ΠΟΛ 1030/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1001/4.1.2016 (Β΄1) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο− ρισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.43

ΠΟΛ 1030/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1001/4.1.2016 (Β΄1) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο− ρισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.43

Αριθμ. ΠΟΛ 1030/1.3.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1001/4.1.2016 (Β΄1) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο− ρισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.

ΠΟΛ 1030/2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1001/4−1−2016 (Β΄1) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−Δημόσιο Λογιστικό».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Την Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144), απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»
8. Την ανάγκη επανακαθορισμού του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1001/4.1.2016 (Β΄ 1) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152
Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού» τροποποιείται ως εξής:
«3. Η δήλωση υποβάλλεται και το ειδικό τέλος καταβάλλεται ανά τρίμηνο μέχρι την 16η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά τις εισπράξεις από το ειδικό τέλος που έχουν καταβάλει οι παίκτες, ανά στήλη, των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven