Αριθ. 23757/1.3.2016 Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

Αριθ. 23757/1.3.2016 Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

 Αριθ. 23757/1.3.2016

Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού».
γ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του Γεωργίου Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Νικόλαου Βούτση του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
δ) Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
ε) Της υπ’ αριθ. 25288/2015 (ΦΕΚ 105/2015 − τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί διορισμού του Αντωνίου Παπαδεράκη του Αθανασίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.

στ) Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ίδιου νόμου.
2. Την κατάσταση ανάγκης σε σχέση με το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα και την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
3. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης σε συγκεκριμένα είδη που πωλούνται από σημεία−επιχειρήσεις άμεσα σχετιζόμενων με την ως άνω κατάσταση ανάγκης.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
1. Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και λοιπών μη νόμιμων πρακτικών, καθορίζουμε ανώτατες τιμές πώλησης για συγκεκριμένα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 της παρούσας και τα οποία πωλούνται από σημεία − επιχειρήσεις που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού άξονα Αθήνα − Θεσσαλονίκη − Εύζωνοι και έχουν απευθείας πρόσβαση στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο ή σε παράπλευρες − παράλληλες οδούς, καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει τους Ευζώνους με την Ειδομένη, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2.


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγρα− φος 1

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

3) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 1500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο.

5) Τοστ με τυρί και γαλοπούλα ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα, ψημένο ή άψητο

6) Τσάι ρόφημα ζεστό

7) Τσάι ρόφημα κρύο

8) Γάλα φρέσκο ή μακράς διάρκειας σε συσκευασία των 1000 ml

9) Χυμοί Φρούτων σε συσκευασία 250 ml διατηρ. εντός ή εκτός ψυγείου

 

 

1. Προκειμένου για τα είδη, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1, καθορίζουμε τις ανώτα− τες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέ− χονται από χώρους ή σημεία πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 2, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ανώτατες τιμές των προϊόντων του ΠΙΝΑΚΑ 1 σε σημεία πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 2

 

ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ

ΤΙΜΕΣ σε ευρώ με Φ.Π.Α.

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευ− ασία των 500 ml, εγχώριο ή μη,

εντός ή εκτός ψυγείου

 

0,50

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευ− ασία των 750 ml, εγχώριο ή μη,

εντός ή εκτός ψυγείου

 

0,60

3) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευ− ασία των 1500 ml, εγχώριο ή μη,

εντός ή εκτός ψυγείου

 

1,00

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο

 

1,25

5) Τοστ με τυρί και γαλοπούλα ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα,

ψημένο ή άψητο

 

1,45

6) Τσάι ρόφημα ζεστό

1,00

7) Τσάι ρόφημα κρύο

1,20

8) Γάλα φρέσκο ή μακράς διάρκειας σε συσκευασία των 1000 ml

 

1,50

9) Χυμοί Φρούτων σε συσκευασία 250 ml διατηρ. εντός ή εκτός

ψυγείου

 

1,00

 


3. Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).
β) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 1 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των σημείων πώλησης για επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοια προϊόντα.
γ) Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων του ΠΙΝΑΚΑ 2, πέραν των υπολοίπων ειδών που διαθέτουν, και των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:


• «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ, ΤΟΣΤ, ΤΣΑΪ, ΧΥΜΟΙ Κ.ΛΠ. ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ − FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, TEA, JUICES E.T.C. ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES».


• Τα είδη του Πίνακα 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) για υπέρβαση ανά είδος και πεντακοσίων ευρώ (500 €) για έλλειψη ανά είδος.


Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven