Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033546 ΕΞ 2016/2.3.2016 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033546 ΕΞ 2016/2.3.2016 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033546 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.    : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX    : 210 3375001

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»


Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 ορίζεται, ότι τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παρ. 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόμενη στην επόμενη παρ. 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ' του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

2. Με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 οι οποίες ισχύουν από 1-1-2014 και εφεξής, η ειδική αμοιβή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. καθώς και η αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών του ν. 2889/2001, υπάγεται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 θεωρούν ότι οι εν λόγω αμοιβές προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου.

4. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (για εισοδήματα από 1.1.2014 και εφεξής) το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, καθώς και υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.

Συνεπώς, οι αμοιβές που αποδίδει νοσοκομείο, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., στο μη ιατρικό τακτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, κατά τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2889/2001 και συνιστούν, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4172/2013, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΣΑΪΤΗΣΠηγή: Taxheaven