Αριθ. πρωτ.: 19752/ΕΥΣΣΑ 427/22.2.2016 Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 359/15.02.2016

Αριθ. πρωτ.: 19752/ΕΥΣΣΑ 427/22.2.2016 Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 359/15.02.2016

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. πρωτ. 19752/ΕΥΣΣΑ 427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.)
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 3
Ταχ. Κώδικας: 105 57 Σύνταγμα, Αθήνα
Πληροφορίες: Σμάρω Ζησοπούλου
Τηλ.: 210 - 37 26 051
Fax: 210 - 37 26 028
E-mail: s.zisopoulou@mnec.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Ε.Υ.Κ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5 -7
Ταχ. Κώδικας: 101 80 Σύνταγμα, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Βοζίκης, Ν. Αρβανίτη
Τηλ.: 210 - 37 42 008, 210 37 42 079
Fax: 210 - 37 42 063
E-mail: stateaid_unit@mnec.gr

Προς:
Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ιδίου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 359/15.02.2016

Σχετικό: Ερώτηση με αρ. πρωτ: 3106/11.02.2016 με θέμα «Για την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης των 34 Βουλευτών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 4.1 «Υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών βελτιώσεων στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από της τελικούς χρήστες καθώς και για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών επενδύσεων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτηρίων» έχει ενσωματωθεί στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και στα 3 τομεακά Προγράμματα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη». Αρμόδιος φορέας για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας είναι η Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη φάση κατάρτισης των Προγραμμάτων, οι εφαρμοστέες αιρεσιμότητες σε κάθε Πρόγραμμα προσδιορίστηκαν με βάση τους ειδικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά.

Κατά την έγκριση των παραπάνω Προγραμμάτων και σύμφωνα με την αυτοαξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία και διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμήθηκε ότι η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς, δεδομένου ότι 2 από τα 4 κριτήρια που αφορούν την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας δεν εκπληρώνονταν. Η αυτοαξιολόγηση έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις των κριτηρίων και την εξειδίκευσή τους όπως αυτή περιγράφεται στο Γενικό Κανονισμό 1303/2013 που διέπει την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων της περιόδου 2014 - 2020 και το σχετικό Guidance της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στα Κράτη - Μέλη.

Με βάση τα δεδομένα της προόδου εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, η εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου που αφορά «τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων» βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του κριτηρίου σχεδιάζεται να καλυφθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ εντός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζεται στους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές. Οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας θα καλυφθούν μέσω σχετικής μελέτης που θα καταρτιστεί σε συνέχεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού και θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των κτιρίων.

Αναφορικά με το σχεδιασμό του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», σας ενημερώνουμε ότι αυτός πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά την επικαιροποίηση της Ex Ante Αξιολόγησης, η οποία κρίθηκε απαραίτητο να αναθεωρηθεί. Η υπάρχουσα Ex Ante Αξιολόγηση παρουσίαζε ελλείψεις σε σχέση με την δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια επιχειρήσεων (επαγγελματικής στέγης), σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και σε κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ» ως προς τους όρους επιδότησης των τόκων δανείου με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 13/02-01/185902/2154 (ΦΕΚ Β'2955/31-12-2015). Κατά συνέπεια, οι επιδοτούμενοι τόκοι είναι πλέον επιλέξιμοι έως 30.11.2016 και η πληρωμή τους από το Ταμείο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει έως 31.12.2016.Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Παναγιώτης Κορκολής

Πηγή: Taxheaven