Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 193/2Α/28.1.2016 Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 193/2Α/28.1.2016 Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος

Αριθμ. απόφ. 193/2Α/28.01.2016

(ΦΕΚ Β' 522/02-03-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α' 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α' 163), τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α' 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α' 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α' 220) όπως ισχύει,

β) την υπ' αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

γ) την υπ' αριθμ. 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3051/2002 (Α' 220) όπως ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 133/2/3.12.2014 (Β' 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

στ) τις διατάξεις του Ν. 4338/2015 (Α' 131) με τίτλο Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών,

ζ) τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 171/14.8.2015 (Β' 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος»,

η) τη διάταξη της περίπτωσης θ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α' 18) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 22 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) και ισχύει,

θ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), σύμφωνα με την οποία έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, το οποιοδήποτε διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα ρυθμίζεται από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ι) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές αποφάσεις της μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων αυτών.

ια) την ανάγκη έκδοσης απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Π. του Ειδικού Κανονισμού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος,

ιβ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΠΓ/114/11.12.2015 πρόταση (ΠΡΠ13639111215) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. επί του Ειδικού Κανονισμού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος,

ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης που θα εκδοθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ιδ) την από 22/1/2016 εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΕΠ,

ιε) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί.

Απόδοση Στοιχήματος ή Απόδοση: Το χρηματικό ποσό που λαμβάνει ο Παίκτης ανά Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού, εκπεφρασμένη σε πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.

Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού: Το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος.

Δελτίο Συμμετοχής ή Δελτίο: Το υλικό ή ηλεκτρονικό μέσο, στο οποίο καταγράφονται η Συμμετοχή του Παίκτη σε Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος, καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες για τον Τύπο ή την Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος και τα Ιπποδρομιακά Γεγονότα, στα οποία αναφέρεται η Συμμετοχή.

Ειδικός Κανονισμός: Η παρούσα απόφαση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 6 του Κανονισμού.

Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος: Η ειδικότερη μορφή κάθε Τύπου Στοιχήματος του Ειδικού Κανονισμού, την οποία καθορίζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω των Οδηγών και διαθέτει στο κοινό καθορίζοντας παράλληλα την εμπορική της ονομασία και τους όρους διεξαγωγής τους εντός των ορίων του Κανονισμού.

Επίσημο Πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα Ιπποδρομιών του άρθρου 19 του Κανονισμού.

Κανονισμός: Η με αριθμό 171/14.8.2015 (Β 1708) απόφαση ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων της ΕΕΕΠ με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος» όπως εκάστοτε ισχύει.

Νικηφόρος Συνδυασμός: Ο συνδυασμός της σειράς τερματισμού δύο ή περισσότερων ίππων, επί μίας ή περισσοτέρων Ιπποδρομιών, που αναγράφεται στο Δελτίο Συμμετοχής και συνιστά επιτυχή πρόβλεψη, σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής της Ειδικότερης Μορφής Στοιχήματος.

Οδηγός ή Οδηγός Τύπου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος: Το ενημερωτικό υλικό που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού για κάθε Τύπο Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από το ως άνω άρθρο του Κανονισμού και τον Ειδικό Κανονισμό.

Πρόγραμμα Ιπποδρομιών ή Πρόγραμμα: Οι Ιπποδρομίες μιας ή περισσοτέρων Ιπποδρομιακών Συγκεντρώσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες έχουν επιλεγεί για να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο Ιπποδρομιακών Γεγονότων, επί των οποίων ο Φορέας Εκμετάλλευσης διοργανώνει και διεξάγει Στοιχήματα.

Στοίχημα: Το Ημεδαπό Ιπποδρομιακό Στοίχημα του Κανονισμού, του οποίου οι Τύποι και οι Ειδικότερες Μορφές καθορίζονται με τον Ειδικό Κανονισμό.

Συμμετοχή: Το χρηματικό ποσό με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός Στοιχήματος για συγκεκριμένο Ιπποδρομιακό Γεγονός ή για συγκεκριμένο συνδυασμό Ιπποδρομιακών Γεγονότων. Με την επιφύλαξη ειδικότερων κανόνων που διέπουν τη διεξαγωγή Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων που διοργανώνονται στην αλλοδαπή, η Συμμετοχή εκφράζεται ως ακέραιος αριθμός, πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.

Συμμετέχοντες Ίπποι ή Ίπποι: Οι Ίπποι που τίθενται στις διαταγές του Αφέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κώδικα Ιπποδρομιών.

Σύστημα Διανομής Κερδών: Το σύνολο των συσχετιζόμενων στοιχείων, βάση των οποίων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των διανεμόμενων κερδών και η Απόδοση κάθε Ειδικότερης Μορφής Στοιχήματος και το οποίο καταρτίζεται από το Φορέα Εκμετάλλευσης.

Τύπος Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος ή Τύπος Στοιχήματος: Εκδοχή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, λαχειοφόρου ή μη, που διοργανώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τον Ειδικό Κανονισμό.

Φαβορί, σε μία Ιπποδρομία, είναι ο ίππος ο οποίος έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό Συμμετοχών, εκτός αν άλλως ορίζεται για κάθε Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος στον αντίστοιχο Οδηγό Τύπου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.

Λέξεις ή φράσεις για τις οποίες δεν δίδεται ειδικός ορισμός στην παρούσα απόφαση έχουν την έννοια που περιγράφεται στον Κανονισμό.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


2.1 Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται και εξειδικεύονται οι Τύποι Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που διοργανώνονται και διεξάγονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Στον Οδηγό Τύπου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει τις Ειδικότερες Μορφές Στοιχημάτων ανά Τύπο, τους όρους διεξαγωγής αυτών, καθώς και την εμπορική τους ονομασία. Για κάθε Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος ενός Τύπου Στοιχημάτων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει και ανακοινώνει δημόσια, κατ' ελάχιστο στον Ιστότοπό του και στον αντίστοιχο Οδηγό, και πριν την έναρξη διάθεσης των Στοιχημάτων, τα εξής στοιχεία:

2.1.1 την εμπορική ονομασία του Στοιχήματος,

2.1.2 την περιγραφή του Στοιχήματος,

2.1.3 τη Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού,

2.1.4 τον ελάχιστο και, προαιρετικά, το μέγιστο αριθμό ίππων για τη διεξαγωγή του Στοιχήματος,

2.1.5 τις συνέπειες, σε περίπτωση ακύρωσης στοιχήματος, ματαίωσης ή ακύρωσης Ιπποδρομίας, διαγραφής Ίππου, ή ανεπαρκούς αριθμού τερματιζόντων Ίππων,

2.1.6 το Σύστημα Διανομής Κερδών του Στοιχήματος,

2.1.7 το τρόπο καθορισμού του/των Φαβορί.

Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ


3.1 Τα Στοιχήματα διεξάγονται και διοργανώνονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης επί τη βάσει Προγράμματος το οποίο έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. τα προσφερόμενα για στοιχηματισμό Ιπποδρομιακά Γεγονότα,

β. τις ημερομηνίες και ώρες τέλεσης των γεγονότων αυτών,

γ. τις ειδικότερες μορφές στοιχημάτων που προσφέρονται για κάθε Ιπποδρομιακό Γεγονός και συνδυασμό Ιπποδρομιακών Γεγονότων,

δ. τους ίππους και στοιχεία αυτών,

ε. τους αναβάτες και τους προπονητές ανά ίππο,

στ. την απόσταση της ιπποδρομίας και τη σειρά εκκίνησης.

Προαιρετικά, τυχόν ειδικότερους όρους που έχουν ισχύ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε στοιχείο ή πληροφορία, το οποίο συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

3.2 Το Πρόγραμμα δημοσιοποιείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω των Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και του Ιστοτόπου του Φορέα Εκμετάλλευσης.

3.2.1 Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης δημοσιοποιεί το Πρόγραμμα σε συνοπτική μορφή, πέραν της ως άνω πλήρους, οι αναφερόμενες στο Πρόγραμμα διατάξεις, πλην της παραγράφου 3.1, εφαρμόζονται και στο συνοπτικό πρόγραμμα.

3.3 Η περίοδος διεξαγωγής των Στοιχημάτων που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος αρχίζει με την ενεργοποίηση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) της δυνατότητας αποδοχής Στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα και λήγει με την έναρξη του τελευταίου χρονικά γεγονότος του Προγράμματος. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος και μέχρι την εκκίνηση του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο Παίκτης.

3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει το περιεχόμενο του Προγράμματος και διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μεταβολή του Προγράμματος τίθεται σε ισχύ κατά την ίδια ημέρα και ώρα, έναντι όλων.

Άρθρο 4
ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ


4.1 Όλοι οι Τύποι Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων διεξάγονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο, και προσφέρονται προς Συμμετοχή είτε επίγεια, μέσω Πρακτορείων, ή/και διαδικτυακά μέσω διαδικτυακών Σημείων Πώλησης ή/και του Ιστοτόπου του Φορέα Εκμετάλλευσης.

4.2 Η Συμμετοχή των Παικτών διενεργείται μέσω Δελτίων Συμμετοχής ή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 11 του Κανονισμού με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στον Ειδικό Κανονισμό, ανά Τύπο Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ή από το Φορέα Εκμετάλλευσης, στους Οδηγούς ή και στο Πρόγραμμα, για κάθε ειδικότερη μορφή Στοιχήματος.

4.3 Η Συμμετοχή ενός Παίκτη σε Ιπποδρομιακό Στοίχημα συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, του Ειδικού Κανονισμού, της Σύμβασης Προσχώρησης καθώς και των ειδικότερων όρων διεξαγωγής κάθε ειδικότερης μορφής στοιχήματος που περιλαμβάνονται στον ήδη δημοσιευμένο, κατά το χρόνο συμμετοχής, Πρόγραμμα και Οδηγό.

4.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μεταβολή των ειδικότερων όρων διεξαγωγής κάθε Στοιχήματος, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται στους Οδηγούς ή και στο Πρόγραμμα θα τίθεται σε ισχύ κατά την ίδια ημέρα και ώρα έναντι όλων των Παικτών του Στοιχήματος ή Στοιχημάτων που αφορά η μεταβολή. Καμία μεταβολή των όρων διεξαγωγής δεν επιτρέπεται για ήδη διενεργηθείσες Συμμετοχές.

4.5 Ακυρώσεις Συμμετοχών διενεργούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό και έχουν τις συνέπειες ανά Τύπο Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό.

Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ


5.1 Η Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού συνιστά τη βάση υπολογισμού της Απόδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό και στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό. Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση Στοιχήματος με ποσό μικρότερο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.

5.2 Η Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού καθορίζεται ανά Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος από το Φορέα Εκμετάλλευσης και ανακοινώνεται στο κοινό μέσω των Οδηγών πριν από τη διεξαγωγή των Στοιχημάτων που αφορά και ορίζεται κατ' ελάχιστον σε δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και κατά μέγιστο σε δύο (2) ευρώ.

5.3 Μεταβολές της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού ισχύουν μόνο για νέα Στοιχήματα.

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


6.1 Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του κεφαλαίου Β του Ειδικού Κανονισμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ανά Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος, Σύστημα Διανομής Κερδών το οποίο περιλαμβάνει:

α. Τον τρόπο υπολογισμού της Δεξαμενής Πληρωμών με βάση τις Συμμετοχές ανά ειδικότερη μορφή Στοιχήματος.

β. Τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης.

γ. Την ύπαρξη ή μη Δεξαμενής Αποταμίευσης.

δ. Τη μεταφορά των κερδών σε περίπτωση μη ύπαρξης νικητών (Jackpot).

ε. Τη μέθοδο διανομής των κερδών σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης.

στ. Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους.

6.2 Το Σύστημα Διανομής Κερδών αφορά μία ή/και περισσότερες Ειδικές Μορφές Στοιχήματος και συντάσσεται για ένα ή περισσότερα Προγράμματα Ιπποδρομιών.

6.3 Το Σύστημα Διανομής Κερδών ανακοινώνεται δημόσια, κατ' ελάχιστον, μέσω των Οδηγών και του Ιστοτόπου του Φορέα Εκμετάλλευσης, πριν την έναρξη διάθεσης του Στοιχήματος που αφορά, και δύναται να τροποποιηθεί μόνο για νέα Στοιχήματα.

6.4 Το αποδιδόμενο κάθε φορά ποσοστό κέρδους γνωστοποιείται στους Παίκτες μέσω του ιστοτόπου του Φορέα Εκμετάλλευσης και δύναται να τροποποιηθεί μόνο για νέα Στοιχήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΤΥΠΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 7
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ


7.1 Ο Τύπος αυτός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος αφορά στην πρόβλεψη του νικητή Ίππου ή ενός Νικηφόρου Συνδυασμού για μία μόνο ιπποδρομία και δύναται να περιλαμβάνει διάφορες Ειδικότερες Μορφές που καθορίζονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης με βάση το άρθρο 2 του Κανονισμού.

7.2 Για το συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος ισχύουν οι εξής ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής:

7.2.1 Για κάθε Ιπποδρομία διεξάγονται οι Ειδικές Μορφές του συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος μόνο εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων ίππων στο Επίσημο Πρόγραμμα της Ιπποδρομιακής Συγκέντρωσης είναι μεταξύ του ελαχίστου ή και του τυχόν μεγίστου προβλεπόμενου για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης Ειδικότερης Μορφής αριθμού, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πριν την έναρξη της υποβολής Στοιχημάτων και ανακοινώνεται δημόσια στους Οδηγούς και τον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης.

7.2.2 Εάν λόγω διαγραφών, ο αριθμός των Ίππων της Ιπποδρομίας μειωθεί κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο για τη διεξαγωγή Ειδικότερης Μορφής Στοιχήματος αριθμό, τα Στοιχήματα αυτά ακυρώνονται.

7.2.3 Σε περίπτωση ακύρωσης Στοιχήματος ή ματαίωσης ή ακύρωσης Ιπποδρομίας, επιστρέφεται στους Παίκτες η Συμμετοχή τους.

7.2.4 Σε περίπτωση διαγραφής ίππου ή ίππων επιστρέφεται η Συμμετοχή που αφορά στα στοιχήματα που περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο ίππο ή ίππους.

7.2.5 Αν ο αριθμός των Ίππων που τερματίζουν σε μια Ιπποδρομία είναι μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για τον καθορισμό του αποτελέσματος του Στοιχήματος ή τη διαμόρφωση του Νικηφόρου Συνδυασμού, τα εν λόγω Στοιχήματα ακυρώνονται.

7.2.6 Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης Ίππων, οι Νικηφόροι Συνδυασμοί για κάθε Ειδική Μορφή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζονται από το Σύστημα Διανομής Κερδών.

7.2.7 Σε περίπτωση που έχει επισημοποιηθεί σειρά άφιξης διαφορετική από την πραγματική, πλην της περίπτωσης επιγενόμενων ενστάσεων, η οποία ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Κανονισμού, ο Φορέας εκμετάλλευσης διακόπτει αμέσως την πληρωμή των Δελτίων, μέχρι τη διόρθωση του αποτελέσματος της Ιπποδρομίας. Από το σημείο αυτό και μετά δεν εξαργυρώνονται Δελτία που εμπεριέχουν τη λανθασμένη σειρά άφιξης και εξαργυρώνονται μόνο Δελτία με βάση την πραγματική σειρά άφιξης. Το προς διανομή ποσό επαναπροσδιορίζεται με βάση το διορθωμένο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που στο ίδιο Δελτίο υπάρχουν Στοιχήματα και επί των δύο αφίξεων (πραγματικής και λανθασμένης) και έχει πληρωθεί ήδη η λανθασμένη άφιξη, ο κάτοχος του Δελτίου πληρώνεται για την πραγματική άφιξη, αφού συμψηφιστεί το εν λόγω ποσό με το ποσό που του καταβλήθηκε για τη λανθασμένη άφιξη.

Άρθρο 8
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ


8.1 Ο Τύπος αυτός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος αφορά την πρόβλεψη για δύο διαδοχικές Ιπποδρομίες του νικητή ίππου ή ενός Νικηφόρου Συνδυασμού και δύναται να περιλαμβάνει διάφορες Ειδικότερες Μορφές που καθορίζονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης με βάση το άρθρο 2 του Κανονισμού

8.2 Για το συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος ισχύουν οι εξής ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής.

8.2.1 Οι Ειδικές Μορφές του συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος διεξάγονται μόνο εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Επίσημο Πρόγραμμα της Ιπποδρομιακής Συγκέντρωσης ίππων είναι και για τις δυο συμμετέχουσες στο Στοίχημα Ιπποδρομίες, μεταξύ του ελαχίστου ή και του τυχόν μεγίστου προβλεπόμενου για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης Ειδικότερης Μορφής ή Τύπου στοιχήματος αριθμού, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πριν την έναρξη της υποβολής Στοιχημάτων και ανακοινώνεται δημόσια στους Οδηγούς και τον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης.

8.2.2 Εάν λόγω διαγραφών πριν από την εκκίνηση της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) που απαρτίζει το Στοίχημα ο αριθμός των ίππων σε οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη μειωθεί κάτω από το ελάχιστο προβλεπόμενο για την διεξαγωγή του Στοιχήματος, το Στοίχημα ακυρώνεται και τα στοιχηματισμενα ποσά επιστρέφονται.

8.2.3 Εάν λόγω διαγραφών μετά την διεξαγωγή του πρώτου σκέλους ο αριθμός των ίππων του δεύτερου σκέλους μειωθεί κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο για την διεξαγωγή του Στοιχήματος, κερδίζουν τα Στοιχήματα που περιλαμβάνουν τον Νικηφόρο Συνδυασμό στο σκέλος του Στοιχήματος που έχει διεξαχθεί.

8.2.4 Σε περίπτωση διαγραφής ίππου ή ίππων πριν την εκκίνηση της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους), ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το στοίχημα και να του επιστραφεί το ποσόν που αντιστοιχεί στο ακυρωθέν στοίχημα. Εάν δεν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής πριν τη διεξαγωγή του πρώτου σκέλους, οι διαγραφέντες ίπποι αντικαθίστανται αυτόματα στο Στοίχημα του με το/τα Φαβορί, κατά τα προβλεπόμενα στους Οδηγούς.

8.2.5 Σε περίπτωση διαγραφής ίππου ή ίππων που περιλαμβάνονται στο δελτίο στην δεύτερη ιπποδρομία (σκέλος), και εφόσον στο πρώτο σκέλος έχει επιλεγεί νικητής ίππος ή νικηφόρος συνδυασμός, το στοίχημα για το δεύτερο σκέλος μεταφέρεται αυτόματα στο/στα φαβορί της ιπποδρομίας αυτής, όπως ορίζεται στους Οδηγούς

8.2.6 Σε περίπτωση ακύρωσης του Στοιχήματος, επιστρέφονται τα στοιχηματισθέντα ποσά.

8.2.7 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης και των δύο ιπποδρομιών (σκελών) που απαρτίζουν το Στοίχημα, αυτό ακυρώνεται και συνεπώς επιστρέφονται τα στοιχηματισθέντα ποσά.

8.2.8 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης μόνο μίας από τις δύο ιπποδρομίες (σκέλη) που απαρτίζουν το στοίχημα, κερδίζουν τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν το Νικηφόρο Συνδυασμό στο σκέλος του στοιχήματος που έχει διεξαχθεί.

8.2.9 Αν ο αριθμός των Ίππων που τερματίζουν σε οποιαδήποτε από τις δύο Ιπποδρομίες (σκέλη) που απαρτίζουν το Στοίχημα είναι μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για τον καθορισμό του αποτελέσματος του Στοιχήματος ή τη διαμόρφωση του Νικηφόρου Συνδυασμού της εν λόγω ειδικής μορφής Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, κερδίζουν τα Στοιχήματα που περιλαμβάνουν τον νικητή Ίππο ή τον Νικηφόρο Συνδυασμό στο άλλο σκέλος του στοιχήματος. Αν αυτό συμβεί και στις δύο Ιπποδρομίες που απαρτίζουν το Στοίχημα, τα συγκεκριμένα στοιχήματα ακυρώνονται και τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά επιστρέφονται.

8.2.10 Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης οι Νικηφόροι Συνδυασμοί για κάθε Ειδική Μορφή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζονται από το Σύστημα Διανομής Κερδών.

8.2.11 Σε περίπτωση που έχει επισημοποιηθεί σειρά άφιξης διαφορετική από την πραγματική, πλην της περίπτωσης επιγενόμενων ενστάσεων, η οποία ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Κανονισμού, ο Φορέας εκμετάλλευσης διακόπτει αμέσως την πληρωμή των Δελτίων, μέχρι τη διόρθωση του αποτελέσματος της Ιπποδρομίας. Από το σημείο αυτό και μετά δεν εξαργυρώνονται Δελτία που εμπεριέχουν τη λανθασμένη σειρά άφιξης και εξαργυρώνονται μόνο Δελτία με βάση την πραγματική σειρά άφιξης. Το προς διανομή ποσό επαναπροσδιορίζεται με βάση το διορθωμένο αποτέλεσμα.. Σε περίπτωση που στο ίδιο Δελτίο υπάρχουν Στοιχήματα και επί των δύο αφίξεων (πραγματικής και λανθασμένης) και έχει πληρωθεί ήδη η λανθασμένη άφιξη, ο κάτοχος του Δελτίου πληρώνεται για την πραγματική άφιξη, αφού συμψηφιστεί το εν λόγω ποσό με το ποσό που του καταβλήθηκε για τη λανθασμένη άφιξη.

Άρθρο 9
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ


9.1 Ο Τύπος αυτός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος αφορά την πρόβλεψη για τρεις ή περισσότερες διαδοχικές ή μη Ιπποδρομίες του νικητή Ίππου ή ενός Νικηφόρου Συνδυασμού και δύναται να περιλαμβάνει διάφορες ειδικότερες μορφές που καθορίζονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης με βάση το άρθρο 2 του Κανονισμού

9.2 Για το συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος ισχύουν οι εξής ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής.

9.2.1 Οι Ειδικότερες Μορφές του συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος διεξάγονται μόνο εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων ίππων στο Επίσημο Πρόγραμμα της Ιπποδρομιακής Συγκέντρωσης είναι για όλες τις συμμετέχουσες στο Στοίχημα Ιπποδρομίες, μεταξύ του ελαχίστου ή και του τυχόν μεγίστου αριθμού, ο οποίος προβλέπεται για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης Ειδικότερης Μορφής στοιχήματος, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πριν την έναρξη της υποβολής Στοιχημάτων και ανακοινώνεται δημόσια στους Οδηγούς και τον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης.

9.2.2 Εάν λόγω διαγραφών ο αριθμός των ίππων οποιουδήποτε σκέλους μειωθεί κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο για τη διεξαγωγή του Στοιχήματος, κερδίζουν τα Στοιχήματα που περιλαμβάνουν το Νικηφόρο Συνδυασμό στα σκέλη του Στοιχήματος επί Ιπποδρομιακών Γεγονότων που έχουν διεξαχθεί.

9.2.3 Σε περίπτωση διαγραφής ίππου ή ίππων πριν την εκκίνηση της πρώτης Ιπποδρομίας, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το στοίχημα και να του επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ακυρωθέν στοίχημα. Εάν δεν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής πριν τη διεξαγωγή του πρώτου σκέλους, οι διαγραφέντες ίπποι αντικαθίστανται αυτόματα στο Στοίχημα του με το/τα Φαβορί των αντίστοιχων ιπποδρομιών, κατά τα προβλεπόμενα στους Οδηγούς.

9.2.4 Σε περίπτωση διαγραφής ίππου ή ίππων μετά την εκκίνηση του πρώτου σκέλους και εφόσον στα προηγούμενα σκέλη έχουν επιλεγεί νικητής ίππος ή Νικηφόρος Συνδυασμός σε όλα τα διενεργηθέντα σκέλη, το στοίχημα μεταφέρεται αυτόματα στο/στα Φαβορίτων αντίστοιχων Ιπποδρομιών, όπως ορίζεται στους Οδηγούς

9.2.5 Σε περίπτωση ακύρωσης του Στοιχήματος, διενεργείται επιστροφή των στοιχηματισθέντων ποσών.

9.2.6 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης όλων των ιπποδρομιών που απαρτίζουν το Στοίχημα, αυτό ακυρώνεται και συνεπώς επιστρέφονται τα στοιχηματισθέντα ποσά.

9.2.7 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης μόνο μίας ή περισσοτέρων από τις Ιπποδρομίες που απαρτίζουν το στοίχημα, κερδίζουν τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν τον Νικηφόρο Συνδυασμό στα σκέλη του στοιχήματος που έχει διεξαχθεί.

9.2.8 Αν ο αριθμός των Ίππων που τερματίζουν σε οποιαδήποτε από τις Ιπποδρομίες που απαρτίζουν το Στοίχημα είναι μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για τον καθορισμό του αποτελέσματος του Στοιχήματος ή τη διαμόρφωση του Νικηφόρου Συνδυασμού της εν λόγω ειδικής μορφής Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, κερδίζουν τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν τον νικητή Ίππο ή τον Νικηφόρο Συνδυασμό στα υπόλοιπα σκέλη του στοιχήματος. Αν αυτό συμβεί και σε όλες τις ιπποδρομίες που απαρτίζουν το στοίχημα, τα συγκεκριμένα στοιχήματα ακυρώνονται και τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά επιστρέφονται.

9.2.9 Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης οι Νικηφόροι Συνδυασμοί για κάθε Ειδική Μορφή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζονται από το Σύστημα Διανομής Κερδών.

9.2.10 Σε περίπτωση που έχει επισημοποιηθεί σειρά άφιξης διαφορετική από την πραγματική, πλην της περίπτωσης επιγενόμενων ενστάσεων, η οποία ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Κανονισμού, ο Φορέας εκμετάλλευσης διακόπτει αμέσως την πληρωμή των Δελτίων, μέχρι τη διόρθωση του αποτελέσματος της Ιπποδρομίας. Από το σημείο αυτό και μετά δεν εξαργυρώνονται Δελτία που εμπεριέχουν τη λανθασμένη σειρά άφιξης και εξαργυρώνονται μόνο Δελτία με βάση την πραγματική σειρά άφιξης. Το προς διανομή ποσό επαναπροσδιορίζεται με βάση το διορθωμένο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που στο ίδιο Δελτίο υπάρχουν Στοιχήματα και επί των δύο αφίξεων (πραγματικής και λανθασμένης) και έχει πληρωθεί ήδη η λανθασμένη άφιξη, ο κάτοχος του Δελτίου πληρώνεται για την πραγματική άφιξη, αφού συμψηφιστεί το εν λόγω ποσό με το ποσό που του καταβλήθηκε για τη λανθασμένη άφιξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


10.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού.

10.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παρέχει άμεση πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα της, σε στοιχεία, πληροφορίες, δεδομένα και αρχεία σχετικά με τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

10.3 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, διεξάγει σχετική έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού.

10.4 Το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του παρόντος κεφαλαίου περί ελέγχου και των κυρώσεων που επιβάλλονται με την διαδικασία των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 11
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


11.1 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή.

11.2 Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, βεβαιώνουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό παράβαση και συντάσσουν σχετική έκθεση.

11.3 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου 11.2.

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


12.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου, του Κανονισμού και του Ειδικού Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση της, επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ως και στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

12.1.1 Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή του Φορέα Εκμετάλλευσης από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

12.1.2 Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική απαγόρευση διεξαγωγής ορισμένων ή όλων των τύπων Στοιχήματος, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

12.1.3 Στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Β, πλην των παραγράφων 7.2.1, 8.2.1 και 9.2.1, του Ειδικού Κανονισμού, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 14.2 και 14.3 του παρόντος, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις δύνανται να επιβάλλονται συνδυαστικά.

Άρθρο 13
ΠΡΟΣΤΙΜΑ


Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 14.3, στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων:

13.1 των παραγράφων 5.2 και 5.3, καθώς και των άρθρων 6, 7 (πλην της παραγράφου 7.2.1), 8 (πλην της παραγράφου 8.2.1) και 9 (πλην της παραγράφου 9.2.1) του Ειδικού Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

13.2 του άρθρου 3 καθώς και των παραγράφων 4.4, 7.2.1, 8.2.1 και 9.2.1 του Ειδικού Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

13.3 της παραγράφου 10.2 του Ειδικού Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τις δυσμενείς συνέπειες που επήλθαν ή ήταν δυνατό να επέλθουν, από τη μη άμεση πρόσβαση, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 14.1.1.

Άρθρο 14
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


14.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη:

14.1.1 Τη βαρύτητα της παράβασης. Η Ε.Ε.Ε.Π. αξιολογεί τη βαρύτητα της παράβασης σε συνάρτηση με
τους παρακάτω στόχους, στην επίτευξη των οποίων το αποτέλεσμα της παράβασης έχει αρνητικές επιπτώσεις:
α. Προστασία των συμφερόντων του δημοσίου.
β. Διασφάλιση της τήρησης των όρων διεξαγωγής των Παιγνίων.
γ. Αποτροπή της διάπραξης ή του κινδύνου διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή υποστήριξης εγκλημάτων, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων.
δ. Προστασία του κοινωνικού συμφέροντος.

14.1.2 Τις επιβαρυντικές περιστάσεις που τυχόν συντρέχουν.
Αυτές είναι:
α. Η διάπραξη διαπιστωμένης παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού, στο παρελθόν.
β. Η άρνηση συνεργασίας ή η απόπειρα παρεμπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων αυτής, κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
γ. Το οικονομικό όφελος που αποκομίστηκε ή επιδιώχθηκε να αποκομιστεί.
δ. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη.

14.1.3 Τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο μειώνεται, όταν τα πρόσωπα που ευθύνονται για την παράβαση που βεβαιώνεται, συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με την Ε.Ε.Ε.Π. και τα όργανα αυτής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες της παράβασης ή/και να επανέλθουν τα πράγματα στην έννομη κατάσταση ή/και να αρθούν τα αποτελέσματα της παράβασης.

14.1.4 Στην περίπτωση που συντρέχουν παράλληλα επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις, το χρηματικό ποσό του προστίμου που υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 14.1.1, αρχικά προσαυξάνεται με βάση τις συντρέχουσες επιβαρυντικές περιστάσεις και στη συνέχεια μειώνεται, με βάση τις συντρέχουσες ελαφρυντικές περιστάσεις.

14.2 Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ξεχωριστά για καθεμία από αυτές. Το πρόστιμο υπολογίζεται ανά διακεκριμένη παράβαση και καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το υψηλότερο πρόστιμο και από ποσοστό 10% του κάθε προστίμου που υπολογίζεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.

14.3 Στην περίπτωση που οι βεβαιωμένες παραβάσεις αφορούν ανηλίκους, καταλογίζεται ως πρόστιμο το διπλάσιο του προστίμου που υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


15.1 Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του Ειδικού Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε παροχή εξηγήσεων και, στη συνέχεια, εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15.2 Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων.

15.3 Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.

15.4 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

15.4.1 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 16
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


16.1 Από την έναρξη ισχύος του Ειδικού Κανονισμού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 24 της με αριθμό 26271/13.11.2012 (Β 3186) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.

16.2 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven