Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ32/107/19.2.2016 Φορολογική ενημερότητα

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ32/107/19.2.2016 Φορολογική ενημερότητα

Αθήνα 19/02/2016
Αριθ. Πρωτ. Γ32/107

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ληξουριώτης Α.
Τηλέφωνο: 210 5215397
FAX: 210 5229008

ΘΕΜΑ: «Φορολογική Ενημερότητα»

Σχετικό: το υπ’ αριθμ. Γ32/356/06-12-1999 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ.1196/23.12.2010 (η οποία συμπληρώνει την ΠΟΛ.1223/24.11.1999), σύμφωνα με την οποία από την φορολογική ενημερότητα απαλλάσσονται:
«Το Ελληνικό Δημόσιο, το δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνής οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χ. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven