Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/ οικ. 3127/ 117/1.3.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/ οικ. 3127/ 117/1.3.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»

ΑΘΗΝΑ, 1 / 3 /2016
Αρ. Πρωτ. Φ.80000 /οικ. 3127 / 117
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Ελ. Γεωργούντζου
Τηλέφωνο : 210 3368101
Φαξ: 210 3368105
e-mail: asfasth@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και μετά την ψήφιση και δημοσίευση του ν.4356/2015 (Α'181) σας ενημερώνουμε τα εξής:

1.α. Με διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4356/2015 (Α' 181) παρέχεται η δυνατότητα μεταξύ δύο ενηλίκων να συνάπτεται συμφωνία για τη ρύθμιση της συμβίωσής τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου (σύμφωνο συμβίωσης). Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

β. Με το άρθρο 12 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν συζύγους εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση, στον ίδιο ή άλλο νόμο, που να αφορά συγκεκριμένα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται δικαιώματα, ενυπάρχοντα σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, κ.ά), τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δεν απολάμβαναν. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

γ. Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι ο νόμος εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

δ. i) Σύμφωνα με το άρθρο 62 τα ανωτέρω ισχύουν: α) για τα σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4356/2015, ήτοι από 24-12-2015, β) για τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4356/2015, εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
ii) Αντίθετα τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι και την 23-12-2015 και εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων δεν υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4354/2015 εξακολουθούν να διέπονται από το ν.3719/2008.

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών παρέχεται η δυνατότητα στον άμεσα ασφαλισμένο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή κλάδου ή τομέα να ασφαλίζει για υγειονομική περίθαλψη τα μέλη της οικογενείας του, όπως αυτά ορίζονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011. Ως μέλος οικογενείας του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος-μεταξύ άλλων θεωρείται ο/η σύζυγος.

3. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, για τα μέρη των συμφώνων συμβίωσης της παραγράφου 1.δ.i) του παρόντος, ως προς τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011.

Αντίθετα, τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι και την 23-12¬2015 και εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων δεν υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4356/2015, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 62 του νόμου αυτού εξακολουθούν να διέπονται από το ν.3719/2008. Τα εν λόγω πρόσωπα των συμφώνων του ν.3719/2008 δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 48, του ν.3996/2011 και δεν θα τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα μέλη οικογενείας που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης του ν.4356/2015.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Πηγή: Taxheaven