Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 2/2.3.2016 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 2/2.3.2016 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')

Αθήνα, 2-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')».


I. ΓΕΝΙΚΑ


Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α'), σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την αρ. 28/4.8.2015 (ΑΔΑ 7ΧΡΓ465ΦΘΕ- Υ9Φ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη, αφορά στους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, δεν συμπληρώνουν όμως πενταετή τουλάχιστον νόμιμη διαμονή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητούνται έγγραφα που αποδεικνύουν συνεχή διαμονή και δεσμούς με την χώρα από τη λήξη της άδειας διαμονής τους έως την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η δεύτερη, αφορά στους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία και συμπληρώνουν πενταετή τουλάχιστον νόμιμη διαμονή. Στην περίπτωση αυτή, δεν αναζητούνται στοιχεία που αποδεικνύουν δεσμούς με τη χώρα, αφού από την συνολική τουλάχιστον πενταετή διαμονή τους τεκμαίρονται οι εν λόγω δεσμοί.

Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των δικαιολογητικών (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο), προσκομίζει:

α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας ή

γ) φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία.

Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, σύμφωνα με την περίπτωση ii του εδ. 4 της παρ. 23 του αρ. 8 του ν. 4332/2015, απαιτείται επιπλέον ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Τα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αρ. οικ. 68019/16.10.2015 Κ.Υ.Α και το αρ. οικ. 67758/16.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και είναι απαραίτητο να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα παραλαμβάνουν την αίτηση με όλα τα λοιπά δικαιολογητικά, πλην του αποδεικτικού εξαγοράς των ημερών ασφάλισης και, θα χορηγούν βεβαίωση τύπου Α', στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της άδειας «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4» καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης.

Επίσης, θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι οφείλουν να απευθύνονται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι ή επιθυμούν να ασφαλιστούν, προκειμένου να προβούν στην εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και να προσκομίσουν την σχετική απόφαση εξαγοράς εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της
σχετικής αίτησης άλλως το αίτημά τους θα απορρίπτεται.

Με το αριθ. Φ.80000/47651/1573/27.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν (περίπτωση ε' του άρθρου 6 του ν.4251/2014).

Σύμφωνα με την αριθ. 42/07-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΕ2Γ465ΦΘΕ-ΝΚΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν οι πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί η ως άνω βεβαίωση τύπου Α', για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4, στο διάστημα του εξαμήνου εργασθούν και πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, αυτές θα γίνονται δεκτές και δεν θα υποχρεώνονται σε εξαγορά.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται ταυτοχρόνως αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από συζύγους, απαιτείται εξαγορά ημερών ασφάλισης και από τους δύο συζύγους.

II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 καταλαμβάνουν τόσο τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους όσο και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί στα Μητρώα του ΟΓΑ, αλλά θα απασχοληθούν σε εργασίες για τις οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας, προκειμένου πολίτης τρίτης χώρας να έχει ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ, δύναται να προκύψουν είτε από εξαγορά είτε από εργασία.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα απευθυνθούν στον ΟΓΑ προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες:

• Πολίτες τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισμένοι του ΟΓΑ των οποίων η ασφάλιση έχει διακοπεί.

• Πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ αλλά απασχολούνται σε εργασίες για τις οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Οι δύο παραπάνω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών για να έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ είναι απαραίτητο:

• να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης ή

• να πραγματοποιήσουν εκατόν πενήντα ημέρες (150) εργασίας, αμειβόμενοι με εργόσημο, εάν απασχοληθούν ως εργάτες γης
ή
• να πραγματοποιήσουν 75 ημέρες εργασίας, εάν απασχοληθούν ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες σε επιχειρήσεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγονται λάθη στην εξαγορά των εισφορών και προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Οι πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ), οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και επιθυμούν να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειμένου να τους εκδώσει ειδικό έντυπο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για την έκδοση του εντύπου, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Το διαβατήριό τους, έστω και αν αυτό έχει λήξη.
• Τη βεβαίωση τύπου Α' της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4», σε ισχύ.
• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. και
• Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

Επισημαίνουμε ότι, οι πολίτες τρίτων χωρών που θα προβούν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης προκειμένου να έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξαγοράσουν 150 ημέρες ασφάλισης.
Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ, για την έκδοση του ειδικού εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Το πληρωτέο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί, για το έτος 2016, ανέρχεται σε 1.864,92 ευρώ και περιλαμβάνει την ατομική εισφορά της 2πς ασφαλιστικής κατηγορίας, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για Λ.Α.Ε. και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά θα αναγνωρίζεται χρόνος ασφάλισης ενός έτους.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται εφάπαξ, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, με την προσκόμιση ειδικού εντύπου με ΚΜΠ 698.

Το έντυπο αυτό θα εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών του ΟΓΑ (www.oga.gr), από την Υπηρεσία «Έντυπο Εξαγοράς Χρόνου Ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών» στο μενού «Μητρώο Ασφαλισμένων».

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζεται η φόρμα επιλογής «εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ» και «μη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ». Στην περίπτωση που ο Ανταποκριτής επιλέξει «εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ» θα πρέπει να καταχωρεί, στο ειδικό πεδίο της ως άνω υπηρεσίας, τον ΑΜΚΑ ή τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ή τον ΑΦΜ ή τα ονομαστικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο) ενώ, στην περίπτωση που επιλέξει «μη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ», θα πρέπει να καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που θα εμφανίζονται στην οθόνη αντλούνται από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είναι παλαιός ασφαλισμένος ενώ, εάν δεν είναι ασφαλισμένος του ΟΓΑ, αντλούνται αυτόματως από τη βάση δεδομένων του Α.Μ.Κ.Α. - Ε.Μ.Α.Ε.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων του ενδιαφερόμενου. Εάν τα στοιχεία στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α. - Ε.Μ.Α.Ε.Σ. είναι λανθασμένα, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. προκειμένου να προβεί στη διόρθωσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΓΑ ή έχουν καταχωρηθεί λάθος, θα πρέπει ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ να προβεί στην καταχώρησή τους ή στη διόρθωσή τους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Δήλωση ΑΦΜ - ΑΜΚΑ για όλους».

Εφόσον τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου είναι ορθά ή έχει γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω η επικαιροποίησή τους, ο Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης Γ1.3 ή Γ1.4 στο ειδικό πεδίο και, εν συνεχεία, να προχωρήσει στην εκτύπωση του εντύπου πληρωμής για την Τράπεζα Πειραιώς, με ΚΜΠ 698.

Στο έντυπο θα είναι προτυπωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
• ο ειδικός Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ),
• ο Α.Μ.Α., εφόσον υπάρχει,
• ο Α.Μ.Κ.Α.,
• ο Α.Φ.Μ.,
• τα ονομαστικά στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας,
• το πληρωτέο ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1.864,92 ευρώ και
• η ληκτική ημερομηνία καταβολής.

Το έντυπο θα εκτυπώνεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Το ένα αντίτυπο προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης του ποσού, ενώ, το άλλο αντίτυπο θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ, για να ελέγξει το καταβληθέν ποσό μετά την πληρωμή του και να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.

Επισημαίνουμε ότι, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέσα στο εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α' για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1 .4.

IV. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Οι πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στον ΟΓΑ), οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και είναι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α' για «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Γ1.3 ή Γ1.4», προκειμένου να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προσκομίζοντας:

• Το διαβατήριό τους, έστω και αν αυτό έχει λήξη.
• Τη βεβαίωση τύπου Α' της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία « ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4», σε ισχύ.
• Το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, σε περίπτωση που έχουν προβεί σε εξαγορά εισφορών με ΚΜΠ 698 καθώς και, αντίγραφο του εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της Τράπεζας Πειραιώς με ΚΜΠ 639, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
• Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων, σε περίπτωση που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες ως εργάτες γης και αμείβονται με εργόσημο. Ο έλεγχος των 150 ημερών εργασίας θα γίνεται μέσω της εφαρμογής του εργοσήμου.
• Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη της επιχείρησης - εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που απασχολούνται ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή ως αλιεργάτες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει ότι τους έχει απασχολήσει τουλάχιστον επί τρεις μήνες, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α'.

1) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του νέου τόπου κατοικίας θα πρέπει πριν από την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, να προβεί στην αλλαγή διεύθυνσης μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΓΑ» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης με καταβολή εισφορών, η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας χορηγείται εφόσον προσκομίσουν το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ στους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, ως εργάτες γης, χορηγείται εφόσον πραγματοποιήσουν 150 ημέρες εργασίας με βάση τις αμοιβές τους με εργόσημο, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α'. Ο έλεγχος των 150 ημερών εργασίας θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ημέρες εργασίας αγρεργατών». Υπενθυμίζουμε, ότι η ενημέρωση της παραπάνω διαδικτυακής υπηρεσίας γίνεται σε μηνιαία βάση, εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα εκείνου της εξαργύρωσης εργοσήμου.

Έλεγχος Ασφαλιστικών Εισφορών

Πριν τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης θα πρέπει να ελέγχεται, εάν ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει ή όχι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα της ασφάλισής του.

Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών (Υπηρεσία «Μητρώο Ασφαλισμένων» - «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σε πολίτες τρίτων χωρών») που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Σε περίπτωση που οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, για να λάβει την απαιτούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, θα πρέπει απαραιτήτως να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές του και να τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς με το ειδικό έντυπο με ΚΜΠ 639, το οποίο εκδίδεται μέσω της προαναφερόμενης υπηρεσίας της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών. Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση) μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Αφού εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή τις ρυθμίσει και καταβάλλει το αναλογούν ποσό της ρύθμισης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του ΚΕΦ.ΐν, καθώς και το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή την καταβολή του αναλογούντος ποσού της ρύθμισης, προκειμένου να του χορηγήσει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.

Ο έλεγχος για το εάν ο ενδιαφερόμενος τηρεί ή όχι τους όρους της ρύθμισης γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Οφειλής». Μέσω της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τον αύξοντα αριθμό της δόσης και το πλήθος των υπολειπόμενων δόσεων, το ποσό της δόσης, το ποσό καταβολής, την ημερομηνία καταβολής καθώς και την ληκτική ημερομηνία εξόφλησης της εκάστοτε δόσης. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει την τρέχουσα δόση εμπρόθεσμα αλλά δεν έχει ενημερωθεί σχετικά η εφαρμογή, θα πρέπει να σας προσκομίσει την απόδειξη εξόφλησης.

2) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε μη εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ


Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών είναι η απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ).

Για τη διαδικασία χορήγησης του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) θα πρέπει οι Ανταποκριτές ΟΓΑ να συμβουλεύονται τις οδηγίες στο ΚΕΦ. VI.

Επισημαίνουμε ότι, η διαδικτυακή υπηρεσία της ασφαλιστικής ικανότητας θα ενημερώνεται με τον Αριθμό Μητρώου των ενδιαφερομένων εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του «Δελτίου Απογραφής» για απόδοση Αριθμού Μητρώου.

Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι πολίτες τρίτων χωρών ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει να προσέρχονται εκ νέου, μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Απογραφής, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του ΚΕΦ.IV.

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ για να χορηγήσει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει, αφού ελέγξει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, να ακολουθήσει την διαδικασία εκτύπωσης - χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας που περιγράφεται στο ΚΕΦ. V.

3) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004

Η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών θα χορηγείται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ (τόπου κατοικίας ή τόπου απογραφής επιχείρησης) μόνο εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω ή απασχοληθεί σε επιχειρήσεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004 ως μισθωτός ανειδίκευτος εργάτης ή ως αλιεργάτης.

Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών θα χορηγείται η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον τρεις μήνες ή 75 ημέρες εργασίας και προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει ότι τον έχει απασχολήσει τουλάχιστον επί τρεις μήνες, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α'.

4) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη ασφαλισμένων του ΟΓΑ

4α. Σύμφωνα με το αρ. 8199/29-2-2016 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται ταυτοχρόνως από όλα τα μέλη οικογένειας που διαμένουν στη χώρα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους απαιτείται ξεχωριστή ασφάλιση για κάθε ενήλικο μέλος.

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή για να έχουν όλα τα ενήλικα μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ θα πρέπει το κάθε ενήλικο μέλος είτε να προβεί σε εξαγορά ημερών ασφάλισης είτε να απασχοληθεί σε αγροτικές εργασίες.

4β. Επίσης, σύμφωνα με το ως άνω διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου δεν απαιτείται εξαγορά ημερών ασφάλισης από μέλος οικογένειας, σύζυγο ή ανήλικο τέκνο, πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ.

Δηλαδή ο/η σύζυγος πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει βεβαίωση τύπου Α' για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4, ΔΕΝ θα πρέπει να προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης, εφόσον ο/η σύζυγός του έχει άδεια διαμονής σε ισχύ και ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή θα του/της χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου ΟΓΑ.

4γ. Σε ανήλικα τέκνα, μέλη οικογενειών πολιτών τρίτης χώρας, τα οποία κατέχουν βεβαίωση τύπου Α' για «εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4» θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον το μέλος, από το οποίο αντλούν την ιδιότητα του έμμεσου μέλους, πληροί τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής ικανότητας. Σε περίπτωση που το άμεσο μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί «ΕΝΕΡΓΟΣ», θα πρέπει να προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή να απασχοληθεί σε αγροτικές εργασίες και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η Βεβαίωση θα εκτυπώνεται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ / ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή των Ανταποκριτών (www. oga.gr).

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, αφού προβεί στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική ικανότητα του ενδιαφερόμενου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Εισάγει τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου και από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέγει την ιδιότητα, άμεσο μέλος ή έμμεσο μέλος και πατά το κουμπί «αναζήτηση».

Στην οθόνη της ασφαλιστικής ικανότητας που εμφανίζεται συμπληρώνει τα πεδία ως εξής:
• Στο πεδίο «Ένδειξη Ασφαλιστικής Ικανότητας» θέτει την επιλογή «ΕΝΕΡΓΟΣ»
• Στο πεδίο «Ημερομηνία Έναρξης Παροχών», για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα προβούν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης καταχωρεί την ημερομηνία πληρωμής του ποσού στην τράπεζα Πειραιώς ενώ, για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, καταχωρεί την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις 150 ημέρες εργασίας με εργόσημο ή τις 75 ημέρες απασχόλησης εάν απασχολούνται ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες.
• Στο πεδίο «Ημερομηνία Λήξης Παροχών» καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης τύπου Α'. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και έχει υπαχθεί σε σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις, η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας θα καταχωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 112/26-2-2016 απόφαση του Διοικητή ΟΓΑ.
• Στο πεδίο « Αιτία λήξης Παροχών» επιλέγει «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ή ΑΛΛΟ».
• Στο πεδίο «Αιτιολογία θεώρησης» επιλέγει «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».
• Στο πεδίο «Αριθμός Βιβλιαρίου», εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ως εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων, καταχωρεί τον υπάρχοντα αριθμό βιβλιαρίου. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχος βιβλιαρίου υγείας, χορηγεί άμεσα βιβλιάριο υγείας και καταχωρεί τον αριθμό του (βλ. ΚΕΦ. VII).
• Στα πεδία «Αριθμός άδειας διαμονής» και «Λήξη άδειας διαμονής» καταχωρεί αντίστοιχα τα στοιχεία της βεβαίωσης τύπου Α' (κατηγορίες Γ1.3 ή Γ1.4).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλέγει «Εισαγωγή» ή «Μεταβολή» (σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων μεταβολής) και προβαίνει σε εκτύπωση της βεβαίωσης εις τριπλούν. Η βεβαίωση θα πρωτοκολλείται, τα δύο αντίτυπα θα δίδονται στον ενδιαφερόμενο ενώ το τρίτο θα φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή, με φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης τύπου Α' με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4».

Για τη συνέχιση της ασφαλιστικής ικανότητας μετά τη λήξη της βεβαίωσης τύπου Α' για εξαιρετικούς λόγους θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ και να απασχολείται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να φυλάξει με επιμέλεια το αντίγραφο μαζί με το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς.

VI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

Για την απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) στους πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ο αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει να συμπληρώσει μέσω της ειδικής «φόρμας», που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, το «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παρέχονται στην εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016.

Η ηλεκτρονική φόρμα «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» θα συμπληρώνεται, για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα προβαίνουν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης με καταβολή εισφορών, εφόσον προσκομίζουν το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, εφόσον προσκομίζουν αντίγραφα εξαργυρωθέντων εργοσήμων, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.

Στην οθόνη επιλογή επαγγέλματος θα επιλέγεται, αντίστοιχα, «εργάτης γης - εξαγορά» ή «εργάτης γης».

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας απασχολείται σε αγροτικές εργασίες ως εργάτης γης, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς χρόνου ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της εξαγοράς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) θα εξετάζουν κατά προτεραιότητα την αίτηση που υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, και θα αποδίδουν, άμεσα, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), υπό την προϋπόθεση ότι η «φόρμα» του Δελτίου Απογραφής έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Επισημαίνουμε ότι, η διαδικτυακή υπηρεσία της ασφαλιστικής ικανότητας θα ενημερώνεται με τον Αριθμό Μητρώου των ενδιαφερομένων εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του «Δελτίου Απογραφής» για απόδοση Αριθμού Μητρώου.

Επίσης, η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και από τον/την αιτούντα/αιτούσα και να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

Στο Δελτίο Απογραφής που θα αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ θα πρέπει, απαραιτήτως, να επισυνάπτονται:
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου του απογραφόμενου, έστω και αν αυτό έχει λήξη.
• Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.
• Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης τύπου Α' σε ισχύ καθώς και της προηγούμενης άδειας διαμονής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεώς της.
• Αντίγραφο του εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εξαγορά της
Τράπεζας Πειραιώς με ΚΜΠ 698.

Η εγγραφή - επανεγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των πολιτών τρίτων χωρών που θα εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, θα γίνεται εφόσον απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.

Ειδικότερα, για τους εργάτες γης που απασχολούνται και αμείβονται με εργόσημο απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση και αποστολή Δελτίου Απογραφής με ημερομηνία έναρξης ασφάλισης την 111 του μήνα της εξαργύρωσης εργοσήμων.

VII. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.23 του ν. 4332/2015 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας.

Για την εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης και εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφ. V της παρούσας, μπορεί να χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας, σε όσους από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους.

Σημειώνεται ότι, για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας πρέπει ο Ανταποκριτής ΟΓΑ να ενημερώνει το «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που τηρείται στο Δήμο και ο δικαιούχος να υπογράφει για την παραλαβή του.

Τέλος, θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρείται ο αύξων αριθμός του βιβλιαρίου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου καθώς και σχέδιο του εντύπου της εξαγοράς με ΚΜΠ 698 και Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας όπως θα εκτυπώνονται πλέον ηλεκτρονικά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αθανάσιος Κ Μπακαλέξης

Πηγή: Taxheaven