ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000536 ΕΞ 2016/1.3.2016 Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής προσφύγων .

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000536 ΕΞ 2016/1.3.2016 Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής προσφύγων .

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000536 ΕΞ 2016  Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής προσφύγων .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 60 του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.»,
β) του άρθρου 6 του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»,
γ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 104),
δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),
ε) της υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

2. Την ανάγκη ανοίγματος λογαριασμού προς κατάθεση χρηματικών ποσών από ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τις ανάγκες των προσφύγων.

3. Το γεγονός ότι με την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα) στην ομάδα λογαριασμών (234) ειδικού λογαριασμού, «Λογαριασμός αρωγής προσφύγων».

2. Στο Λογαριασμό αυτόν θα κατατίθενται ποσά για την αρωγή των προσφύγων, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Στο Λογαριασμό αυτόν, επίσης, θα μεταφέρονται ποσά που τυχόν κατατίθενται στις λοιπές Τράπεζες.

4. Η κίνηση και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια για τον ανωτέρω Λογαριασμό θα καθορισθεί με νεότερη υπουργική απόφαση ή πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven