Αριθμ. 4687/1255/17.2.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30−12−2011 υπουργικής απόφασης (Β΄ 417), «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄

Αριθμ. 4687/1255/17.2.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30−12−2011 υπουργικής απόφασης (Β΄ 417), «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄

Αριθμ. 4687/1255

(ΦΕΚ Β' 507/29-02-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄).

2. Την αριθμ. Οικ. 44549/Δ9.12193/2015 (Β΄ 2169), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

3. Την αρ. 186/28/18−12−2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ΑΠ. Γ23/2/29−1−2016 έγγραφο.

4. Το άρθρο 90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 υπουργικής απόφασης (Β 417) ως εξής:

Άρθρο 2
Έκδοση Βεβαίωσης − Επίδοση
«Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων και της έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απονομή συντάξεων καθώς και τα τμήματα παροχών συντάξεων όλων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven