διαφορά ότι ως τύπο αίτησης θα επιλεγεί «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», συμπληρώνοντας στις Παρατηρήσεις της ένστασης τον κωδικό αριθμό της αρχικής αίτησης και τους λόγους της ένστασης. Σε περίπτωση που το κείμενο το οποίο περιγράφει τους λόγους είναι μεγάλο μπορεί να επισυναφθεί στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του ενιστάμενου στην οποία θα αναφέρονται οι παραπάνω λόγοι.
Όταν οι υπότροφοι υποβάλουν δικαιολογητικά χωριστά από την αρχική αίτηση ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία υποβολής της αίτησης με τη διαφορά ότι ως τύπο αίτησης επιλέγουν «Υποβολή δικαιολογητικών για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» και δηλώνουν στις Παρατηρήσεις τον κωδικό αριθμό της αρχικής αίτησης.
Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη καθώς και οποιοδήποτε άλλα στοιχεία σαρώνονται και υποβάλλονται ως ηλεκτρονικά αρχεία μορφής PDF.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης) ανακτά τα στοιχεία των αιτούντων, τις αιτήσεις, τις ενστάσεις και τα δικαιολογητικά τους από την εφαρμογή κοινωφελών περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4182/2013.
Οι πράξεις που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου του Ν. 4182/2013 για τη χορήγηση των προκηρυχθεισών υποτροφιών, πίνακες δικαιουμένων και μη δικαιουμένων συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποτελεσμάτων του διαγωνισμού/επιλογής, απόφαση διορισμού υποτρόφων κ.λπ., αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι αιτούντες μπορούν να λάβουν γνώση για τις παραπάνω αναρτημένες πράξεις από την οθόνη της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησής τους. Οι υπότροφοι μετά την σύναψη της σύμβασης υποτροφίας λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση
από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ως προς τα στοιχεία της υποτροφίας τους, τα στοιχεία των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών της υποτροφίας και βεβαίωση των ετήσιων ποσών που έλαβαν από την κοινωφελή περιουσία. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι έγκυρη για φορολογική χρήση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven