Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1026555 ΕΞ 2016/19.2.2016 Ρυθμίσεις των αρχείων e.txt στις ΕΑΦΔΣΣ

Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1026555 ΕΞ 2016/19.2.2016 Ρυθμίσεις των αρχείων e.txt στις ΕΑΦΔΣΣ

Μοσχάτο, 19/02/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1026555 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΙΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Θεσ/νίκης και Χανδρή 1
Ταχ. Κωδ:183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες:Π.Μαυρίδης
Τηλέφωνο:210 480 2086
E-mail:secrD_dyphly@gsis.gr

Θέμα: «Ρυθμίσεις των αρχείων e.txt στις ΕΑΦΔΣΣ »

Σχετικά: α. Το με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου ΥΠΟ 1021210/11-2-2016 ερώτημά σας
β. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΛ Β 1103271 ΕΞ 2015/30-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου με θέμα «Διαδικασία Ελέγχου ΕΑΦΔΣΣ»

Στο α) σχετικό μας ζητάτε διευκρινήσεις σχετικά με τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt.

Προς απάντηση αυτού, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί το β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου με θέμα «Διαδικασία Ελέγχου ΕΑΦΔΣΣ», το οποίο καταλήγει ως εξής: «Σύγκριση του αρχείου a.txt με το αντίστοιχο αρχείο e.txt. Τα πεδία του e.txt θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του a.txt». Το έγγραφο αυτό έχει αποσταλεί μεταξύ άλλων στο περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση».

Περαιτέρω, σε απάντηση του α) σχετικού, διευκρινίζουμε ότι:

1. Όλες οι ΕΑΦΔΣΣ που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (αριθμοί έγκρισης άνω του 501), οφείλουν κατά την λειτουργία τους να δημιουργούν τα αρχεία e.txt. Κάθε αρχείο e.txt πρέπει να περιέχει ποσά, ίδια με τα ποσά του αντίστοιχου αρχείου a.txt. Σε περιπτώσεις που δεν δημιουργούνται τα αρχεία e.txt ή δημιουργούνται αλλά δεν περιέχουν τα σωστά ποσά, η λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ δεν είναι σύννομη.

2. Όλες οι ΕΑΦΔΣΣ που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (αριθμοί έγκρισης κάτω του 502), οφείλουν με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1221/13.12.2012, να παράγουν τα αρχεία e.txt. Κάθε αρχείο e.txt πρέπει να περιέχει ποσά, ίδια με τα ποσά του αντίστοιχου αρχείου a.txt Σε περιπτώσεις που δεν δημιουργούνται τα αρχεία e.txt ή δημιουργούνται αλλά δεν περιέχουν τα σωστά ποσά, η λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ δεν είναι σύννομη.

3. Συμπερασματικά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή λειτουργία λογισμικών υποστήριξης (drivers) ΕΑΦΔΣΣ που δεν ανταποκρίνονται είτε στις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1220/13.12.2012, εφόσον πρόκειται για ΕΑΦΔΣΣ με αριθμό έγκρισης άνω του 501, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1221/13.12.2012, εφόσον πρόκειται για ΕΑΦΔΣΣ με αριθμό έγκρισης κάτω του 502.

4. Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1221/13.12.2012, οι ΕΑΦΔΣΣ με άδεια έγκρισης κάτω του 502, οφείλουν να λειτουργούν με αναβαθμισμένα λογισμικά υποστήριξης (drivers), που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ.

5. Οι ρυθμίσεις των λογισμικών υποστήριξης (drivers) των ΕΑΦΔΣΣ για την ορθή δημιουργία των e.txt αρχείων, αποσκοπούν στην διευκόλυνση των επιτόπιων (προληπτικών) ελέγχων, αφού έτσι παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής αναφορών με ποσά, από τους drivers των ΕΑΦΔΣΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.2.10. του κεφ,3 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και στο όμοιο άρθρο 3.10 της ΠΟΛ.1221/13.12.2012: «Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δυνατότητα ώστε κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων για συγκεκριμένο είδος παραστατικού ή ανεξάρτητα είδους παραστατικού, από Ζ ως Ζ ή από ημερομηνία και ώρα έως ημερομηνία και ώρα, να παρουσιάζει συνοπτικά τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt και τα αθροίσματα ανά πεδίο (στήλη). Η δυνατότητα αφορά τόσο τα αρχεία e.txt για τα οποία έχει εκδοθεί Ζ είτε αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη Ζ. Είναι επιθυμητές επιπλέον δυνατότητες όπως εκτύπωσης αυτών σε επιλεγμένο εκτυπωτή και αποθήκευσης αυτών σε πρόσθετο αποθηκευτικό μέσο, ώστε να διευκολυνθεί ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος.»

6. Προκειμένου να γίνουν οι ρυθμίσεις του λογισμικού υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ σωστά, θεωρούμε ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β της ΠΟΛ.1220/13.12.2012. Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3,5,6,7,8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.

Ένα παράδειγμα είναι:
123456789;111222333;;1234567890123456789;;;;;165;1;3155;10.00;20.90;30.00;0.00;1 0.00;0.60;2.72;6.90;0.00;81.12;0;

7. Για την επιβεβαίωση της σωστής ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, ο εγκαταστάτης/τεχνικός πρέπει να εισάγει το AES key στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ και να κάνει μια δοκιμαστική αποστολή δεδομένων στο esend. Στη συνέχεια, ο κάτοχος της ΕΑΦΔΣΣ, μπορεί να διαπιστώσει την ορθότητα των αρχείων και την επιτυχή αποστολή τους στο esend.

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ταμειακές μηχανές ή φορολογικούς εκτυπωτές που έλαβαν άδειες καταλληλότητας σύμφωνα με την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (αριθμοί έγκρισης άνω του 501). Δηλαδή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σωστή ρύθμιση των παραμέτρων τους, ο εγκαταστάτης/τεχνικός πρέπει να εισάγει στον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό το AES key και να κάνει μια δοκιμαστική αποστολή δεδομένων στο esend. Στη συνέχεια, και πάλι ο κάτοχος του μηχανισμού, μπορεί να διαπιστώσει την ορθότητα των αρχείων και την επιτυχή αποστολή τους στο esend.

9. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 7, 8 ανωτέρω, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας πώλησης ΦΗΜ και οι πωλητές και μεταπωλητές ΦΗΜ, οφείλουν να τις εφαρμόζουν σε κάθε πώληση ΦΗΜ.
 
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία .


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Μ.ΜυτιληναίοςΠηγή: Taxheaven